jueves, 20 de junio de 2013

O PERFECTO DESEQUILIBRIO The perfect imbalanceO perfecto desequilibrio


Viñas naturalmente equilibradas, ou podiamos dicir desequilibrio acorde cas leis e ritmos naturais.No esquema da Natureza non existe a perfección natural ou o que o home pode identificar como perfección.A Natureza e todo, por iso non se mide, non se valora, non se xulga. Podemos ir da man da Natureza, poñendo preto do seu camiño o noso propio, ou ben podemos desviar o camiño Natural cara os nosos intereses, que  por desgraza moi poucas veces son os mesmos cos da Natureza. Bos rendementos, beneficios a curto prazo,control sobre os cultivos.Gústanos moito analizar e programar o camiño que debe obrigatoriamente tomar o curso Natural, fainos sentir fortes, poderosos, debullar  a Natureza en infinitos anaquiños e encontrarlle sentido a cada un de eles e  parte da nosa ilusión de entendemento, de control do reino Natural, sen pararnos a pensar que o noso gran erro e precisamente debullar algo que so se entende na completa unión de si mesmo.Utilizamos ese análise discriminativo da Natureza non para arranxar erros cometidos polo home, utilizámolo para crear protocolos, parámetros, practicas agrícolas, sustancias químicas,OXM. E deste xeito volvémonos dependentes e baleiros, os nosos nexos de unión  ca Natureza están rotos, vivimos no medio Natural pero de costas a el, por enriba de el. Seguramente. “ Triunfaremos” como elaboradores de viño”  pero fracasaremos como labregos, como viticultores, como parte integrante do Medio Natural e como transmisores de ríspeto e admiración pola Natureza os nosos nenos.

Pois neso andamos, na busqueda de chans imperfectos, de viñas imperfectas, de viños Naturalmente Imperfectos.El perfecto desequilibrio.


Viñas naturalmente equilibradas, o podríamos decir desequilibrio acorde con las leyes y ritmos naturales. En el esquema de la Naturaleza no existe la perfección natural o lo que el hombre puede identificar como perfección. La Naturaleza es todo, por eso no se mide, no se valora, no se juzga. Podemos ir de la mano de la Naturaleza, poniendo cerca de su camino el nuestro propio, o bien podemos desviar el camino Natural hacia nuestros intereses, que por desgracia muy pocas veces son los mismos que los de la Naturaleza. Buenos rendimientos, beneficios a corto plazo, control sobre los cultivos. Nos gusta mucho analizar y programar el camino que debe obligatoriamente tomar el curso Natural, nos hace sentir fuertes, poderosos, desmenuzar la Naturaleza en infinitos trocitos y encontrarle sentido a cada uno de ellos es parte de nuestra ilusión de entendimiento, de control del reino Natural, sin pararnos a pensar  que nuestro gran error es precisamente desmenuzar algo que no se entiende sin la completa unión de si mismo. Utilizamos ese análisis discriminativo de la Naturaleza no para enmendar los errores cometidos por el hombre, lo utilizamos para crear protocolos, parámetros, practicas agrícolas, sustancias quimicas,OGM. De esta forma nos volvemos  dependientes y vacios, nuestros nexos de unión con la Naturaleza están rotos, vivimos en el medio Natural pero de espaldas a el, por encima de el. Seguramente “triunfaremos “ como elaboradores de vino, pero fracasaremos como agricultores, como viticultores, como parte integrante del medio Natural y como transmisores de respeto y admiración por la Naturaleza a nuestros niños.

Pues en eso andamos, en la búsqueda de suelos imperfectos,  de viñas imperfectas,  de vinos Naturalmente Imperfectos.

The perfect imbalance


Vine yards naturally balanced, or we could say imbalance in accordance with natural laws and rhythms. In Nature´s scheme there´s no natural perfection, or what the human being could identify as perfection. The Nature is all, that´s why it´s not measured, it´s not valued, it´s not judged. We can go by hand with Nature, putting close to its path our own path, or we can divert the Natural way towards our interest, which rarely are the same of Nature. Good yields, short term benefits, control over the crops. We like so much to analyse and program the path that the Natural way must mandatorily follow, it makes us feel strong, powerful, shred the Nature in infinite pieces and found sense to each one is part of our understanding illusion, of control over Natural reign, without stopping to think that our biggest mistake is precisely shred something that can only be understood with its own complete union. We use that discriminative analysis of Nature not to repair the mistakes committed by the man, we use it to create protocols, parameters, agricultural practices, chemical substances, OXM. In this way we become empty and dependant, our links with the Nature are broken, we live in the Natural environment but back to it, over it probably. “We´ll succeed as wine makers” but we´ll fail as farmers, as winegrowers, as part of the Natural Environment and as transmitters of respect and admiration for the Nature to our children.

So here we are, in searching of imperfect grounds, imperfect vine yards, Naturally Imperfect wines.

 A araña Tecla. A Abella Maya, penso que para ben, aqueles debuxos marcaron a miña nenez e a de outros moitos.

 Firvidelas, a cuberta vexetal de plantas autóctonas esta a garantirnos un bo grado de humidade no chan e unha boa diversidade de bechos e plantas.

                          Nova plantación de Lado en Firvidelas.
                          A new vineyard of Lado in Firvidelas
.
                     
Fexaco Val de San Amaro, as cepas vellas reinxertadas en Lado estan ben bonitas.
Fexaco, San Amaro Valley, the old vines grafting in Lado are very beautiful.


              A Emoción dos Viños, pois esi mesmo foi, emocionante.
              A Emocion dos Viños, a moving tasting in a very moving place

sábado, 8 de junio de 2013

FLORES flowers

Xá era tempo, o vento do Norte deixou de soprar e deste xeito as temperaturas subiron ate valores normais a esta altura da Primaveira.Ben se nota nas viñas, as cepas están a desarrollarse con moita mais alegría e as flores das cubertas comenzan a colorear a paisaxe.Xa comenza a cheirar a floración o entrar nas viñas, as castes mais tempraneiras como a Carabuñeira e o Verdello levan xa uns días de fructificación.Non nos olvidamos das nosas elaboracions cas plantas, estes días están no estado óptimo para ser recollidas a Ortiga e o Fento. A Ortiga con catro diferentes elaboracións posibles a hora de facer preparados , cada un ca súa misión ,o Fento tan so en extracción hidroalcohólica.

Ya era tiempo, el  viento del Norte dejo de soplar y de esta forma las temperaturas subieron hasta valores normales para esta altura de la Primavera.Bien se nota en las viñas, las cepas están a desarrollarse con mucha mas alegría y las flores de las cubiertas comienzan a colorear el paisaje.Ya comienza a oler a floración al entrar en las viñas, las variedades mas precoces como la Carabuñeira y la Silveiriña llevan ya unos días de fructificación.No nos olvidamos de nuestras elaboraciones con las plantas, estes días están en estado óptimo para ser recogidas la Ortiga y el Fento(helecho).La Ortiga  con cuatro posibles elaboraciones  a la hora de hacer preparados, cada uno con su misión , el Fento tan solo en extracción hidroalcoholica.

It was time, North wind stopped and therefore the temperatures rose up to normal values for this time of the Spring. You can realize it in the vine yards, the strains are growing with much more energy, and the flowers from the cover begin to color the landscape. The flowering starts to smell when you arrive to the vine yards, and the earliest varieties like “Carabuñeira” and “Silveiriña” were already fructifying during the last few days. We don´t forget our preparations with the plants, as these days the Nettle and the Fern are in its optimal stage to be recollected. There four different ways to prepare the Nettle, each one with his own mission, and only one for the Fern, the hydro alcoholic extraction.


O primeiro problema nas viñas tardou este ano en aparecer, pero  era de esperar xa que o tempo non moi caluroso e seco polo acción do  vento do Norte era ideal.BLACK ROT , e moi necesario controlalo na primeira  aparición, as seguintes poden ser catastróficas.
The first issue with at the vine yards appeared later, but it wasn´t a surprise, as the cold dry weather due to the effect of the North winds was ideal. Black Rot, is really important to control it from its first presence, as the next can be catastrophic.

 A ortiga e unha planta moi rica en nitróxeno, minerais, oligoelementos… ten un gran valor como nutrinte y extructurante da planta e asociada co eucalipto ten moi bo efecto antifúnxico.Collémola agora xusto antes de que florezca.
The Nettle is a plant with a high content of Nitrogen, minerals, oligos…it has a great value as nutrient and structuring of the plant, and associated with the eucalyptus the antifungal effect is really good. We collect it right now, just before the flowering.


Fento moi intesante para controlar as poboacions de cicadélidos como o mosquito verde.O seu momento de recollida  e agora, co seu esporangio central extendido.
 The Fern is interesting to control populations of “cicadelidos” like the green mosquito(empoasca vitis). Harvest time is now, with all its arms extended.

                      Caiño da Terra en floración.A Canda Val de San Vicente
                                 Caiño da Terra in flowering.A Canda San Vicente Valley
                                   Cepas Vellas de Carabuñeira no Fexaco.Val de San Amaro
                                   Old vineyard of Carabuñeira in Fexaco.San Amaro Valley
                                   Cepas Vellas de Treixadura no Fexaco.
                                   Old wineyard of Treixadura in Fexaco.
                                  Tinta Amarela en Campo Redondo.Val de San Amaro
                                  Tinta Amarela in Campo Redondo.San Amaro Valley
Esta semana traballamos un chisco na adega, o MAI 2012 cambiou de recipiente, vai polo bo camiño.
This week we work something in the wine-cellar, MAI 2012 changed of receptacle
O próximo dia 15 de xuño estaremos en Tuy nunha nova edicción da EMOCIÓN DOS VIÑOS, non faltedes, de seguro que encontrades a emocion nunha copa de viño
Next 15th of June we´ll be at Tui in a new edition of “Emocion dos Viños”, you can´t miss it, as you´ll probably find the emotion in a glass of vine.
 


. .