jueves, 20 de junio de 2013

O PERFECTO DESEQUILIBRIO The perfect imbalanceO perfecto desequilibrio


Viñas naturalmente equilibradas, ou podiamos dicir desequilibrio acorde cas leis e ritmos naturais.No esquema da Natureza non existe a perfección natural ou o que o home pode identificar como perfección.A Natureza e todo, por iso non se mide, non se valora, non se xulga. Podemos ir da man da Natureza, poñendo preto do seu camiño o noso propio, ou ben podemos desviar o camiño Natural cara os nosos intereses, que  por desgraza moi poucas veces son os mesmos cos da Natureza. Bos rendementos, beneficios a curto prazo,control sobre os cultivos.Gústanos moito analizar e programar o camiño que debe obrigatoriamente tomar o curso Natural, fainos sentir fortes, poderosos, debullar  a Natureza en infinitos anaquiños e encontrarlle sentido a cada un de eles e  parte da nosa ilusión de entendemento, de control do reino Natural, sen pararnos a pensar que o noso gran erro e precisamente debullar algo que so se entende na completa unión de si mesmo.Utilizamos ese análise discriminativo da Natureza non para arranxar erros cometidos polo home, utilizámolo para crear protocolos, parámetros, practicas agrícolas, sustancias químicas,OXM. E deste xeito volvémonos dependentes e baleiros, os nosos nexos de unión  ca Natureza están rotos, vivimos no medio Natural pero de costas a el, por enriba de el. Seguramente. “ Triunfaremos” como elaboradores de viño”  pero fracasaremos como labregos, como viticultores, como parte integrante do Medio Natural e como transmisores de ríspeto e admiración pola Natureza os nosos nenos.

Pois neso andamos, na busqueda de chans imperfectos, de viñas imperfectas, de viños Naturalmente Imperfectos.El perfecto desequilibrio.


Viñas naturalmente equilibradas, o podríamos decir desequilibrio acorde con las leyes y ritmos naturales. En el esquema de la Naturaleza no existe la perfección natural o lo que el hombre puede identificar como perfección. La Naturaleza es todo, por eso no se mide, no se valora, no se juzga. Podemos ir de la mano de la Naturaleza, poniendo cerca de su camino el nuestro propio, o bien podemos desviar el camino Natural hacia nuestros intereses, que por desgracia muy pocas veces son los mismos que los de la Naturaleza. Buenos rendimientos, beneficios a corto plazo, control sobre los cultivos. Nos gusta mucho analizar y programar el camino que debe obligatoriamente tomar el curso Natural, nos hace sentir fuertes, poderosos, desmenuzar la Naturaleza en infinitos trocitos y encontrarle sentido a cada uno de ellos es parte de nuestra ilusión de entendimiento, de control del reino Natural, sin pararnos a pensar  que nuestro gran error es precisamente desmenuzar algo que no se entiende sin la completa unión de si mismo. Utilizamos ese análisis discriminativo de la Naturaleza no para enmendar los errores cometidos por el hombre, lo utilizamos para crear protocolos, parámetros, practicas agrícolas, sustancias quimicas,OGM. De esta forma nos volvemos  dependientes y vacios, nuestros nexos de unión con la Naturaleza están rotos, vivimos en el medio Natural pero de espaldas a el, por encima de el. Seguramente “triunfaremos “ como elaboradores de vino, pero fracasaremos como agricultores, como viticultores, como parte integrante del medio Natural y como transmisores de respeto y admiración por la Naturaleza a nuestros niños.

Pues en eso andamos, en la búsqueda de suelos imperfectos,  de viñas imperfectas,  de vinos Naturalmente Imperfectos.

The perfect imbalance


Vine yards naturally balanced, or we could say imbalance in accordance with natural laws and rhythms. In Nature´s scheme there´s no natural perfection, or what the human being could identify as perfection. The Nature is all, that´s why it´s not measured, it´s not valued, it´s not judged. We can go by hand with Nature, putting close to its path our own path, or we can divert the Natural way towards our interest, which rarely are the same of Nature. Good yields, short term benefits, control over the crops. We like so much to analyse and program the path that the Natural way must mandatorily follow, it makes us feel strong, powerful, shred the Nature in infinite pieces and found sense to each one is part of our understanding illusion, of control over Natural reign, without stopping to think that our biggest mistake is precisely shred something that can only be understood with its own complete union. We use that discriminative analysis of Nature not to repair the mistakes committed by the man, we use it to create protocols, parameters, agricultural practices, chemical substances, OXM. In this way we become empty and dependant, our links with the Nature are broken, we live in the Natural environment but back to it, over it probably. “We´ll succeed as wine makers” but we´ll fail as farmers, as winegrowers, as part of the Natural Environment and as transmitters of respect and admiration for the Nature to our children.

So here we are, in searching of imperfect grounds, imperfect vine yards, Naturally Imperfect wines.

 A araña Tecla. A Abella Maya, penso que para ben, aqueles debuxos marcaron a miña nenez e a de outros moitos.

 Firvidelas, a cuberta vexetal de plantas autóctonas esta a garantirnos un bo grado de humidade no chan e unha boa diversidade de bechos e plantas.

                          Nova plantación de Lado en Firvidelas.
                          A new vineyard of Lado in Firvidelas
.
                     
Fexaco Val de San Amaro, as cepas vellas reinxertadas en Lado estan ben bonitas.
Fexaco, San Amaro Valley, the old vines grafting in Lado are very beautiful.


              A Emoción dos Viños, pois esi mesmo foi, emocionante.
              A Emocion dos Viños, a moving tasting in a very moving place

1 comentario:

  1. A nosa sorte é que se podan atopar viños imperfectos.

    Moi bo traballo.

    ResponderEliminar