sábado, 20 de octubre de 2012

SEGUE O TRABALLO


Finalizamos a sementeira.Todas as viñas que forman parte do proxecto teñen xa as sementes para cada parcela en concreto e o solo pasoúselle o gancho para facer unha pequena movilización.Nas viñas que se traballan a man utilizo para ista laboura un pequeno arado que lle acoplei o motocultor, e máis que suficiente para o que necesitamos ( a miña ilusión e ter un burriño  pero de momento non e posible), en 2 días de traballo preparamos uns 8000m de socalcos.No próximo día raíz aportarémoslle o chan o preparado 500 e máis o Maria Thun.Finalizamos la sementeira.Todas las viñas que forman parte del proyecto tienen ya sus semientes para cada parcela en concreto y al suelo se le paso el gancho para hacer una pequeña movilización.En las viñas que se trabajan a mano utilizo para esta labor un pequeño arado que le acople al motocultor, es mas que suficiente para lo que necesitamos(mi ilusión es tener un burro o mula pero de momento no es posible), en 2 días de trabajo preparamos unos 8000m de bancales.En el próximo día raíz aportaremos al suelo el preparado 500 y el Maria Thun.

Cada viña debe ser tratada por individual, no caso de Campo Redondo, este ano non puxemos nada de cereal na sementeira, veza e nabo forraxeiro(sementado a fináis de Agosto) fói o aportado.

Cada viña tiene que ser tratada de forma individual, en el caso de Campo Redondo este año no pusimos cereal en la sementeira, veza y nabo forrajero(sementado a finales de Agosto)fue lo aportado.

Sempre que fagamos este tipo de traballo no solo e indispensable ter un bo grado de humidade no chan .Por unha banda facilitaranos a labor e por la outra garantizamos no provocar un ruptura do desenvolvemento do solo.
Siempre que hagamos este tipo de trabajo en el suelo es indispensable tener un buen grado de humedad en el.Por un lado nos facilita la labor y por otro non garantiza que no provoquemos una ruptura en el desenvolvimiento del suelo.

        Unha pasada de gancho cara arriba e outra para abaixo polo outra banda e máis que suficiente.
        Una pasado de gancho para arriba y otra para abajo por el lado contrario es mas que suficiente.


Resumir todo o traballo de un ano nun simple método de elaboración(ou complexo) na utilización de modernos equipos de procesado na adega, no máxico toque do enólogo estrela, non e a nosa busqueda .Simplificar o fermoso e apaixoante do noso traballo, o risco o aprendizaxe, os  erros e as achádegas o sorriso de satisfacción de estar orgullosos da nosa laboura e .....A Terra ,ver que esta viva, sentir que nos comunicamos e que nos respetamos, sentir que ela purra por ti e ti por ela. Simplificar  o día a día dun labrego  nunha correcta nota de cata ,simplificar nun liquido engarrafado os esforzos de quen vos escribe, de Pepe(Francisco Iglesias) de Sevio de André e de todos aqueles que votan unha man para que unha botella de Issué se abra e se sinta, simplificar o paso das estacións en números e días, si recoñezo  e simple, pero as cousas máis fermosas da vida son as sinxelas, pero compre saber e querer topalas.

Resumir todo el trabajo de un año en un simple método de elaboración(o complejo), en la utilización de modernos equipos de procesado en la bodega, en el mágico toque del enólogo estrella, no es nuestra búsqueda.Simplificar lo  hermoso y apasionante de nuestro trabajo, el riesgo el aprendizaje, los errores y las conquistas, la sonrisa de satisfacción de estar orgullosos de nuestra labor y.....La Tierra, ver que esta viva, sentir que nos comunicamos y que nos respetamos, sentir que ella tira por ti y tu por ella.Simplificar el día a día de un agricultor en una correcta nota de cata, simplificar en un liquido embotellado los esfuerzos de quien os escribe, de Pepe(Francisco Iglesias),de Sevio, de André y de todos aquellos que echan una mano para que una botella de Issué se abra y se sienta, simplificar el paso de las estaciones en números y días, si lo reconozco es simple, pero las cosas mas hermosas en la vida son las sencillas, pero hace falta saber y querer encontrarlas.

Despois de levar as cousas dereitiñas durante todo o ano como diría André, cumpre escoller ben o momento da vendima.Nestes últimos 4 anos a decisión de cando vendimar suelo tomala o día anterior.Canto máis coñezo as castes màis me decato da importancia da percepción, gustativa, aromática e táctil que eu atope nas diferentes castes.Unha sobremaduración, falla de maduración fenolóxica... a minguar o potencial i expresividade da uva.

Después de llevar las cosas "dereitiñas" durante todo el año como diría André, hace falta escoger bien el momento de la vendimia. En estes últimos 4 años la decisión de cuando vendimiar la suelo tomar el día anterior. Cuanto mas conozco nuestras variedades mas me doy cuenta de la importancia de la percepción gustativa, aromática y táctil que yo encuentre en las diferentes uvas. Una sobremaduración, falta de madurez fenologica....etc va a menguar el pontencial y expresividad de la variedad. 


O Issué este ano vendimouse en 3 momentos distintos separados 10 días entre a primeira prensada e a última.

El Issué este año se vendimio en 3 momentos distintos separados 10 días entre la primera y la última prensada.

A fementación arrinca expontaneamente cas levaduras propias, todas as castes fermentan xuntas.
Fermentamos a baixa temperatura entre10.5ºc e 12.5ºc , soltando a 14ºc no último tramo de fermentación

Unha vez consolidada a fermentación e a densidade1060 pasamos o mosto as barricas para que siga fermentando en elas.


Este e o estado actual do mosto, xa leva 18 dias fermentando nas barricas e a estar uns 15 máis para poder rematala. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario