miércoles, 1 de mayo de 2013

SEGA CutEstes días foron xa intensos no traballo,cortamos a cuberta vexetal de todas as viñas, una previsión de tempo moi frío fainos ser cautos e a herba que en moitas casos xa esta a altura  das cepas e un risco a maís.O corte na parte central das filas non he a ras de terra cortamos a herba entre 10- 15 cm de altura.As razóns para este tipo de corte son as seguintes: - Si as condicións de temperatura e humidade son boas parte de esas plantas cortadas han brotar de novo co cal xeramos mais fertilización.-No caso que non rebrote a fase de degradación das raíces da planta cortada a ser moi lenta o que facilita a poboación microbiana nas raíces sexa moi alta e polo tanto moi beneficiosa para o chan.- Asegurámonos que a superficie do solo non quede a exposición directa dos raios solares, pero deixamos espazos para que as sementes de plantas autóctonas de Primavera xerminen e medren.Estos días fueron ya intensos en trabajo, cortamos la cubierta vegetal de todas las viñas, una previsión de tiempo muy frio nos hace ser cautos y la hierba que en muchos casos esta a la altura de las cepas e un riesgo añadido.El corte en la parte central de las filas no es a ras de tierra, cortamos la hierba entre 10-15 cm de altura.Las razones para este tipo de corte son las siguientes:- Si las condiciones de temperatura y humedad son buenas parte de esas plantas cortadas volverán a brotar, con lo cual generaremos mas fertilización .- En el caso de que no rebrote la fase de degradación de las raíces de la planta cortada será muy lenta lo que facilita que la población microbiana en las raíces sea muy alta y por lo tanto muy beneficiosa para el suelo.-Aseguramos que la superficie del suelo no este directamente expuesta a la incidencia de los rayos solares, pero dejamos espacios para  que las semientes de plantas autóctonas de Primavera  germinen y crezcan.


These days were intense at work, we’ve cut the vegetal cover in all vineyards, as a cold weather forecast makes us cautious, and the grass which in much places is at strains height, is another risk. The cut at the central part of the rows is not close to the ground, we cut the grass at 10-15 cm height. The reasons for this type of procedure are the following: - If temperature and humidity conditions are good, a part of those cut plants will sprout again, therefore generating more fertilization. – If there is no re-sprout, the degradation phase of the roots will be slow enough to facilitate high microbial concentration in those roots, being really beneficial for the soil. – We ensure the ground’s surface is not directly exposed to sunlight, but we leave space enough to Spring native plants seeds for germinate and grow.Mais que un corte e un deitado da parte aérea da planta, esi tardara moito mais en degradarse, e iste acolchado(mulching)axudanos a conservar a humidade na superficie.

Mas que un corte es un tumbado de la parte aérea de la planta, así tardara mucho mas en degradarse, y este acolchado (mulching) nos ayudara a conservar la humedad en la superficie.

More than a cut, this is a “lying” of the aerial part of the plant, thus it will last longer to be degraded, and the  mulch  help us to keep the humidity on the surface.                                    O corte e alto, o chan no debe quedar nu.

                              The cut is high; the ground should not remain one naked


Esta semana tamén desenterramos os cornos que enterramos no Inverno para elaborar o preparado 500.Este ano co bo grado de humidade e as boas temperaturas  o preparado de bosta 500 ficou maduro  moi cedo.O contido dos cornos na súa maioría estaba perfectamente maduro, solo os mais pequenos acusaban algo de sequidade.Segun van pasando os anos a nosa experiencia a hora de elaborar os preparados biodinámicos i extraccións  vai sendo maior ,conseguindo moi bos resultados.


Esta semana también sacamos los cuernos que enterramos en el Invierno para elaborar el preparado 500. 
Este año con el buen grado de humedad y las buenas temperaturas el preparado de bosta 500 maduro mucho antes que el año pasado.El contenido de los cuernos en su mayoría estaba perfecto, solo los cuernos mas pequeños acusaban algo de sequedad.Según van pasando los años nuestra experiencia a la hora de elaborar los preparados biodinámicos  y extracciones va siendo mayor, consiguiendo muy buenos resultados.


This week we also unearthed the horns that we buried in winter to elaborate the 500 preparation. This year, with the good humidity grade and the right temperatures, the dung 500 preparationwas mature really early. The content of our horns was perfectly mature in most of them, and only the smallest ones were a little bit dry. Over the years our experience elaborating biodynamic preparations and extractions is increasing, achieving really good results.


A colleita de este ano foi boa, o grupo que colaboramos no traballo ca Biodinámica e a Viticultura Natural vai estar ben provisto, eu, Sebio, Xose Manuel Lourido, Begoña, Iago e algún mais imos ter 500 para todo o ano.

The harvest of this year was great, the group which collaborated with Biodynamic and Natural Viticulture is going to be well provided, Sebio, Xose Manuel Lourido, Begoña, Iago, myself and even some more, we’ll have 500 for all the year.


                        Algúns cornos estaban co seu contido perfecto, ate bonito.

                        Some horns were with a perfect content, even beautiful.

No hay comentarios:

Publicar un comentario