martes, 5 de marzo de 2013

VIÑOS winesEspertar, traballar nas viñas, comer, beber , disfrutar, loitar, ensinar, durmir, volta a espertar , educar, compartir, aprender, elaborar viños, mirar, rir, chorar ,durmir….o esquema pechado do noso discorrer como parte da Natureza, non hai nin principio nin fin, todo e unha prolongación que enlaza cun novo comezo.


A sabiduría non se xenera, transmítese e enriquecese a traveso do tempo e dos seres.Sempre  me ilusionaron aquelas persoas que se preocuparon por recoller sabidurías i enriquécelas cas súas experiencias propias i que co paso do tempo as poñen a disposición de quen as quería adoptar.No pequeno mundo da viticultura non é facil atopar estas virtudes, mais eu atopeinas ou atopáronme elas a min …atopámonos.O noso e un proxecto moi pequeno, familiar,  vital , cuxo único fin e discorrer o mellor posible pola prolongación que a de enlazar cun novo comezo.Un dia calquera topeime con André Enriques , con Francisco Iglesias, con Sevio, con Xose Manuel, Paco Rego, da man dos libros topei tamén a Masanobu Fukuoka , e pasaron a ser tamén inquilinos da mochila na que viaxan familia, amigos i experiencias.O proceso de aprendizaxe e observación da Natureza  destes últimos  anos están a dar os seus froitos nas viñas, Fukuoka , Andre ….a correa de transmisión e forte.Pero no meu caso debo pechar o esquema para volver a empezar ,  elaboro viños  i a miña obriga e que ises viños falen desas sabidurías que viaxan na miña mochila.

Val de San Vicente e Val de San Amaro unidos pela escuridade da mañá.


Despertar, trabajar en las viñas, comer, beber, disfrutar, luchar, enseñar , dormir, de nuevo despertar, educar, compartir , aprender, elaborar vinos, mirar, reír, llorar, dormir….. el esquema cerrado de nuestro discurrir como parte de la Naturaleza, no hay ni principio ni fin, todo es una prolongación que enlaza con un nuevo comienzo.

La sabiduría no se genera , se transmite y enriquece a través del tiempo y de los seres.Siempre me ilusionaron aquellas personas que se preocuparon por recoger sabidurías y enriquecerlas con sus experiencias propias y que con el paso del tiempo las ponen a disposición de quien las quiera adoptar. En el pequeño mundo de la viticultura no es fácil encontrar estas virtudes, pero yo las encontré o me encontraron ellas a mi…. Nos encontramos.El nuestro es un proyecto muy pequeño, familiar, vital, cuyo único fin es el de discurrir lo mejor posible por la prolongación que a de enlazar con un nuevo comienzo. Un día cualquiera me encontré con André Enriques, con Francisco Iglesias, con Sevio , con Xose Manuel , Paco Rego, de la mano de los libros con Masanobu Fukuoka, y pasaron a ser también inquilinos de la mochila en la que viajan familia amigos y experiencias. El proceso de aprendizaje y observación de la Naturaleza de los últimos años, esta a dar sus frutos en las viñas, Fukuoka, André…. La correa de transmisión es fuerte.Pero en mi caso debo cerrar el esquema para volver a empezar, elaboro vinos, y mi obligación es que eses vinos hablen de esas sabidurías que viajan en mi mochila.

                        As xeadas chegaron pero o cuberto vexetal protexeu o solo.


 Wake up, work the vineyards, eat, drink, enjoy, fight, teach, sleep, wake again, educate, share, learn, create wines, look, laugh, cry, sleep, …the closed scheme of our discourse as part of the Nature, there’s no beginning or end, all is an extension that links with a new beginning


The wisdom can’t be generated, is transmitted and enriched through time and beings. I’ve been always impressed by those people who worried about collecting wisdoms and enrich them with their own experiences, and with the passage of time they offer them to those who want to adopt it. Find these virtues in the small viticulture world is not easy, however I found them, or they found me…we found each other. Ours is a small project, familiar, vital, only aimed to flow in the best way possible through the extension which is the link with a new beginning.  Any given day I found André Enriques, Francisco Iglesias, Sevio, Xose Manuel, Paco Rego, with the books I also found Masanobu Fukuoka,  and they become to be as well guests of the backpack where family, friends and experiences travel. Learning and observation processes during last years are given results at vineyards, Fukuoka, Andre…belt of transmission is strong. But in my case I need to close the scheme to start again, I make wines, and my commitment is these wines can talk about the wisdoms that are travelling into my backpack. Issué 2010 en canto chegue a Primaveira sairá da adega cara onde  o queiran beber, xa vexo nel  o peso do traballo na viña, maís lonxitude, maís corpo ,frescura o coñecemento  do solo fala moito neste viño.Magoa que nesta colleita tan so saíran 1018 botellas.


Issué 2010 en cuanto llegue la Primavera  saldrá de la bodega hacia donde lo quieran beber, ya veo en el, el peso del trabajo en la viña, mas longitud, mas cuerpo, frescura, el conocimiento del suelo se expresa mucho en este vino.Pena que en esta añada solo se consiguieron elaborar 1018 botellas.


With the beginning of the Spring Issué 2010 will go out from the winery towards those who want to enjoy it, I can see on it the weight of the work over the vineyard, more longitude, more body, freshness;  the knowledge of the soil talks a lot in this wine.The problem is that, this year I produced only 1018 bottles.Issué 2011 a primeria botella que abro dende que se engarrafou, estamos nas mesmas , pero gañamos aínda maís frescor e amplitude de matices. O coñecemento das particularidades das 8 castes que compoñen o viño da tamén os seus froitos, pero aínda lle falta moito tempo.


Issué 2011 la primera botella que abro desde que se embotello en Septiembre, estamos en las mismas pero ganamos aun mas frescor y amplitud de matices.El conocimiento de las particularidades de las 8 variedades que componen el vino da también sus frutos, pero aun le falta mucho tiempo.


Issué 2011, the first bottle I open since it was bottled, again the same, but we’ve earned even more freshness and nuances amplitude. Knowledge of the particularities of the 8 varieties which compound this wine is also giving results, but it still needs much more time.  Issué 2012 directamente das pipotas, esta duro , groso , desbocado, pero as cepas vellas de Lado e Silveiriña xa marcan .Non temos presa .


Issué 2012 directamente  de las barricas,  esta duro, grueso , desbocado, pero las cepas viejas de Lado y Silveiriña ya marcan. No tenemos prisa
 

Issue 2012 straight from the barrels, is hard, gross, wild, but the old “Lado” and “Silveiriña”strains are present.Mai 2011 receen sacado da pipota na que estivo os ultimos12 meses, nunhas semanas a ser engarrafado.Penso que e un bo comezo , hai solo, castes , viticultura…
.

Mai 2011, recién quitado de la barrica donde estuvo los últimos 12 meses, en unas semanas lo embotellaremos. Pienso que es un buen comienzo , hay suelo, variedades, viticultura…


Mai 2011 just taken from it’s barrel during the last 12 months, in a few weeks will be bottled. I think is a good beginning, there’s soil, native varieties, viticulture…1 comentario:

  1. Artellando sabiduría. Xa che miro dentro de... 10 anos por exemplo, para terte sempre ó carón...
    saúde

    ResponderEliminar