martes, 2 de abril de 2013

ENXERTA GraftingNos anos 30 a maioría das nosas castes autóctonas mantíñanse tan so en pequenos redutos do Ribeiro, anos mais tarde nin tan xiquera ises redutos aguantarían a presión do Alicante e o Palomino que chegaban aló das nosas fronteiras vitícolas.A recuperación do noso patrimonio varietal colleu pulo nos anos 80 e gran parte do viñedo do Ribeiro volve a estar cuberto de castes autóctonas.Mais queda moito por facer, e nesta semana toca poñer o noso gran de area na recuperación de esas castes que fixeron do Ribeiro en épocas pasadas a grande cuna varietal de Europa.As mans cambian pero as viñas seguen ei ,este ano pasou as nosas mans un novo socalco no Fexaco.Cepas que plantaron ala polos anos 40 os avós de Maria e que nun grande numero están en perfecto estado.Cepas moi vellas de Alicante que nos,  ca axuda da enxerta converteremos en cepas vellas de Ferrol, Tinta Amarela e Caiño da Terra.
Elaborar viños con uvas de Viticultura Natural danos a oportunidade de poder transmitir , ríspeto, esforzo, matices, pero elaborar viños con uvas de Viticultura Natural de cepas vellas e con castes xa esquecidas do Ribeiro, ofrécenos a maís o equilibrio a profundidade a resistencia que solo o paso do tempo se encarga de construír.


En los años 30 la mayoría de nuestras variedades autóctonas se mantenían tan solo en pequeños reductos del Ribeiro, años más tarde ni tan siquiera eses pequeños espacios aguantarían la presión del Alicante y el Palomino que llegaban desde otras regiones vitícolas.La  recuperación de nuestro patrimonio varietal cogió un nuevo impulso en los años 80 y gran parte del viñedo del Ribeiro vuelve a estar cubierto de nuestras variedades autóctonas. Pero queda mucho por hacer, y en esta semana toca poner nuestro grano de arena en la recuperación de esas variedades que hicieron del Ribeiro en épocas pasadas la gran cuna varietal de Europa.Las manos cambian pero las viñas siguen aquí, este año paso a nuestras manos un nuevo bancal en el Fexaco. Cepas que plantaron allá por los años 40 lo abuelos de Maria  y que en gran número están  en perfecto estado.Cepas muy viejas de Alicante y Palomino que nosotros, con la ayuda de la injerta  convertiremos en cepas viejas de Ferrol, Tinta Amarela y Caiño da Terra.
Elaborar vinos con uvas de Viticultura Natural nos da la oportunidad de poder transmitir, respeto, esfuerzo, matices, pero elaborar vinos con uvas de Viticultura Natural de cepas viejas y con variedades ya olvidadas del Ribeiro, nos ofrece  a más, el equilibrio la profundidad la resistencia que solo el paso del tiempo se encarga de construir.


During the 30s most of our native varieties were only conserved in just a few places along the “Ribeiro”, and years later even those places could support the pressure of varieties like “Alicante” or “Palomino”, which were arriving from out of our viticulture boundaries. The recovery of our varietal heritage gained impulse during the 80s, and a great part of Ribeiro´s vineyards are again covered by native varieties. But there’s still a lot to do, and this week we have to make our contribution to the recovery of these varieties that in the past turned the “Ribeiro” the great varietal cradle of Europe. Hands change but the vineyards are still there, this year a new piece of ground (socalco) at “Fexaco” came to our hands. Vines that were planted long time ago in the 40s by Maria’s grandparents, and most of them are in good shape. Old strains of “Alicante” that we’ll turn to old strains of “Ferrol”, “Tinta Amarela” and “Caiño da Terra” with the help of the grafting.
Create wines with Natural Viticulture grapes give us the chance of being able to transmit respect, effort and nuances, but elaborate wines with these Natural grapes of old strains and forgotten varieties of the “Ribeiro”, give us also the equilibrium, the depth and the resistance that only the time is able to build.


               Tres días antes da enxerta cortamos a cepa por debaixo  do manso
               Three days before the graft we cut the strains below grafting point


                          Cepas que pasan de país a fillos e a netos .
                         Strains that pass from parents to children and grandchildren.


Paco exercendo de ciruxan i eu de asistente, todos os aspectos da enxerta son importantes , facer a púa , a hendidura no pe, introducir a púa, atar, tapar.
Paco working as the surgeon and me as his assistant, all the aspects of the graft are important, make the “pua”, the indent, introduce the “pua”, tie, cover.O abrigo do frío e do ar, si todo vai ben nunhas semanas empezaran a agromar os enxertos.

 Sheltered from the cold and wind, and if everything goes well, in a few weeks the grafts will begin to emerge.

.


No hay comentarios:

Publicar un comentario