martes, 20 de noviembre de 2012

MONTENos vales a arquitectura natural determina  as diferentes franxas de cultivo nas súas ladeiras.Historicamente no Ribeiro esta circunstancia era evidente a simple vista.Nas partes mais baixas horta , millo, patacas… nas franxas centrais das ladeiras, viñedo, e nas zoas mais altas dos vales , cereal algún viñedo e monte.Todo extructurado de forma lóxica e intelixente , utilizando como guía a sabiduría e experiencia  da Natureza.Os montes  hoxe desprezados sempre foron en Galiza fonte de riqueza: leña para quentar as casas e lareiras, madeira para construción, estrumes para o aboado das viñas e encamado do gando (estercos para as hortas)e unha grande fonte de alimentos, caza ,castañas, cogumelos….Os nosos esforzos e a nosa paixón non se contentan con elaborar viños , a nosa paixón e todos os nosos esforzos  e  chegar elaborar viños que axuden a que a estructura dos Vales nos que traballamos volte a ser lóxica e intelixente.


                    Non pasou nada, pero" coidadiño" cos tractores todas as precaucións son poucas.

En los valles la arquitectura natural determina las diferentes franjas de cultivo en sus laderas.Históricamente en el Ribeiro esta circunstancia era evidente a simple vista.En las partes mas bajas  huerta, maíz, patatas… en las franjas centrales de las laderas, viñedo, y en las zonas mas altas de los valles,cereal, algún viñedo y monte. Todo estructurado de forma lógica e inteligente, utilizando como guia la sabiduría y experiencia de la Naturaleza.Los montes  hoy despreciados siempre fueron en Galiza fuente de riqueza: leña para calentar las casas y cocinas, madera para construcción, material vegetal para el abonado de viñas y encamado de el ganado(estiércol para las huertas)y una gran fuente de alimentos, caza, castañas, setas…Nuestros esfuerzos y pasión no se contentan con elaborar vinos,nuestra pasión y todos nuestros esfuerzos es llegar a elaborar vinos que ayuden a que la estructura de los valles en los que trabajamos vuelva a ser lógica e inteligente.Campo Redondo sique tendo unha evolución moi lenta, estes dous anos de terrible sequía probocaron que o crecemento evolutivo da viña fose moi pequeno.O toxo que aportamos o pasado ano na sua maior parte non se descompuxo, o chan, o seu primeiro perfil ainda non esta suficientemente extructurado, falta vida (e auga).Durante estas ultimas 2 semanas estivemos nos montes apañando mundallo, raspadallo(material vexetal moi descomposto )que esta  semana repartiremos pola viña en superficie.


Campo Redondo sique teniendo una evolución muy lenta, estes dous anos de terrible sequía provocaron que el crecimiento evolutivo de la viña fuese muy pequeño.El tojo que aportamos el año pasado en su mayor parte no se descompuso, el suelo, su primer perfil aun no esta estructurado, falta vida(y agua).Durante estas 2 ultimas semanas estuvimos en los montes recogiendo material vegetal muy descompuesto, que esta  semana repartiremos por la viña en superficie


 Follas de Carballo, Sobreiro, Piñeiro, Mimosa, Érbedo, anacos de polas xa nun proceso de descomposición moi adecuado.Materia orgánica, fungos, bacterias, oligoelementos, minerais, pequenos invertebrados, directamente da Natureza sen ningun tipo modificación nin contaminación, e por si isto e pouco GRATIS.

Hojas de Carballo(roble),Sobreiro(roble),Piñeiro, Mimosa(Acacia),Érbedo, trozos de ramas en un proceso de descomposición muy adecuado.Materia orgánica, hongos, bacterias, oligoelementos, minerales, pequeños invertebrados, directamente de la Naturaleza sin ningún tipo de modificación ni contaminación, y por si esto fuera poco GRATIS.

Un angazo e paciencia, nos 7 días que estiven no monte logrei xuntar máis de 8 remolques de mundallo.A capa de material vexetal neste solo ten máis de 12 cm de espesor da para as viñas e para o monte.
Un rastrillo y paciencia, en los 7 días que estuve en el monte logre juntar mas de 8 remolques de material vegetal.La capa acumulada en este suelo tiene mas de 12cm de espesor da para las viñas y el monte.

Cambio de montura

 
Estes montes situados no Bacelo, en realidade non son montes, son viñas abandonadas nos anos 50 e que agora traballan para que eu aproveite a súa labor.                           
Durante estas últimas semanas tamén estivemos traballando nas viñas.Fumos o Fexaco a destapar as reenxertas que fixemos na Primaveira nas cepas vellas.Agora e bo tempo para deixar o ar as raíces que sairon no manso , na poda xa con estas raices secas procederemos a cortalas.

Durante estas ultimas semanas tambien estuvimos trabajando en las viñas.En el Fexaco destapamos la reinjertas en cepas viejas que hicimos en la Primavera.Ahora es buena epoca para dejar al aire las raices que salieron en el punto de injerta, en la epoca de poda con estas raíces secas procederemos a cortarlas.SILVEIRIÑA

CAIÑO BRAVO


Cada vez que miro para estas reenxertas maís me marabillo cas cepas vellas.Na vindeira vendima si todo vai ben ei ter uvas de cepas de maís de 60 anos de Silveiriña, Ferrol, Carabuñeira, Caiño Bravo...

Cada vez que miro para estas reinjertas mas me maravillo con las cepas viejas. En la próxima vendimia si todo va bien cosecharemos uvas de cepas de mas de 60 años de Silveiriña, Ferrol, Carabuñeira, Caiño Bravo....No hay comentarios:

Publicar un comentario