domingo, 24 de junio de 2012Xuño e o mes indicado para apañar a Milenrama. A Achillea Millefolium e unha das plantas que se volveron indispensables no noso esquema de traballo nas viñas.A Milenrama e rica en compostos azufrados ,dende a colleita 2009 fomos reducindo a utilización de xofre que aplicabamos nas cepas ,xa o ano pasado  non puxemos  ningún  xofre nos tratamentos que fixemos  nas viñas.A Milenrrama ten tamén virtudes desestresantes nas plantas, sobor de todo nas épocas de seca e favorece unha boa reprodución das cepas non anos vindeiros.Como con outras extraccións hidroalcoholicas a súa combinación  ofrécenos resultados realmente magníficos.

Non e de xoguete

Junio es el mes indicado para recoger la Milenrrama.La Achillea Millefolium es una de las plantas que se volvieron indispensables en nuestro esquema de trabajo en las viñas.La Milenrama es rica en compuestos azufrados,desde la cosecha 2009 fuimos reduciendo la utilización de azufre que aplicábamos  en las cepas,ya el año pasado dejamos de utilizar el azufre en los trabamientos que hicimos en las viñas.La Milenrama tiene también virtudes desestresantes en las plantas,sobre todo en las épocas de sequía y favorece una buena reproducción de la vid en los años venideros.Como con otras extracciones  hidroalcoholicas su combinación nos ofrece resultados realmente magníficos. 

Milenrama, para collela subimos a zoas de montaña .

Non creades no que eu digo testade,si funciona adoptádeo no voso esquema de traballo si testado varias veces non funciona non e valido,as verdades absolutas na Natureza non existen.Estas eran sempre as primeiras frases que nos espetaba André antes de cada xornada de formación aló en Portugal .A teoría esta ben pero e logo a practica a que determina si o que con tanta fe aprendemos vai ser valido ou non no noso traballo diaria nas e coas viñas.A Biodinámica nos seus fundamentos  e desenrolo e complicada,densa,extensa,cada cal elixe o seu nivel de afondamento en ela .Eu leo,estudo(as veces)sobor de todo escoito e testo e testo e testo.No ano 2009 fixemos o noso primeiro preparado 500 ,teño que recoñecer que non saíu ben ,pero para iso están as probas para ir perfeccionado aquilo que queres construír. Neste ano 2012 estamos contentos ,aínda que con retraso  igual que todo aquelo  que se desenvolveu no chan este ano debido a seca,o preparado 500 saíu casi perfecto temos suficiente para nos para Sebio e Xose Manuel ,para Begoña ,Xico e Bea .Esquecíame esta testado e funciona .O vindeiro mes imos preparar o Maria Thun
.
Estes cornos foron enterrados a principios do pasado inverno ,agora e o momento da colleita.


No creáis lo que yo digo testar,si funciona adoptarlo en vuestro esquema de trabajo si testado varias veces no funciona no es valido ,las verdades absolutas en la Naturaleza no existen.Estas eran siempre las primeras frases que nos soltaba André antes de cada jornada de formación en Portugal.La teoría esta bien pero es luego al practica la que determina si lo que con tanta fe aprendimos va a ser valido o no en nuestro trabajo diaria en y con las viñas.La Biodinámica en sus fundamentos y desarrollo es complicada,densa,extensa, cada cual elige su nivel de introducción en ella.Yo leo,estudio(a veces)sobre todo escucho y testo ,testo y testo.En el año 2009 elaboramos nuestro  primer  preparado 500,no salio bien,pero para eso están las pruebas para ir perfeccionado aquello que quieres construir.Este año 2012 estamos contentos ,aunque con retraso igual que todo lo que se desenvolvió en el suelo este año debido a la sequía,el preparado 500 salio casi perfecto, tenemos suficiente para nosotros ,Sebio y Xose Manuel,para Begoña,Xico y Bea.Me olvidaba esta testado y funciona,El próximo mes vamos a elaborar el Maria Thun.

A evolución durante o Inverno e parte da Primaveira foi lento pero o final seguro.
Beatriz e Xose Manuel,cantos mais seamos testando mellores resultados.Colaborar ,intercambiar, apoiarse .Bo para nos bo para a Natureza
Onde hai compañia hai alegria
O que vos da a tabarra(eu) solo e para que vexades que xa perdín un par de quilos .
Sebio chegou un chisco tarde.....xa estabamos valeirando os cornos.
Preparado 500 colleita 2012

lunes, 18 de junio de 2012

Xuño, para os viticultores do Ribeiro un dos meses do ano con mais carga de traballo nas viñas e tamén con mas riscos de sufrir perdidas nas colleitas.Durante este mes encontrase moitas variables que facendo combinacións entre si poden traernos de cabeza ,de pes e de mans.Por un lado temos a esfarna (floración ) pero claro cada caste escomenza a esfarna cando e o seu momento e vaina finalizar cando outra suma de variables o considere oportuno.Por outra banda a rama esta no momento de máximo desenrolo e ca sorte que temos cas castes como a Treixadura, Lado ,Brancellao..... que por si mesmas non se tutoran e agarran os arames ou estacas, pois a subir e atar rama sen parar todo o mes.Pero claro igual que crece a rama tamén crece a herba do solo, pois a coller de novo a desbrozadora e segundo corte de herba debaixo das cepas.E ademais estamos tendo un final de Primavera con tempo moi inestable ,choivas, dias fríos ,orballos na maña moi persistentes ...suma igual a, risco de mildeu ,máxima tensión ,o Xan Xoán esta a volta da esquina seria raro non ter un ataque do fungo nesas datas, os extractos e o cobre teñen que estar listos para saír a escena .Nas imaxes imos ir vendo como vai o desenrolo das distintas viñas.

Buscando o calor do sol.Cada dia gostame mais o meu traballo.


Junio, para los viticultores del Ribeiro uno de los meses del año con mas carga de trabajo en las viñas,y también con mas riesgos de sufrir perdidas en las cosechas.Durante este mes se encuentran muchas variables que haciendo combinaciones entre si pueden traernos de cabeza,de pies y de manos.Por un lado tenemos la floración,pero cada variedad de uva la comienza en su momento particular, y la va a finalizar cuando otra suma de variables lo considere oportuno.Por otra banda las varas de la vid están en el momento de máximo desarrollo y con la suerte que tenemos con variedades como la Treixadura,Lado,Brancellao ….. que por si mismas no se tutoran o agarran a los alambres o estacas, pues nada a subir rama sin parar todo el mes.Pero claro igual que crece la rama de las vides también crece la hierba del suelo, pues nada a coger de nuevo la desbrozadora y segundo corte de hierba debajo de las cepas .Y por si fuera poco estamos teniendo un final de Primavera con tiempo muy inestable,lluvias,días y noches frías,orballos en las mañanas muy persistentes todo este sumatorio igual a mildiu ,máxima tensión, el San Juan esta a la vuelta de la esquina,seria raro no tener un ataque del hongo en estas fechas, los extractos y el cobre tienen que estar listos para salir a escena.En las imágenes iremos viendo como va el desarrollo vegetativo de las distintas viñas.


Sousón A Canda

A Canda .Val de San Vicente .Brancellao


Treixadura Firvidelas.
 Nesta altura xa fixemos o segundo corte de herba debaixo das cepas o centro a esperar a ter flores e sementes que nos garantizen especies autóctonas cara a próxima Primavera.
 
 Lado .A Costiña Firvidelas.Val de San Vicente
   Lado, Silveiriña, Verdello e Albilla A Costiña e o seu lugar en Firvidelas ,xuntas pero non revoltas.


O relevo esta asegurado

Estamos en plena esfarna  (floración) e un dos momentos mais criticos na viña, as condiccións meteorolóxicas xogan un papel fundamental .
Tinta Amarela.Campo Redondo .Val de San Amaro
Caiño da Terra .Campo Redondo
Carabuñeira . Campo Redondo  

sábado, 2 de junio de 2012


Este e o culpábel da tardanza en mostrarvos os traballos de estes últimos 10 días.BLACK ROT
O Black Rot e un fungo que procede de Estados Unidos que foi introducido en Europa a través de patróns resistentes a filoxera que estaban contaminados.Ate fai 8 anos no se tiña coñecemento da súa presenza no Ribeiro pero dende entón, e contando con condicións propicias para a súa propagación manifestase con mais ou menos virulencia.Este ano tocoulle ser bastante virulento .De non ser quen de controlar as primeiras infeccións pódese perder ate o 80% da colleita.A aparición do fungo obrigounos a facer o noso primeiro tratamento con cobre xa que o anterior foi unha aplicación de micronutrición con extractos vexetais.A importancia da infección levounos a ser moi coidadosos a hora de facer a aplicación dos 220g de cobre-metal –hectárea complementado con 4 extraccións hidroalcohólicas que puxemos nas viñas, era fundamental deixar ben cuberto todas as superficies da cepa, follas,varas,acios e tardamos se cadra mais do debido.Pero parece que a infección esta controlada.Este es el culpable de la tardanza en mostraros los trabajos de estes últimos 10 días.BLACK ROT
El Black Rot es un hongo que procede de Estados Unidos y que fue introducido en Europa a través de patrones resistentes a la filoxera que estaban contaminados.Asta hace 8 años no se tenia conocimiento de su presencia en el Ribeiro pero desde entonces,y contando con condiciones propicias para su propagación se manifiesta con mas o menos virulencia.Este año le toco ser bastante virulento .De no ser capaces de controlar las primeras infecciones se puede llegar a perder un 80%de la cosecha.La aparición del hongo nos obligo a llevar a cabo nuestro primer tratamiento con cobre ya que el anterior fue una aplicación de micronutrición con extractos vegetales.La importancia de la infección nos llevo a ser muy cuidadosos a la hora de hacer la aplicación de los 220g de cobre-meta-hectárea complementados con 4 extracciones hidroalcoholicas que pusimos en las viñas,era fundamental dejar bien cubierto todas las superficies de las cepas, hojas,varas,racimos y a lo mejor tardamos mas de la cuenta.Pero parece que la infección esta controlada.

 As arañas son un bo sinal na viña.Cantas mais espécies mellor,sobor de todo si son arañas autóctonas, xa de estas terras. Son un excelente medio regulador para as pragas que aparecen nas viñas como o mosquito verde da familia dos cicadélidos.Eiquí esta a mama araña ca súa prole.

Las arañas son una buena señal en la viña.Cuantas mas especies mejor,sobre todo si son arañas autóctonas,de estas tierras.Son un excelente medio regulador para las plagas que aparece en las viñas como el mosquito verde de la familia de los cicadélidos.Aquí esta la mama araña con su prole.


ORTIGA DIOICASequemos ca elaboración das nosas extraccións vexetais nesta semana temos en condicións idóneas a ortiga ,esta xusto na prefloración.A ortiga que collemos e a Ortiga Dioica(e a especie mais alta),apañámola en prefloración cedo na maña .A ortiga e moi rica en nitróxeno,ferro,en outros minerais en menor proporción,oligoelementos ..etc , e unha das plantas mais interesantes para a súa aplicación nos cultivos pola súa grande riqueza.Unha vez apañada nos facemos dúas elaboracións distintas con ela .Unha a extracción hidroalcohólica para aplicación por vía foliar na viña , e outra unha maceración  na cal tamén incluímos follas de consolda.A extracción hidroalcohólica e moi interesante a nivel de micronutriccion da planta e mixturada con outras extraccións ten un gran poder antifunxico fronte o mildeu.A maceración de ortiga e consolda nos utilizámola como fertilizante e estimulante do solo, e unha gran axuda para a formación de rhizobiums e microrrizas.

Verde,verde e mais verde.

Seguimos con la  elaboración de nuestras extracciones vegetales esta semana tenemos en codicciones idóneas la ortiga,esta justo en prefloración.La ortiga que utilizamos es la Ortiga Dioica(es la especie mas alta),la recolectamos en prefloración por la mañana temprano.La ortiga es rica en nitrógeno,hierro,también en otros minerales,oligolementos…etc,es una de las plantas mas interesantes para su aplicación en los cultivos por su gran riqueza.Una vez recolectada nosotros hacemos dos elaboraciones distintas con ella.Una la extracción hidroalcohólica para su aplicación por vía foliar en la viña, y otra una maceración en la cual también incluimos hojas de consuelda.La extracción hidroalcohólica es muy interesante a nivel de micronutriccion de la planta y mezclada con otras extracciones tiene un gran poder antifúngico  frente al mildiu.La maceración de ortiga y consuelda nosotros la utilizamos como fertilizante y estimulante del suelo,es una gran ayuda para la formulación de rhizobiums y microrrizas.

Ortiga en prefloración
Ortiga lista para facer preparados ,solo queda trozeala

Ortiga e augardente (extracción hidroalcoholica)
Ortiga e consolda en auga ,cada 1kg de vexetal 10 litros de auga.

Remexemos todos os dias duas ou tres veces, e iniciase a fermentación que durará uns 7 dias logo filtramos e gardamos en bidóns oscuros lonxe da luz e calor, e lista para utilizar .