jueves, 9 de mayo de 2013

MAIO MayMaio, ate Outubro xa non pararemos, ate o de agora non e que estivésemos precisamente quietos pero estes próximos seis meses e, a bloque(a escachar).Para asegurarnos unha boa descomposición da herba cortada e fomentar o desenvolvemento microbiano no solo, pasamos os ganchos en todas as viñas.E un pase moi lixeiro simplemente abrir vías de penetración do oxixeno no solo e cubrir levemente o cortado con terra.Esta labor suponnos casque cinco días xa que mais da metade das viñas isto tense que facer  a man ca axuda dun motocultor.Acompañounos o tempo e, unha vez rematado este traballo dous días de choiva fixeron que o chan se humedecerá de xeito idóneo para a aplicación do preparado Biodinámico de bosta 500 e o Maria Thun.Nun dia aplicamos os preparados nas viñas que temos no Val de San Vicente e no seguinte nas viñas do Val de San Amaro, ambos na Arnoia.A nosa pequena aportación na Primavera para axudar o chan a estar en equilibrio rematou.Nos días seguintes tocou ocuparse das cepas e facer a primeira aplicación do ano na parte foliar.Combinamos xa dende o primeiro momento un tratamento que cubra a necesaria micronutrición fortalecemento da planta e tamén unha protección antifúnxica.Mayo, hasta Octubre ya no pararemos, no es que estuviésemos precisamente quietos durante estos meses pasados pero los próximos seis son , a bloque(a romper).Para asegurarnos una buena descomposición de la hierba cortada y fomentar el desenvolvimiento microbiano del suelo, pasamos los ganchos en todas las viñas. Es un pase muy ligero, simplemente abrir vías de penetración de oxigeno en el suelo y cubrir levemente lo cortado con tierra.Esta labor nos supone casi cinco días ya que mas de la mitad de las viñas esto se tiene que hacerse a mano con la ayuda de un motocultor.El tiempo nos acompaño, y una vez finalizado este trabajo dos días de lluvia hicieron que el suelo se humedeciera de forma idónea para la aplicación del preparado Biodinámico de bosta 500 y el Maria Thun.En una jornada aplicamos los preparados en las viñas que tenemos en el Valle de San Vicente y en la siguiente las viñas en el Valle de San Amaro, ambos en Arnoia.Nuestra pequeña aportación de Primavera para ayudar  al suelo a estar en equilibrio finalizó.En los días siguientes toco ocuparse de las cepas y hacer la primera aplicación del año en la parte foliar.Combinamos ya desde el primer momento un tratamiento que cubra la necesaria micronutrición y fortalecimiento de la planta y también una protección antifúngica.

CAMPO REDONDO


May, and until October we’ll not stop, up to now it doesn’t mean that we’ve been precisely still, but the next 6 months we’ll be at maximum. To ensure a good decomposition of the cut grass and to promote the microbial development on the ground, we’ve passed the hook in all vineyards. Is a really light pass, enough to open oxygen penetration lines over the ground, and to cover with soil the cut material. This task lasts almost 5 days, as in more than the half of the vineyards this work have to be done by hand, with the help of a rotavator. The weather was our allied, and once the work was completed, 2 days of rain contributed to moisten the ground to an optimal level for the application of biodynamic dung preparation “500” and the “Maria Thun” as well. In one day we applied the preparations in our vineyards located at San Vicente Valley, and the following at San Amaro Valley, both at Arnoia. Is our little contribution during the Spring in order to help the soil to be balanced. During the following days the attention was for the strains, and we applied the first dose of the year over the leaves. From the very beginning we combine a treatment that covers the needed micro-nutrition of the plant and also an anti-fungal protection.O pase cos ganchos e moi lixeiro sen profundizar maís de 20-25 cm, a intención e fomentar tamén a aparición de unha segunda cuberta vexetal de plantas autóctonas de Primavera.The work with the hooks is really light, without going deep more than 20-25cm, is also intended to promote the growing of a second vegetal cover composed by Spring native plantsO preparado 500 vai activar a flora microbiana do solo,fomentar a aparición de micorrizas e axudar as raíces das plantas a profundizar no solo.

“500” preparation is going to activate the microbial flora of the soil, will promote the appearance of micro reefing and will also help the plants roots to deepen in the ground


O preparado de bosta de Maria Thun e un potente activador da descomposición de materia orgánica en superficie, a axudar a que a cuberta vexetal e os restos de poda se descompoñan de forma idónea.

Dung preparation “Maria Thun” is a powerful activator for the decomposition of the organic material at the surface; it will help the suitable decomposition of the vegetal cover and the rests of the pruningO preparado 500 debe ser dinamizado durante 1 hora , 20 minutos antes de rematar añadimos  o preparado Maria Thun.

The “500” preparation must be boosted during 1 hour, and 20 minutes before the end we add the Maria Thun preparationExtracto hidroalcohólico de allo(ajo), de Milenrrama, de Consolda(consuelda) e  Xarxa(salvia) ,e leite, maís  120 g de cobre metal por hectárea nas viñas maís adiantadas, a primeira aplicación do ano.

. Hydroalcoholic extract of garlic, “Milenrama”(achillea millefolium), “Consolda”(symphytum officinale ), “Salvia”(salvia officinalis) , milk and 120g of metal copper per hectare, the first application of the year
.
.
.

.

No hay comentarios:

Publicar un comentario