viernes, 25 de enero de 2013

CHOVE rainsChove , e ben .Este mes de Xaneiro esta a ser unha marabilla.A terra está recuperando a hidratación que nestes dous últimos perdeu de forma alarmante.As fontes volven a recuperar os seus mananciais e os ríos e regatos enchen os seus cauces.Todo vai para o medio Natural de forma pois iso, Natural.E un bo momento para botarlle un vistazo o traballo que fixemos en Outubro, despois da vendima cas sementeiras en todas as nosas viñas.As veces son moi  pesado ca insistencia en ser capaces de facer un determinado traballo no momento axeitado , aproveitando os ritmos Naturais neste caso do solo, e os resultados desta seriedade e inmersión nos procesos da Natureza a pouco que nos esforcemos son tanxibles. No caso do Ribeiro e moi importante que cando chegen as xeadas ou choivas moi fortes o chan no estea nu, que as sementeiras ou plantas expontaneas estean xa prenxidas .Pois iste ano incluso nas viñas mais fraquiñas a cousa vai ben. Llueve, y bien.Este mes de Enero esta siendo una maravilla . La tierra esta recuperando la hidratación que en estes dos últimos años perdió de forma alarmante. Las fuentes vuelven a recuperar sus manantiales y los ríos y regatos llenan sus cauces.Todo va para el medio Natural de forma, pues eso, Natural. Es un buen momento para echarle un vistazo a los resultados del trabajo que hicimos en Octubre después de la vendimia con las sementeras en nuestras viñas.A veces soy muy pesado con las insistencia en ser capaces de hacer un determinado trabajo en el momento adecuado apoyándonos en los ritmos Naturales , en este caso del suelo.Los resultados de esta seriedad e inmersión en los procesos de la Naturaleza a poco que nos esforcemos son tangibles.En el caso del Ribeiro es muy importante que llegadas las primeras heladas y lluvias fuertes, el suelo  no este desnudo, que nuestras semientes o las plantas autóctonas estean prendidas.Pues este año incluso en las viñas más pobres la cosa va bien.Rains, and much. This January is being wonderful. The ground is recovering the hydration alarming lost in the last two years. Water sources back to recover its springs, and the riverbeds of rivers and streams are and streams are filling. Everything goes to Natural environment just like it is, in a natural way. It’s a good time to take a look to the results of the work done last October after the harvest with the sowings in our vineyards. Sometimes I´m really heavy insisting in be able of make a specific work, in the right moment, just supporting us in the Natural rhythms, in this case the soil work.The results of this serious work and immersion into the Nature processes, even with a minimum effort, are tangible. Talking about Ribeiro, is really important that when arriving the first rains and frosts, the ground cannot be “nude”, our seeds or the native plants should be rooted. This year, even in the poorest vineyards, things are going well.
Finalizamos xa a rodriga das viñas que podamos nesta primeira Lúa , dende o mércores seguimos  ca poda .

Finalizamos la ata en las viñas que podamos en esta primera Luna, desde el miércoles seguimos con la poda.


We already finished the tying of the vineyards that were pruned this first Moon, from Wednesday we are on pruning.

                Enxerto de Caiño Bravo feito no mes de Abril de 2012 sobre un pe de maís de 60 anos.


Iste luns ainda en periodo de Lúa Ascendente , podamos as cepas do Fexaco que reinxertamos  o ano pasado.O motivo e que imos aproveitar toda a madeira de poda para facer màis reenxertas nas cepas vellas nos meses de Marzo e Abril.

Este lunes aun en periodo de Luna Ascendente, podamos las cepas del Fexaco que reinjertamos el año pasado. El motivo, es que vamos a aprovechar toda esa madera de poda para hacer mas reinjerta en las cepas viejas en los meses de Marzo y Abril.

This Monday, already in Rising Moon period, we pruned “Fexaco” vines which were re-grafted last year. The reason is that we´ll take advantage of all the prune wood to do more re-graft in the old vines during March and April.


Campo Redondo, o mundallo que aportamos en Novembro o solo esta a funcionar.Por unha banda fixo de cobertura e pola outra nutriu o chan.A decisión de poñer o mundallo no Outono foi un acerto, pero non meu, descubrome ante a sabiduria de André( Enriques da Silva)

Firvidelas, despois de 13 anos o chan esta perfectamente extructurado, o proceso Natural de aufertilización esta garantido.

                                      Carabuñeira e Caiño da Terra na Canda, solo, optimo, vivo.
 
                                    O Curro, solos moi pobres pero as herbas crecen e fertilizan

martes, 15 de enero de 2013

INVERNO winterMe gusta el Invierno, todo parece ir mas despacio, los días mas cortos invitan a la reflexión  la interiorización, autocritica, con tiempo para el análisis sosegado de un duro año de trabajo en las viñas.Siempre hay espacio para la mejora , para intentar  acercar lo mas posible nuestra viticultura a la verdadera Viticultura natural , por eso es fundamental analizar los errores, los aciertos y las nuevas experiencias y test .Testen ,testen que di André.Dos años de una aguda sequía dan para ver muchas cosas, sobretodo lo grandioso del sistema Natural y su gran capacidad de supervivencia y adaptación a las condiciones adversas. Ritmos de desenvolvimiento de vida en el suelo, en las plantas, insectos…percibir esos ritmos, fomentarlos, mimarlos , trabajar duro, pero siempre de la mano de la Naturaleza , creo que es el camino . Que llegue la vendimia y aparezca el cansancio,  que caigan las primeras lluvias del Otoño y que nuestras viñas se llenen de vida en pocos días y que nuestro cansancio se convierta en satisfacción, orgullo, seguimos aprendiendo.


I like the winter, everything seems to be slower; shorter days invite you to reflexion, internalization and self-criticism, with time enough for a relaxed analysis of a tough year of work in our vineyards. There’s always rooms for improvement, trying to approach as much as possible our viticulture to the real Natural Viticulture, that’s why the analysis of the mistakes, the successes and the new experiences and tests is so important. Two years of severe drought give you time to see and discover too many things, specially the grandiosity of the Natural system and its great survival and adaptation capacities under adverse conditions.  Life development rhythms on the soil, in plants, insects…perceive those rhythms, promote them, take care of them, work hard but always by the and of Nature, I think that’s the way. Let the harvest come and the tiredness appears, let the first rains of the Autumn drop and our vineyards will be full of life in just a few days, and our fatigue will become satisfaction, pride, we keep on learning
Año a año conseguimos reducir las dosis de cobre que utilizamos en las aplicaciones en las viñas,  el año 2012 lo finalizamos con un gasto de 1.520g de cobre metal por hectárea de viña.El trabajo con plantas y las extracciones hidroalcohólicas  están siendo fundamentales.

Year after year we achieve to reduce the cupper dose that we use in vineyards treatments; in 2012 we finished the year with an amount of 1.520gr of metal cupper per hectare. The work with plants, and the hydro alcoholic extractions are being fundamental. 

                                                                             O Curro

Las aplicaciones de azufre  en esta pasada campaña fueron , cero , el buen trabajo con la milenrama(achillea millefolium)nos permitió olvidarnos de las aplicaciones de azufre en polvo.

The treatments with sulphur in the last campaign were… cero, the great work with “milenrama” (achillea millefolium) allowed us to forget the applications with powder sulphur. 
En los periodos de Luna Ascendente bajamos  las vides, las cortamos en pequeños trozos con las tijeras de podar y las aportamos al suelo.En Firvidelas nuestra única viña en la que se trabaja con tractor las vides se dejan justo en las roderas que hacen las ruedas del tractor para que ayuden a limitar la compactación

In Ascending Lunar periods we remove the vines, cutting it in small pieces with the pruning scissors and bringing it to the ground. At “Firvidelas”, our only vineyard where the tractor is used, the vines are left just over the ruts made by the tractor wheels, helping us to limit the compactionCada año que pasa conseguimos mejoras en la extructura del suelo de nuestras viñas, pese a las dificultades cada año esta mas vivo.Huele a hongos 

Year after year we acheive that the soil of our vineyards be more live, it smell fungus.


                                                    Buscando la mineralidad en nuestros vinos.

                                                  Looking for the mineral in our wines (it´s a joke)


                                             
lunes, 7 de enero de 2013

PODA. PruningSolsticio de Invierno . Desde hace 6 años comenzamos a podar en nuestras viñas en el primer periodo de luna descendente posterior al Solsticio de Invierno.Todos los años elaboramos un calendario de podas e injertas utilizando el calendario lunar, de esta manera planificamos el trabajo de los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril.Podando en los periodos de luna descendente, evitamos los lloros en los cortes de poda, y el posterior vaciado de reservas de savia en la cepa. Con el paso de los años estamos consiguiendo que las brotaciones en la viña sean más uniformes, y también mas lentas.El calendario que elaboramos utiliza la influencia sobre el movimiento de savia de los procesos de Luna Ascendente y Descendente que en el hemisferio Norte tienen más influencia que los procesos de Luna Creciente y Menguante.Winter Solstice. Six years ago we started to prune our vineyards during first descending Moon period after winter Solstice. Every year we develop a pruning and grafting schedule based on Lunar calendar, thus planning the works for January, February, March and April. By pruning during moon descending periods, we avoid the bleed through the pruning cuts and therefore the consequent emptying of the strain sap reservations. Through the years, we are achieving more uniform and slower sprouts in the vineyard. Our work planning uses the influence over the sap movements of Ascending and Descending lunar processes, which are more influent than Waxing and Waning Moon cycles here in the North hemisphere


           Os Casas, a nosa viña mais lonxana, resistindo o paso do tempo e a cercania do monte.

Cada día, después de terminar la jornada de poda, aplicamos un preparado para ayudar a: cicatrizar los cortes de poda, nutrir la casca y varas de la cepa y actuar sobre hongos que puedan estar afectando a la madera como la excoriosis(Phomopsis vitícola )

Every day, once pruning journey has been finished, we apply a preparation that helps to pruning cuts heal, nourish the strains and also acts over fungus that could be affecting the wood as the excoriosis (Phomopsis vitícola).

                                                                                O Fexaco

El preparado se elabora dos días antes de ser utilizado y se compone de arcilla que recogemos en el monte, ceniza de nuestra leña, extractos hidroalcohólicos de eucalipto, salgueiro,milenrrama y agua

.

This preparation is performed two days before being used, and is composed of clay collected in the forest, ashes from our firewood, hydro alcoholics extracts from eucalyptus, achillea millefolium and salix vimiali and water.


                                                                                Arxila, barro

                                                                                  Cinza, borralla

                                               Hidroalcohólicos de salgueiro, eucalipto e milenrrama.  
 
En este primer periodo de Luna descendente estamos podando las  viñas del Fexaco( menos las cepas injertadas el pasado mes de Abril), Canda , Curro y Os Casas .


In this first period of descending Moon, we are pruning “Fexaco” (less those strains grafted last April), “Canda”, “Curro” and “Os Casas” vineyards.

                               Excoriosis, o preparado repetindo a aplicación na Primaveira vai moi ben.


                                      O Curro, nestas cepas podou meu avó, meu pai e agora eu 


                      Este e o socalco de Brancellao dos seis que compoñen a nosa viña da Canda.


CALENDARIO DE PODAS E ENXERTAS 2013
       SCHEDULE OF PRUNING  AND GRAFT
XANEIRO  january
Poda cepas de maís de 3 anos. Pruning to vine of more than 3 years old
1,2,3,4,5,6,7,8,9.       22,23,24,25,26,27,28,29,30,31.
Poda cepas novas:   Pruning to young vine
 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21.

FEBREIRO february
Poda cepas de maís de 3 anos. More than 3 years old
1,2,3,4,5.      19,20,21,22,23,24,25,26,27,28.
Poda cepas novas. Young vine
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.

MARZO march
Poda cepas  de maís de 3 anos:
1,2,3,4.    18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31.
Poda cepas novas:
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.
Enxertas . Graft
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.

Días especialmente bos .Very good days
6,7,15.

ABRIL:april
Enxertas .Graft
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14.       29,30.
Días especialmente bos: Very good days
1,2,11.  29,30.


Época favorable de recollida de estaquilla para facer púas de enxerta.Good days to take vine to graft.
O mellores meses e días son :
Xaneiro : 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21.
Febreiro : 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.