sábado, 20 de julio de 2013

DURO (moi duro) ToughDuro, moi duro esta a ser este comezo de verán. Nos últimos dez días as temperaturas non baixaron nas tardes dos 39º- 42ºC. Nas partes profundas do chan aínda temos reservas de auga , pero a superficie do solo esta completamente seca, as cubertas vexetais non aguantaron e tan solo as especies de plantas mais resistentes permanecen nas viñas. Os primeiros síntomas de estres aparecen nos viñedos  orientadas o Sur i  ladeiras con chans pobres .Estamos na metade do mes de Xullo e ate a vendima ala polas últimas semanas de Setembro e principios de Outubro as cepas teñen aínda moito camiño por percorrer para acadar unha boa maduración das uvas, faise necesaria algunha choiva a finais de este mes para axudar o mantemento da superficie foliar e a boa evolución dos acios.Teremos como tódolos anos que confiar na resistencia das cepas e o traballo de conservación da Natural estrutura dos solos que levamos a cabo nas nosas viñas, y por suposto na Natureza que coma sempre leva a razón.


Imos facer un pequeno percorrido polas distintas viñas que  traballo, nel veremos o estadio das vides e dos solos.Neste pequeno viaxe fotográfico plasmaremos  as deferencias entre Vales, Orientacións, Castes, idade das cepas.
Duro, muy duro está siendo este comienzo de verano. En los últimos diez días las temperaturas no bajaron por las tardes de los 39-42ºc. En las partes profundas del suelo aun tenemos reservas de agua, pero la superficie está completamente seca, las cubiertas vegetales no aguantaron y tan solo las especies de plantas más resistentes permanecen en las viñas. Los primeros síntomas de estrés aparecen en las viñas orientadas al sur y viñas en ladera con suelos muy pobres. Estamos en la mitad del mes de Julio y hasta la vendimia allá por las ultimas semanas de Septiembre y principios de Octubre, las cepas tienen aun mucho camino por recorrer  para conseguir una buena  maduración de las uvas, se hace necesaria alguna lluvia a finales de este mes  para ayudar al mantenimiento de la superficie foliar y a una buena maduración de los racimos. Tendremos como todos los años que confiar en la resistencia de las cepas y en el trabajo de conservación de la Natural estructura de los suelos que llevamos  a cabo en nuestras viñas,  y desde luego en la Naturaleza, que como siempre lleva la razón.

Vamos  a hacer  un pequeño recorrido por nuestras viñas, empezaremos por el Valle de San Vicente.
                                                            CEPA DE LADO NOS CASAS

Tough, the beginning of the summer is being really tough. Along the last ten days, temperatures never drop down below 39º -42ºC during the afternoons. In the deep layers of the ground we still have water reserves, but the surface is completely dry, the vegetal covers didn’t resist, and only the most resistant plant species remain at the vineyards, the first symptoms of stress are appearing in the vineyards oriented to the South and hillsides with poor soils. We are in mid July and until the vintage during the last weeks of September or early October, the strains have a long way to go to achieve a proper maturation of the grapes, some rain is needed at the end of this month to help the maintenance of the foliar surface and a good development of the grapes clusters. As every year, we’ll have to trust in the resistance of the strains and in the conservation work over the Natural structure of the soils that we perform in our vineyards,  and of course in the Nature, because as always is right.

We’regoing to make a little walk through the different places that I’m working, looking at the stage of strains and grounds. Through this little photographic trip we’ll notice the differences between the valleys, orientations, varieties and age of the strains.Viñas no Val de San Vicente:

O Curro , viña vella na ladeira Orientada o Este no pobo de Remuiño, o sol nacente ilumina os socalcos moi cedo na maña, chan pobre e granítico, idade das cepas entre 25 e 80 anos, esta viña era dos meus avós, nela plantaron, Lado, Treixadura, Ferrol, Garnacha Tintureira, Torrontes, Mencia…..


San Vicente Valley vineyards:

“O Curro”, old vineyard at the hillside oriented to the East in Remoiño village, the raising Suns lights the terraces early in the morning, poor and granitic ground, age of the strains between 25-80 years. My grandparents owned this vineyard, and on it they planted “Lado”, “Treixadura”, “Ferrol”, “GarnachaTintureira”, “Torrontes”, “Mencía”…
Os Casas, viña vella tamén dos meus avós na ladeira orientada tamén o Este pero con mais altitude e na parte mais Sur do pobo de Remuiño, chan  granítico pero con algo mais de contido en arxila.Cepas vellas de Lado, Torrontes , Treixadura, Palomino e algunha caste tinta.


“Os Casás”, old vineyard also from my grandparents, at the hillside oriented to the East as well, but with more altittude and in the southest part of Remoiño village. Granitic soil too, but with much content of clay. Old strains of “Lado”, “Torrontés”, “Treixadura”, “Palomino” and some red varieties.
A Canda , viña de 13 anos no pobo de Remuiño  orientada o este , chan granítico nela temos  castes tintas como: Brancellao, Sousón, Carabuñeira e Caiño da Terra.


A canda 13 years old vineyard in Remuiño village oriented to the East.Granitic ground.In this vineyard we have strains of Brancellao, Souson, Carabuñeira and Caiño da Terra.


Firvidelas  viña tamén no pobo de Remuiño, no centro do Val , viña con moita insolación, chan pobre pero moi profundo.Castes : Lado, Treixadura, Silveiriña, Verdello Antiguio, Albilla, Godello e Loureira.

 Firvidelas vineyard also in Remuiño Village, in the midle of de Valley,Its ground is poor and granitic with clay.In this vineyard we have got strains of: Lado , Treixadura, Silveiriña, Verdello Antiguo, Albilla, Godello and Loureira.

No hay comentarios:

Publicar un comentario