miércoles, 28 de agosto de 2013

SEN FORZAS Without forcesXa van moitos días dende a ultima vez que escribín no blog, falar do meu traballo, dos viños, das castes e reconfortante, necesario e faime medrar coma viticultor, pero xusto dende esa ultima entrada as forzas tanto mentais coma físicas abandonáronme,  e agora moitos días despois cando empezo de novo a pensar en positivo i a tentar seguir medrando como viticultor. O Black Rot, e a perdida casque total da colleita son os culpables.Arrancamos o ano con bastante merma de colleita debido as xeadas, pero non todo estaba perdido, pero o evoluir do ano seguiu a ser complicado, pasamos do Inverno directamente o Verán, a Primavera  tan necesaria para a boa  evolución do chan e para un bo crecemento das cepas durou a penas unha semana .A floración  foi moi complicada con temperaturas moi  frías na maña e demasiado calorosas nas tardes, o vento do Norte leva soprando dende o Inverno e incluso neste mes de Agosto con temperaturas próximas os 40º c sigue a soprar e a resecar plantas e chan.En comparación cun ano “ normal” a maduración vai entre 20 e 25 días de retraso, o que nos levaría a vendimas moi entrado o mes de Outubro.Pois ise retraso foi o culpable de que o ataque de Black Rot fose tan duro e devastador, sen nada de asucar na uva e dificilísimo poder controlalo , casque imposible nunha agricultura Natural e Biodinámica.E moi duro traballar todo un ano e ver que en 2 días todo ese esforzo queda en nada ou case nada, si, e necesario que abra un período de reflesión  e profundización  no meu traballo e na construción de novos protocolos para poder superar iste tipo de baches, pero seque intacta a miña teima de que  poidan convivir nas viñas, cepas , bechos ,plantas, fungos , microorganismos e mais eu, sigue intacta e aínda mais reforzada a miña teima en elaborar viños Naturais. Recoñezo que o golpe me tombou e que aínda estou en proceso de levantarme, pero sei que unha vez que chegue o Outono e o Inverno i fale con André, as forzas han volver, i ei sementar, podar, atar, traballar o chan, aplicar extractos vexetais, vendimar i engarrafar viño, viño feito cas uvas das miñas viñas ,que han transmitir chan, castes, paixón, e sobor de todo, a forza da Natureza.


                                                  Dende as Illas Cies

Ya van muchos  días desde la última vez que escribí en el blog, hablar de mi trabajo, de los vinos, de las variedades es reconfortante, necesario ,y me hace crecer como viticultor, pero justo desde la última entrada, las fuerzas tanto mentales como físicas me abandonaron  y es ahora , muchos días después cuando empiezo de nuevo a pensar en positivo y a intentar seguir creciendo como viticultor. El Black Rot, y la pérdida casi total de la cosecha son los culpables. Arrancamos el año con bastante merma debido a las heladas, pero no todo estaba perdido, pero el discurrir del año siguió siendo complicado, pasamos del Invierno directamente al Verano, la Primavera tan necesaria para una buena evolución del suelo y para un buen crecimiento de las cepas duro apenas una semana. La floración fue muy complicada con temperaturas muy frías  en la mañana y demasiado calurosas por las tardes, el viento del Norte lleva soplando desde el Invierno e incluso en este mes de Agosto con temperaturas próximas a los 40ºC sigue a soplar y a resecar plantas y suelo. En comparación con un año “normal”la maduración  lleva entre 20-25 días de retraso, lo que nos llevaría a vendimias muy entrado el mes de Octubre. Pues ese retraso en la maduración fue le culpable de que el ataque del hongo fuese tan devastador, sin nada de azúcar en la uva es muy difícil poder controlar el Black Rot trabajando con una Agricultura Natural y Biodinámica.Es muy duro trabajar todo el año y ver que en dos días todo ese esfuerzo queda en nada o casi nada, si,  es necesario que abra un periodo de reflexión y profundización en mi trabajo, y en la construcción de nuevos  protocolos para poder superar este tipo de baches, pero sigue intacto mi propósito de que puedan convivir en las viñas, cepas, bichos, plantas, hongos, microorganismos y yo, sigue intacto y aun mas reforzado mi propósito de elaborar vinos Naturales. Reconozco que el golpe me tumbo y que aun estoy en el proceso de levantarme, pero sé que en cuanto llegue el Otoño , el Invierno y hable con André, las fuerzas van a volver, y pondré semientes en las viñas, y podaré, ataré, trabajaré el suelo y aplicaré extractos vegetales, vendimiaré, embotellaré vino, vino elaborado con las uvas  de mis viñas, que transmitirán suelo, variedades, pasión, y sobre todo, la fuerza de la Naturaleza.It’s been a long time since my last update in this blog, talk about my work, the wines and the verities, is heartwarming, necessary and makes me grow as winegrower, but just from that last update, both physical and mental strength abandoned me, and is now, many days after, when I begin to think positive again, trying to keep on growing as winegrower. The “Black Rot”, and the lost of almost all the harvest are the responsible. We begun the year with significant losses due to the freeze, but not all was gone, however, the evolution of the year continued to be really complicate, we had a straight pass from Winter to Summer, the Spring, so necessary for a good development of the soil and a proper grow of the strains lasted barely a week.  The flowering was really complicated with cold mornings and too hot afternoons, and the north wind is being blowing since the winter, and even in August with temperatures close to 40ºC , drying the plants and the ground. Compared with a “normal year”, the maturation process is delayed about 20-25 days, which lead us to a harvest in middle October. That delay is the responsible of the devastating effect of the Black Rot attack, as without any sugar into the grapes, is really hard to control it, almost impossible with a Natural and Biodynamic wine culture. Is really hard being working all year long, and see that only in two days that effort was reduced to nothing or almost nothing. Yes,  a discussion and analysis process of my work is needed, and also the construction of new protocols intended to overcome this kind of situations, but my intention of keep living together strains, plants, bugs, fungus, microorganisms and myself is still alive and intact, and even reinforced my purpose of elaborate Natural wines.  I recognize that this blow knocked me and I’m still through the recovering process,  but I know that with the arrival of the Autumn and then the Winter, and with the talks with André, the forces will back, and I will seed, prune, tie, work with the soil, apply vegetal extractions, I will harvest and bottle wine, wine elaborated with the grapes of my vineyards, which will transmit soil, varieties, passion and more than any other thing, the force of Nature.
 
CARABUÑEIRA
                                                                   

2 comentarios: