domingo, 3 de noviembre de 2013

MAIS TRABALLO more workIste Outono tan explendido que nos chegou, non nos esta deixando uns días de descanso tra-la vendima. O verán foi moi duro, demasiado,  moita seca dende o mes de Xuño i constante vento do Norte a acentuar esa seca, o chan na súa parte superficial perdeu de forma visible moita estrutura i as videiras aínda que han finalizar o ciclo vexetativo acabaron con moi pouca superficie foliar, polo tanto a acumulación de reservas cara o ano que ben estaba, i digo ben, estaba moi comprometida. E agora xa non esta comprometida esa acumulación de reservas no tronco e raíces xa que foi vendimar i escomenzar a chover de forma preciosa,vaia semanas de choiva, da gusto estar a traballar todo o dia co chuvasqueiro posto. Polo tanto debemos aproveitar este comezo de Outono para axudar. 1º -que as cepas tarden en finalizar o seu ciclo e segan traballando todo o que poidan na procura de boas reservas e 2º que o chan cunha clara perdida de estrutura inicie neste húmido e caloroso mes de Outubro  un aumento da actividade biolóxica  e microbioloxía con brotación de plantas de Outono-Inverno que cubran o solo.En combinación co André, trazamos un plan para aproveitar estas boas condicións. Nas viñas equilibradas e con chan xa ben estruturado imos facerlle caso a o Mestre Masanobu Fukuoka, non facer nada, a choiva e a boa temperatura xa o fixeron todo. Nas viñas mais fraquiñas , con orientacións Sur, chans moi interesantes pero moi pobres, proseguir co traballo que iniciamos o ano pasado cos acolchados, pero iste ano, din conseguido o que outros anos no topara en suficiente cantidade.Toxo picado( Ulex galleii,Toxo femia).Dende que hai viñas no que agora se denomina Ribeiro a os chans dos viñedos cando era necesario aportábaselle  Toxo do monte, Natural ,de moi fácil asimilación polo solo, rico en Nitróxeno, material leñoso e, dos nosos montes, do pais.
Este Otoño tan esplendido que nos llego, no nos está dejando ningún día de descanso tras la vendimia. El verano fue muy duro, demasiado, muchísima sequia desde el mes de Junio y constante viento del Norte que acentuó la sequedad, el suelo en su parte superficial perdió de forma clara mucha estructura y las cepas aunque van finalizar el ciclo vegetativo lo harán con muy poca superficie foliar. Por este motivo la acumulación de reservas cara el año próximo estaba comprometida, y digo bien, estaba comprometida, porque ahora ya no está en peligro una buena acumulación de reservas en tronco y raíces, ya que fue vendimiar y comenzar a llover de forma maravillosa, que semanas de lluvia, da gusto estar a trabajar todo el día con el chubasquero puesto. Entonces, no tenemos mas remedio que aprovechar este buen comienzo de Otoño para. 1º-que las cepas tarden en finalizar su ciclo y sigan trabajando en procura de buenas reservas 2ºque el suelo con una patente perdida de estructura, inicie en este húmedo y caluroso mes de Octubre un aumento de la actividad biológica y microbiológica, con brotación de plantas de Otoño- Invierno que cubran el suelo. En combinación con André, trazamos un plan para aprovechar estas buenas condiciones. En las viñas equilibradas y con suelo bien estructurado, hacerle caso al maestro Masanobu Fukuoka, no hacer nada, la lluvia y la buena temperatura ya lo hicieron todo. En las viñas mas débiles, con orientaciones Sur, suelos interesantes pero pobres, seguir con el trabajo que iniciamos el año pasado con los acolchados, pero este año, por fin, di conseguido lo que en otros años no encontrara en cantidad suficiente, Tojo picado(Ulex Galleii, Toxo Femia). Desde que hay viñas en lo que ahora se denomina Ribeiro, los suelos de estos viñedos cuando era necesario eran fertilizados con Tojo del monte, Natural, de muy fácil asimilación por el suelo, rico en Nitrogeno, material leñoso y de nuestros montes, del país.


The arrival of this terrific Autumn is leaving us without some days of rest after the harvest. The Summer was really tough, too tough, with a great drought since July and a constant wind from the North making the drought even worst. The upper layer of the ground lost in a visible manner, too many structure, and the strains, even though they are still finishing the vegetative cycle ended with a poor foliar surface, therefore the reserves accumulation towards the next year was, and I’m saying right, was too compromised. But now thataccumulation of reserves along the roots and trunk of the plants is no longer compromised, as after the harvest, the rain arrived in a really beautiful way, what a raining weeks! Is nice to be working all day with the raincoat over my shoulders. So we have to take advantage of the beginning of this Autumn, in first place because it will help the strains to delay the end of their cycle, keeping them working as much as possible in the search of good reserves, and in second place, after lost of structure suffered by the ground, this hot and wet October will help to increase the biological and microbiological activity, with sprouting of Autumn-Winter plants that will cover the soil. In collaboration with André we developed a plan to exploit these good conditions. In those balanced vineyards, with a good ground structure, we are going to follow the Master Masanobu Fukuoka, which means do nothing, the rain and the good temperatures already did all the job. In those weak vineyards, with South orientation and interesting but poor soils, we’ll continue with the work started last year with the mulching, but this year I got enough quantity of what I couldn’t get in previous years, “Toxopicado” (Ulexgalleii). Since the vineyards are present in what is now call “O Ribeiro”, the ground of these vineyards was supported when needed with “Toxo do monte”. Is natural, easy to assimilate by the soil, rich in Nitrogen, woody material, and is from our forests, from our land.Fortalecendo  pernas , brazos e cu.


Strengthening legs, arms and ass.

Despois de facer o acolchado (mulchig), aportación de  Preparados Biodinámicos 500, Maria Thun e maceración de Consolda e estruja (Ortiga).After the work on the mulching, adding Biodynamic Preparative 500, Maria Thun and maceration of “Consolda” and nettle.

ACOLCHADO EN CAMPO REDONDO

TOXO ,ULEX GALLEII
                                                                   
PREPARADO BIODINÁMICO MARIA THUN
                      
FIRVIDELAS
                        

No hay comentarios:

Publicar un comentario