domingo, 4 de agosto de 2013

Val de San Amaro


Val de San Amaro

Imos  pois a percorrer  as viñas que temos no Val de San Amaro , e describir de forma gráfica o seu estado , tanto do chan coma das cepas  e os seus froitos.
Vamos pues a recorrer las viñas que tenemos  en el Valle de San Amaro, y describir de forma gráfica su estado, tanto del suelo como de las cepas y sus frutos.


San Amaro Valley

Let’s go for a walk through our vineyards located at San Amaro valley to describe in a graphic manner the state of the soil and also of the strains and its fruits.Campo Redondo

Viña  nova de 5 anos  situada no pobo de Sendín, ladeira que mira cara o sur do Val. A orientación  da viña e Sur tamén  mirando cara a o encontro entre os ríos Arnoia e Miño. O seu chan e moi interesante polo gran contido en pedra : xistos, cuarzo, pizarra, granito e xábrego ,pero tamén moi complicado para cepa tan nova. A viña nestes momentos  xa esta a sufrir estrés ,  de tódolos xeitos temos un gran avance con respeto o ano pasado. Castes tintas como a Tinta Amarela, Caiño da Terra e Carabuñeira  crean a viña.“Campo Redondo”

5 years old new vineyard located at “Sendín” village, a hillside that looks to the South of the valley. The orientation of the vineyard is also to the South, looking to the meeting point of “Arnoia” and “Miño” rivers. This soils is really interesting due to the big content of stone as “xistos”, quartz, slate, granite, but is also a complicate soil for these young strains. Right now the vineyard is already stressed, but anyway we have a big improvement compared with last year. Red grape varieties like “TintaAmarela”, “Caiñoda Terra” and “Carabuñeira” are the soul of this place.

                                                                              TINTA AMARELA

Fexaco

 Cepas na súa maior parte vellas e moi vellas, situadas na ladeira orientada o Oeste do Val. Viñas dos avós de Maria a miña compañeira e parte do proxecto. Chan granítico e arxiloso con boa capacidade de retención de auga. No Fexaco levamos xa tres anos reinxertando aqueles socalcos  nos que as variedades de uva que dan a súas cepas non nos parecen interesantes a hora de elaborar os viños.“Fexaco”

Mostly old and very old strains, located at the hillside oriented to the West of the valley. Vineyards owned byMaria’s grandparents, my girlfriend and also part of the project. Is a Granitic and clayey soil, with good water retention capacity. At “Fexaco” we’ve been re-grafting for the last three years those terraces at which the grape varieties produced were less interesting for us in order to elaborate our wines.Socalco de Lado, viña moi vella na súa maior parte por enriba dos 70 anos . Este e o seu segundo ano despois da reenxerta  se todo vai ben na vendima a ter unha boa colleita.“Lado” terrace, really old vineyard, mostly over 70 years. This is its second year after being re-grafted, and if everything goes right we’ll have a good harvest.Socalco de Silveiriña, cepas entre 40 e 70 anos,e o primeiro ano despois da reenxerta , non todas as cepas traen racimos pero no global estou satisfeito.“Silveiriña” terrace, strains between 40 and 70 years old, is the first year after the re-grafting, not all the strains have clusters, but overall I’m satisfied.Socalco de Treixadura moitas cepas de maís de 80 anos, este ano esta magnifica.


“Treixadura” terrace, a lot of strains older than 80 years, this year is superb.


Socalco de castes tintas.Carabuñeira, Caiño Bravo e Ferrol , e o seu primeiro ano despois da reenxerta , pero parece como si fose o 4 ou 5 estan expectaculares ,cunha colleita pequena pero moi equilibrada.Cepas entre 40 e 80 anos.


                                          CARABUÑEIRA, CAIÑO BRAVO E FERROL


Red varieties terrace. “Carabuñeira”, “Caiño Bravo” and “Ferrol”, this is the first year after being re-grafted, but it seems to be the fourth or the fifth, as they are spectacular, with a small harvest but really balanced. Strains between 40 and 80 years old.O resto de socalcos de Treixadura mixturan cepas de 13 anos e cepa vella de 40 – 60 anos .


The rest of the terraces with “Treixadura” are a mixing between 13 years old young strains, and 40-60 years old strains.


No hay comentarios:

Publicar un comentario