jueves, 26 de abril de 2012
O limite, a maioría das veces traballamos no limite,non por que encontremos ningún pracer especial manexándonos nas viñas con esa presión e simplemente por un conflito de intereses.Por un lado e ca entrada na Primavera, o chan quere humidade, herbas, flores, bechos ,microorganismos protección fronte os raios solares ,estrutura ,humus ....pola outra banda as cepas ,neste momento xa queren luz .temperatura, pouca humidade,ventilación ,mimos. E volvemos o chan que necesita todo o que antes necesitaba mais algo mais de tempo por que as choivas este ano non viñeron ate Abril ,e o desenrolo microbiano esta totalmente ralentizado. Pero  miramos cara as cepas que xa están agromando e que queren ver a luz, que non desexan competencia algunha, que non queren sentir xa as noites frías .Pero o chan necesita que a cuberta vexetal creza e xenere os nutrientes suficientes para garantir a vida e a fertilidade do solo ano tras ano século tras século .A que dar prioridade, as cepas ,o chan , por suposto o chan el a contentar as cepas.
Diferentes tipos de solo ,de orientación , Val de San Vicente ,Val de San Amaro ,oito castes brancas mais de dez tintas ,seca,presas,frio. Moitas variables e unha filosofía de traballo, nos próximos días iremos vendo como interpretar os sinais que nos mostran as viñas,para conquerir que o noso chan siga cheo de vida, e as nosas uvas unha vez engarrafadas e ca sabiduría que da o paso do tempo ,falen de Firvidelas da Canda do Fexaco de Campo Redondo...... como non de Masanobu Fukuoka.
Imos ver o traballo no Fexaco Val de San Amaro.

QUE BO DIA ESTA ¿OU QUE?El limite ,una gran parte de nuestro trabajo se desarrolla en el limite,no porque encontremos ningún placer especial manejándonos en las viñas con esa presión es simplemente por un conflicto de intereses entre las cepas y el suelo que las sustenta.Por un lado y con la entrada en la Primavera el suelo reclama humedad ,hierbas ,flores,bichos,microorganismos, protección frente a los rayos solares, estructura, humus .....por la otra banda las cepas en este momento ya quieren luz ,temperatura, poca humedad, ventilación, mimos.Y volvemos al suelo que necesita todo lo que antes necesitaba reforzado con un poco mas de tiempo por que las lluvias este año no vinieron asta Abril, y el desarrollo microbiano esta totalmente ralentizado .Pero miramos hacia las cepas que ya están brotando y quieren ver la luz, que no desean competencia alguna que no quieren sentir noches frías .Pero el suelo necesita que la cubierta vegetal crezca y genere los nutrientes suficientes para garantizar la vida y fertilidad del “terroir”año tras año siglo tras siglo. A que dar prioridad, a las cepas ,al suelo, por supuesto al suelo el contentara a las cepas.
Diferentes tipos de suelo, de orientación, Valle de San Vicente ,Valle de San Amaro ocho variedades autóctonas blancas mas de diez tintas, sequía, prisas, frío. Muchas variables y una filosofía de trabajo,en los próximos días iremos viendo como interpretar las señales que nos muestran las viñas para conseguir que nuestro suelo siga lleno de vida, y nuestras uvas una vez elaboradas y con la sabiduría que da el paso del tiempo,hablen de Firvidelas, de la Canda del Fexaco de Campo Redondo.....como no de Masanobu Fukuoka. 
Vamos a ver el trabajo en el FexacoVal de San Amaro

FEXACO dende arriba
 .                              
FEXACO dende abaixo

LADO
LIMITE
MAIS BICHERIA
LIMITE
LUZ
LUZ

domingo, 15 de abril de 2012


§      Sei como (pola web)pero non sei  por que ,chegaron a nos  os de Mazda para facernos unha reportaxe sobre o método de cultivo con reminiscencias  xaponesas e o noso retoño .E abrímoslle a  viña de par en par.Cinco paxinas falando do noso viño e o entorno.Foi moi divertido .Agora tamén nos coñecen en Londres ,lugar onde se montou a revista e que esta sendo distribuída  entre os donos de un Mazda. Moitas grazas.
 
      Se como (por la web)pero no se por que, llegaron a nosotros los de Mazda para hacernos un reportaje sobre el método de cultivo con reminiscencias japonesas y nuestro retoño.Y les abrimos la viña de par en par.Cinco paginas hablando de nuestro vino y alrededores. Fue muy divertido.Ahora también nos conocen en Londres, lugar donde se monto la revista y que ha sido distribuida entre los dueños de un Mazda.Muchas gracias.

           


sábado, 7 de abril de 2012


Dia 26 de Marzo, estamos nun período de lúa ascendente e en dia froito.A savia xa esta a subir con bastante forza nas cepas ,e un bo dia para a enxerta.Unha das facetas do proxecto ISSUÉ  e a recuperación de castes  autóctonas do Ribeiro ,castes que poboaron as viñas antes da chegada da filoxera que arrasou co viñedo galego e presentes tamén antes do cambio no modelo de viticultura obrigado pola fame posterior a guerra civil española.Non e tan só recuperar  a variedade senón tamén  ter o suficiente numero cepas para poder elaborar viños con esas uvas .Dende fai xa tres anos e tendo a sorte de poder contar con viñas moi vellas da variedade Palomino  iniciamos o proceso de cambio varietal en esas cepas . Sempre nos pareceu unha grande tristeza o arrincar cepas vellas polo que supón de perdida de todo ese patrimonio radicular que durante anos se esforzou en desenvolverse no solo das viñas.Temos que ter en conta que pasados dous anos as uvas resultantes da enxerta da nova variedade  conta  co todo ese patrimonio  que lle aporta a cepa vella e polo tanto obtemos uvas con un alto grado de interese para elaborar os nosos viños.
Este ano tocoulle a reenxerta a dous socalcos do Fexaco  un enxertouse con Silveiriña  ,e outro con variedades tintas :Ferrol , Carabuñeira ,Caiño Bravo ,Castañal,e Pedral .A moitas de estas variedades podemos acceder  pola sorte de contar ca persoa  que mais sabe de viticultura e castes  de Galiza ,Francisco Rego .

Día 26 de Marzo, estamos en un periodo de luna ascendente y en día fruto.La savia esta a subir con bastante fuerza en las cepas, es un buen día para la injerta. Una de las facetas del proyecto ISSUÉ es la recuperación de variedades autóctonas del Ribeiro, variedades que poblaron las viñas antes de la llegada de la filoxera que arraso con el viñedo gallego y variedades que desaparecieron con el cambio de modelo de viticultura obligado por el hambre posterior a la guerra civil española. No es tan solo recuperar la variedad sino también tener el suficiente numero de cepas para elaborar vinos con esas uvas. Desde hace ya tres años e teniendo la suerte de contar con viñas muy viejas de variedad Palomino, iniciamos el proceso de cambio varietal en esas cepas.Siempre nos pareció un hecho muy triste el arrancar cepas viejas por lo que supone de perdida de todo ese patrimonio radicular que durante años se esforzó en desenvolverse en el suelo de las viñas.Tenemos que tener en cuenta que pasados dos años las uvas que se van a vendimiar resultantes de la injerta de la nueva variedad cuentan con todo ese patrimonio que le aporta la cepa vieja, y por lo tanto obtendremos uvas con un alto grado de interés para elaborar nuestros vinos.
Este año reinjertamos dos bancales del Fexaco ,uno se injerto con Silveiriña y otro con variedades tintas:Ferrol,Carabuñeira,Caiño Bravo,Castañal y Pedral.A muchas de estas variedades podemos acceder  a ellas por la suerte de contar con la persona que mas sabe de viticultura y variedades autoctonas de Galicia Francisco Rego.Un saludo a Cantabria 

Reenxerta en Silveiriña

Cepas de mais de 80 anos
Patrimonio e sabiduria.
Bolboreta
As mans de Paco(Doutorado en Enxerta)
Poñendo a púa da nova variedade
Tapar con terra e a esperar .