domingo, 21 de abril de 2013

XIADA Frost

Unha xiada traizoeira deixounos sen a metade da colleita deste ano, traballar ca Natureza ten os seus riscos, e nos os labregos temos a obrigación de sabelo e asumilo.Iso non quita que o golpe sexa duro, a as consecuencias tanto anímicas como económicas se fagan palpables.Mais xa pasaron trece días dende a desfeita, e momento de levantar o animo e seguir empurrando.
Arriscamos moito, pero non e porque si, no noso esquema de traballo de autosuficiencia e necesario espremer o máximo as posibilidades de autofertilzación do chan das nosas viñas, temos que ser capaces de  aguantar o máximo o crecemento da nosa cuberta vexetal , de esta dependerá a boa evolución da estrutura do solo.Ei esta todo ou caseque todo, pero sen isto si podemos elaborar viños, pero con isto elaboraremos viños propios, viños da terra.


Una helada traicionera nos dejo sin la mitad de la cosecha de este año, trabajar con la Naturaleza tiene sus riesgos, y nosotros como agricultores tenemos la obligación de saberlo y asumirlo. Eso no quita que el golpe sea duro, y las consecuencias tanto anímicas como económicas sean palpables.Pero ya pasaron trece días desde el desastre, es momento de levantar el ánimo y seguir  hacia adelante.
Arriesgamos mucho, pero no es porque si, en nuestro esquema de trabajo de autosuficiencia es necesario exprimir al máximo las  posibilidades de autofertilización del suelo de nuestras viñas,  tenemos que ser capaces de aguantar el máximo el crecimiento de nuestra cubierta vegetal, de esta dependerá el buena evolución de la estructura del suelo.En el suelo está todo, o casi todo, pero sin esto podemos elaborar vinos, pero con esto elaboraremos vinos propios , vinos de la tierra.


A treacherous frost left us without the half harvest of this year, work with the Nature have certain risks, and as farmers we have the commitment of know it and assume it. It doesn’t mean that this wasn’t a hard shock, and the consequences, both physics and economics, are present. However, the disaster was thirteen days ago, and now is time to rise up the animus and keep on pushing.
We’ve risked so much, but is not casual, in our self efficient work scheme is needed take the maximum from the self fertilizing possibilities of our vineyards ´soils, we have to be able to hold at maximum the growth of our vegetal cover, as from this cover depends the right evolution of the soil’s structure. Here is every thing, or almost every thing, of course we can elaborate wines without it, but with it we’ll elaborate the proper wines of the land.


Esta semana fixemos o primeiro corte de herba debaixo das cepas, ca chegada das boas temperaturas imos aguantar a parte central da cuberta vexetal para que creza o máximo posible e logo cortala e aportala o chan.Tamén por indicacións de Andre escomenzamos a facer os pes de algunhas  viñas, airear o pescozo da cepa, mobilizar a materia orgánica acumulada dos diferentes cortes de herba, previr enfermidades da madeira….O problema desta laboura  e quen ten que ser feita a sacho e solo teño unhas costas así que este traballo repartireino en tres anos.


Esta semana hicimos el primer corte de hierba debajo de las cepas, con la llegada de las buenas temperaturas vamos a aguantar la parte central de la cubierta vegetal para que esta crezca lo máximo posible y posteriormente cortarla y aportarla al suelo.También por indicaciones de André empezamos a hacer los “pies” de algunas viñas, airear el cuello de la cepa, movilizar la materia orgánica acumulada de los diferentes cortes de hierba , prevenir  enfermedades de la madera… El problema de esta labor es que tiene que hacerse a sacho(mano) y solo tengo una espalda, asique este trabajo se repartirá en tres campañas.


This week we’ve been cutting for the first time the grass below the strains, with the arriving of warmer temperatures, we’ll keep the central part of the vegetal cover to let it grow as maximum as possible and then cut and add it to the ground. Also, following Andre’s indications, we started to dig the strains base at some vineyards, to aerate the “neck” of the plant, move the organic material accumulated after different grass cuttings, prevent wood diseases…The problem of this task is that it must be carried out manually with  a hoe, and I only have one back, so all this work will be distributed during three years.

                                        Pedroulos comendo na veza e disfrutando da vida
 
Firvidelas ,a cuberta esta en pleno crecemento , ademais da laboura de fertilización a cuberta garántenos que coleópteros come brotes como o Pedroulo se dedique a rillar na veza e non nos follatos, dende que traballo cas cubertas vexetais os danos por estes bechos reducíronse nun 75%.

Firvidelas, la cubierta está en pleno crecimiento, además de  la labor de fertilización, la cubierta nos garantiza que coleópteros come brotes como el Pedroulo, se dedique a comer en la veza y no en los brotes de la cepa, desde que trabajo con las cubiertas los daños por estos bichos se redujeron en un 75%.

“Firvidelas”, the cover is growing at full capacity, besides the fertilization, the cover guarantees that sprout-eaters insects like the “Pedroulo” will dedicate its time to eat the grass instead of wine’s sprouts (follatos). Since I’ve been working with vegetal covers, the damages originated by these insects were reduced in a 75%.
Campo Redondo, este ano si esta a funcionar a cuberta, a aportación de mundallo do monte no Outono esta resultando todo un acerto, conseguimos ter o 100% do solo cuberto de herbas
.
Campo Redondo, este año si que esta a funcionar la cubierta vegetal, la aportación de material vegetal del monte en el Otoño está resultando todo un acierto, conseguimos tener el 100% del suelo cubierto de hierbas.

“Campo Redondo”, this year the cover is really working, the contribution of forest rests during the Autumn was a success, as we achieved a soil 100% covered with grass.


                                                                                  
                                                              Caiño Bravo no Val de San Amaro                      


                       Fexaco, viñas vellas  todo funciona por si mesmo, da gusto. 
                     
              Fexaco”, old vineyards, every thing works by it self, such a pleasure.

Caiño da Terra


O resto de viñas vai polo bo camiño.

The rest of the vineyards are going by the right path.

 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario