jueves, 12 de julio de 2012


Desculpas, durante estas ultimas semanas son incapaz de ir mostrando o traballo que facemos en Issué.Tanto o final de Xuño como o principio de Xulio están sendo bastante duros no referente os fungos da vide e a carga de traballo tamén esta sendo grande.Estivemos facéndolle os pes as cepas de Campo Redondo ,aireando a zoa da enxerta ,en ningunha outra viña fago esta laboura non sendo nas cepas moi noviñas ,pero o chan de Campo Redondo non esta o suficientemente estruturado  como para xenerar cuberta vexetal  que explore e abra vías de aire entorno o pe da cepa.Nas outras viñas e suficiente con facer cortes de herba alto por debaixo da cepa ,o ir secando as plantas a súa superficie radicular a deixar espazos de aire e a parte xa cortada a cubrir o chan para manter humidade e vida microbiana.O problema de este traballo e que temos que facelo a man, co instrumento e, a verdade costa un pouco foron  5 días completiños  e 1650 pes feitos ,seguramente Fukuoka  discreparía comigo nesta laboura pero en chans tan pobres e duros e con tanta insolación a cepa nova agradéceo.As miñas costas non.


Estralote

Disculpas , durante estas ultimas semanas no soy capaz de ir mostrando el trabajo que hacemos en Issué.Tanto el final de Junio como el principio de Julio están siendo bastante duros en lo referente a los hongos de la vid, y la carga de trabajo también esta siendo grande.Estuvimos haciendo los pies a las cepas de Campo Redondo, aireando la zona de la injerta ,en ninguna otra viña hago esta labor,no siendo en las cepas muy jóvenes,pero el suelo de Campo Redondo no esta lo suficientemente estructurado  como para generar cubierta vegetal que explore y abra vías de aire alrededor del cuello de la cepa.En las otras viñas es suficiente con hacer cortes de hierba altos por debajo de la cepa,al ir secando las plantas su superficie radicular va a dejar  espacios libres por donde a penetrar el oxigeno y la parte cortada cubrirá el suelo para mantener humedad y vida microbiana.El problema es que este trabajo lo tenemos que hacer a mano con ayuda del instrumento ,y la verdad es un poco duro fueron 5 días completos y 1650 pies hechos, seguramente Fukuoka discreparía conmigo en las razones para llevar a cabo el trabajo , pero en suelos tan pobres y duros y con tanta insolación las cepas aun jóvenes lo agradecen .Mi espalda no.

 Sacho, o do instrumento e por que temos un rapaz no pobo que cando vai cabar di que vai tocar o Stradivarius. Bromas   aparte o sacho fai unha moi voa labor xa que non pulveriza a terra, abre espazos e profundiza o suficiente, pero non ten motor.

Sacho, lo del instrumento es por que tenemos un chaval en el pueblo que cuando tiene que ir a cabar dice que va tocar el Stradivarius.Bromas aparte el sacho hace una muy buena labor ya que no pulveriza la tierra, abre espacios para oxigenar y profundiza lo necesario, pero no tiene motor

       O obxetivo e descompactar o chan que esta o redor do punto de enxerta da cepa.

    El  objetivo de esta labor es descompactar el suelo a nivel del punto de injerta de la cepa

A estas filas de Tinta Amarela creo que lles vai sentar ben este traballo,fixádevos que con respecto a fotos de esta misma parcela tan so 15 dias antes como desapareceu case toda a vexetación no centro das calles.Falta de humidade, chan pobre, moita insolación ,Campo Redondo.

A estas filas de Tinta Amarela creo que les va a sentar bien este trabajo,comparar con respecto a fotos de esta misma parcela tan solo 15 dias antes la vegetación en las calles desapareció por completo.Falta de humedad,suelo pobre, mucha insolación.Campo Redondo.

Patacas, ovos, cebolas da horta e galiñeiro da miña sogra. Este tipo de combustible e imprescindible no intre de botarlle a man o sacho. O Caiño da Terra morría de envexa.

Patatas,huevos, cebollas de la huerta y gallinero de mi suegra.Este tipo de combustible es imprescindible en el momento de hecharle la mano al sacho.O Caiño da Terra moría de envidia.

Non me gusta facer esta labor, encantame ver como evoluciona cada unha das pipas o longo do ano, todas conteñen o mesmo, pero todas son diferentes, cada unha cos seus matices os seus ritmos..... pero o proceso evolutivo esta feito sentencia Sevio.Baleiramos as pipas despois de 10 meses e 2 dias, todo fica no deposito a espera......
No me gusta hacer esta labor, me encanta ver como evoluciona cada una de las barricas a lo largo del año,todas contienen lo mismo, pero todas son diferentes, cada una con sus matices  sus ritmos.... pero el proceso evolutivo esta hecho sentencia Sevio.Vaciamos las barricas después de 10 meses y 2 días, todo reposa en el deposito, a  la espera.....


Todo se aproveita.Con estas borras,maceración de ortiga e consolda, borralla de leña e auga faremos un preparado para aplicar no solo da viñas no Outono.
Todo se aprovecha. Con estas lias, maceración de ortiga y consolda, cenizas de leña y agua haremos un preparado para aplicar en el suelo de las viñas en Otoño
v

As condicions metereoloxicas estaban forzando a sua aparición, 4 dias despois do Xan Xoán, ataque de mildeu en folla.Os extractos funcionan o mildeu seca.

Las condiciones meteorológicas estaban forzando su aparición ,4 días después del San Juan, ataque de mildiu en hoja.Los extractos funcionan el mildeu seca.

Rematou a esfarna, a colleita a ser pequena,estamos acostumbrados.Acio de  Lado na Costiña, Firvidelas.

Finalizo la floración, la cosecha va a ser pequeña,estamos acostumbrados.Racimo de Lado na Costiña Firvidelas

Despois de facer os pes en Campo Redondo aproveitamos a primeira choiva que empapou o chan para facer a 2 aplicación do preparado 500.

Despues de hacer los pies en Campo Redondo aprovechamos la primera lluvia que empapo el suelo para hacer la 2 aplicación del preparado 500.


A dinamización do 500 en auga morna faise durante unha hora, logo espallaremos o preparado en todo o chan da  viña ,o tamaño da gota debe ser gordo e o solo debe estar húmido

La dinamización del 500 en agua tibia se hace durante una hora, luego pulverizaremos el preparado en todo el suelo de la viña, el tamaño de la gota de ser grueso y el suelo debe estar húmedo.O dia perfecto para aplicar o preparado, choiva na maña, chan humido e lugar que o necesita.
Unha hora da para moito colocar o bidón para dinamizar nun sitio con boas vistas e un acerto.Si ollaba cara o oeste encontro do rio Arnoia e Miño, nubes e montes, cepas de Carabuñeira e Tinta Amarela.

El día perfecto para aplicar el preparado,lluvia en la mañana,suelo húmedo y lugar que lo necesita.
Una hora da para mucho, colocar el bidón para dinamizar en un sitio con buenas vistas es un acierto.Si miraba hacia el oeste encuentro del rio Arnoia y Miño, nubes y montes,cepas de Carabuñeira y Tinta Amarela.


             Si ollaba cara o sur, Remuiño (Val de San Vicente) o pobo dos meus avos maternos.

            Si miraba hacia el sur, Remuiño(Valle de San Vicente) el pueblo de mis abuelos   maternos.


Xusto despois de aplicar o 500 preparamos todo para pulverizar tamén sobre o chan a maceración de ortiga e consolda que elaboramos fai un mes .Aplicamos un total de 100 litros cunha disolución de 25 litros da maceración.Todos os esforzos que fagamos por activar e extructurar o chan de Campo Redondo anse reflectir tanto na súa propia saúde como na calidade das uvas que de eli saian.

Justo después de aplicar el 500 preparamos todo para pulverizar también sobre el suelo la  maceración de ortiga y consuelda que elaboramos hace un mes.Aplicamos un total de 100 litros con una disolución de 25 litros de maceración.Todos los esfuerzos que hagamos por activar y estructurar el suelo de Campo Redondo se van a reflejar tanto en su propia salud,como en la calidad de las uvas que de allí salgan.


No hay comentarios:

Publicar un comentario