sábado, 18 de agosto de 2012


A temperatura do chan e xa bastante alta , temos todos os” ingredientes”, e tamén temos, e xa  era hora, algo mais de tempo libre, imos elaborar o preparado Biodinámico formulado por Maria Thun , o preparado de bosta segun Maria Thun.A primeira vez que utilizei este preparado quedei bastante sorprendido xa que en apenas 2 meses todos os restos de poda e cuberta vexetal que foi cortada e incorporada o chan estaban totalmente descompostos e a extructura i exponsosidade do chan eran realmente sanas.O Maria Thun e un estarter, un acelerador ou catalizador dos procesos de descomposiciòn e compostaxe da materia orgánica do solo, aplicase no chan cada vez que incorporemos materia orgánica o chan, ven sexa externa a parcela o da propia cuberta vexetal.E realmente extraordinario os resultados que se obteñen en parcelas con un alto índice de población de Armillaria Mellea , xa que non deixa que se manteñan no tempo depósitos de materia estancados, que favorecen a proliferación de este fungo saprófito e ademais potencia a xeneración de fungos competidores da Armillaria.E un gran complemento o Preparado 500 xa que si ben o 500 traballa con mais intensidade no primeiro perfil do chan  o Maria Thun e capaz de activar  os procesos de descomposición e compostaxe en profundidades de solo onde o oxiseno,é ben escaso.Para min imperativa a sua utilización en aquelas parcelas que foron montes e que han pasar a ser viñas.

Preparado MARIA THUN


La temperatura del suelo e ya bastante alta, tenemos todos los” ingredientes “, y también tenemos, y ya era hora algo mas de tiempo libre, vamos a elaborar el preparado Biodinamico formulado por Maria Thun ,el preparado de bosta según Maria Thun.La primera vez utilicé este preparado quede bastante sorprendido, ya que en apenas 2 meses todos los restos de poda y cubierta vegetal que fue cortada e incorporados al suelo estaban totalmente descompuestos y la estructura y esponjosidad de suelo eran realmente sanas.El Maria Thun es un estarter, un acelerador o catalizador de los procesos de descomposición y compostaje de la materia orgánica del suelo, se aplica al suelo cada vez que incorporamos materia orgánica en la parcela, bien sea externa a la viña o procedente de la propia cubierta vegetal.Son realmente extraordinarios los resultados que se obtienen en parcelas con alto índice de población de Armillaria Mellea, ya que no permite que se mantengan en el tiempo depósitos de materia orgánica estancados, que favorecen la proliferación de este hongo saprofito y además potencia la generación de hongos competidores de la Armillaria.Es un gran complemento al Preparado 500 ya que si bien el 500 trabaja con mas intensidad en el primer perfil del suelo el Maria Thun es capaz de activar los procesos de descomposición y compostaje en profundidades donde el oxigeno es bien escaso.Para mi, imperativa su utilización en aquellas parcelas que son montes y van a pasar a ser viñas.

Basalto arenoso, cascara de ovos moída, os preparados Biodinamicos do compost, milenrama, manzanilla, ortiga, roble, dente de león e valeriana e moita bosta de vaca, estes son os diferentes elementos para elaborar o Maria Thun.


Necesitamos tamén un barril o cal lle quitaremos as dúas tempas, nel meteremos a mixtura resultante para que fermente durante a lo menos 8 semanas.

Necesitaremos también un barril al cual le quitaremos las dos tapas laterales, en el meteremos la mezcla resultante para que fermente durante al menos 8 semanas


Espolvoreamos o basalto e a cascara de ovo na bosta de vaca. A bosta foi recollida esa mesma maña e o día anterior. A bosta a de ser de vacas que non coman pienso e a ser posible que non sexan vacas que vivan en granxas.

Espolvoreamos el basalto y la cascara de huevo en la bosta de vaca.La bosta fue recogida esa misma mañana y el día anterior. La bosta  a de ser de vacas que no coman pienso y a ser posible que no sean vacas que viven en granjas.


Amasando, unha hora movendo a mixtura de eiquí para aló, os compoñentes deben quedar moi ben mixturados e a "masa" resultante a de ter unha consistencia uniforme.

Amasando, una hora moviendo la mezcla de aquí para allá, los componentes deben quedar muy bien mezclados y la "masa "resultante debe tener una consistencia uniforme.


Facemos un burato no chan e enterramos o barril ate a metade, debemos ser bastante serios a hora de escoller onde enterrar o preparado, debe estar protexido da choiva e o solo e recomendable que sexa de perfil profundo e con certa riqueza húmica, con chans moi pobres a fermentación do preparado pode verse comprometida.

Hacemos un agujero en el suelo y enterramos el barril asta la mitad, debemos ser bastante serios a la hora de escoger donde enterrar el preparado, debe estar protegido de la lluvia y el suelo es recomendable que sea de perfil profundo y con cierta riqueza húmica, con suelos muy pobres la fermentación del preparado puede verse comprometida.


Poñemos a metade da mixtura xa amasada no barril, e colocamos en circulo os preparados do compost en ela, tendo coidado de poñer sempre a ortiga no medio, botamos o resto da bosta e volvemos a poñer os preparados do compost. Tapamos os preparados co resto da bosta.

Ponemos la mitad de la mezcla ya amasada en el barril y colocamos en circulo los preparados del compost en ella, teniendo cuidado de poner siempre la ortiga en el medio.Echamos el resto de la bosta y volvemos a poner los preparados del compost. Tapamos los preparados con el resto de la bosta.


Dinamizamos durante 10 minutos a valeriana e rociamos con ela toda  a bosta que puxemos no barril.Tapamos o barril e esperamos 4 semanas, despois de pasado ese tempo amasamos de novo todo o preparado e volvemos a esperar outras catro semanas. O preparado estará xa listo para ser utilizado.


O grupo sigue crecendo, e moi interesante compartir experiencias e coñecementos en distintos ámbitos da agricultura.Desta volta xuntámonos a parte dos de sempre, Xose Manuel e Sebio (Coto de Gomariz) eu, novas incorporacións, Begoña (Xangal) do Condado , Fonso e Iago produtores de horta ecolóxica e carne de vacún no concello de Vilamarín.

El grupo sigue creciendo, es muy interesante compartir experiencias y conocimientos en los distintos ámbitos de la agricultura. Este lunes además de los de siempre Xose Manuel e Sebio(Coto de Gomariz) yo, nuevas incorporaciones, Begoña (Xangal) do Condado,Fonso y Iago productores de huerta y carne de vacuno en Vilamarín.


Colaboración e interese común por producir i elaborar viños e alimentos sans e ca pegada da terra.

Colaboración e interés común por producir y elaborar vinos y alimentos sanos y con la huella de la tierra.No tocante a viña xa escomenzou o pintor nas castas  que temos nas distintas viñas. Na imaxe un acio de Lado na  Costiña en Firvidelas.

En lo tocante a la viña ya comenzó el envero en algunas de nuestras variedades. En la imagen un racimo de Lado en la Costiña Firvidelas.


Brancellao na Canda. No demáis sen novidades a situación de seca mitigouse un chisco cas choivas do martes e mércores, cada litro que caeu vale o seu peso en ouro.Imos aproveitar ista humidade para facer un traballo de micronutrición e antiestrés nas cepas.

Brancellao en la Canda. En lo demás sin novedades , la situación de sequía se mitigo un poco con las lluvias del martes y miércoles, cada litro que cayó vale su peso en oro, vamos aprovechar esta humedad para hacer un trabajo de micronutrición y antiestrés en las cepas.


Segunda colleita de follas de consolda.Hoxe mesmo apañamos estas follas para facer unha maceración .No Outono cando fagamos as sementeiras anos vir moi ben para aplicar no chan

Segunda cosecha de hojas de consuelda.Hoy mismo recogimos estas hojas para hacer una maceración. En el Otoño cuando esparzamos la semientes en las viñas nos vendrá muy bien para aplicar en el suelo.


No hay comentarios:

Publicar un comentario