miércoles, 20 de febrero de 2013

FEBREIRO februaryEsta chegando o seu fin o período de Lúa ascendente diste mes de Febreiro, estamos remantando a ata da  Treixadura en Firvidelas, o mércores ca nova Lúa descendente, retomaremos a poda .Escomenzaremos por o Lado, e seguiremos xa no Val de San Amaro ca ultima das nosas viñas, Campo Redondo.Nestes días estamos a elaborar xa algunhas das extraccións hidroalcohólicas. O salgueiro esta no seu momento, e o allo tamén se pode preparar.Os cubertos vexetais seguen medrando, a boa choiva deste Inverno e temperaturas non moi frías fan espertar a vexetais e insectos.


Esta llegando a su fin el periodo de Luna ascendente de este mes de Febrero, estamos finalizando la ata de la Treixadura en Firvidelas, el miércoles con la nueva Luna descendente retomaremos la poda. Comenzaremos por el Lado, y seguiremos ya en el Valle de San Amaro con la última de nuestras viñas, Campo Redondo. En estes días estamos a elaborar ya alguna de las extracciones hidroalcohólicas. El sauce(salix)esta en su momento, y el ajo también se puede preparar.Las cubiertas vegetales siguen creciendo, la buena lluvia invernal y temperaturas no muy frías despiertan a vegetales e insectos.Rising Moon period of February is coming to its end, we are finishing the tie of “Treixadura” wines at “Fervidelas”, and next Thursday with the new descending Moon, we’ll continue with the prune. We’ll start with the “Lado” wines, following at “San Amaro” valley with the last of our “Campo Redondo” vineyards. These days we are already elaborating some of the hydro alcoholic extractions. The sallow (salix) is at its best, and the garlic can be prepared as well. Vegetal cover are still growing, the good winter rain and no so cold temperatures awaken plants and insects.O salgueiro collese xusto antes da brotación neste intre e moi rico en salicilatos.Si este ano seguimos ca tendencia de boas choivas a ser unha boa ferramenta para protexer as vides do Mildeu,  e Botrite.

Cortamos o salgueiro en pequenas varas e metémolas nun bote, o que engadiremos augardente, a extracción durara entre 25 e 30 días.El sauce se coge justo antes de la brotación en este momento en muy rico en salicilatos. SI este año seguimos con la tendencia de buenas lluvias va a ser una buena herramienta para proteger las vides del Mildiu y Botritis.

Cortamos el sauce en pequeñas varas y las metemos en un bote al que añadiremos aguardiente , la extracción durara entre 25 e 30 días.


The sallow is harvested just before the sprouting, as at this moment is really rich in salicylates. If this year we continue with this tendency of good rains, it will be a great tool to protect the wines from “Mildiu” and “Botritis”.

We cut the sallow in little pieces and introduce them in a canister where we’ll add the hard liquor (aguardiente). The extraction will last 25-30 days.
O allo e un excelente anti- mildeu a elaboración e a mesma que para outras extraccións hidroalcohólicas, solo varia o tempo de extracción 40-50 días.O seu tempo para utilizalo nas viñas remata na floración.


El ajo es un excelente  anti-mildiu la elaboración es similar al resto de hidroalcohólicos, solo varía el tiempo de extracción entre 40-50 días.La época para utilizarlo en las viñas finaliza con la floración.


Garlic is a escellent anti-mildiu the preparatión is similar to the others extractions but will last 40-50 days. The time to put the preparation in the vineyards finish in the flowering.
                          
Unha cuberta vexetal diversa e autoctona anos garantir alimento para o solo e insectos.


Una cubierta vegetal diversa y autóctona nos  garantiza alimento para el suelo e insectos

A diverse and indigenous vegetal cover, guarantees nutrient for ground and insects.

Arañas, teimosas vixiantes
das xemas que nos han traer …. Viño.

Arañas, incansables vigilantes de las yemas que nos traeran… vino.

Spiders, tireless vigilant of the buds which will give us...Vine.No esquema Natural nada sobra nada falta. Debaixo da vella pel das cepas , Cadelas de Frade, Zapateiros, …..todos traballamos en prol do mesmo, vivir.


En el esquema Natural nada sobra, nada falta.Debajo de la vieja piel de las cepas, Tijeretas, Zapateros,…todos trabajamos con un mismo fin, vivir.


In Natural scheme nothing remains is superfluous, nothing lacking. Underneath the old skin of the wines, “Cadelas de Frade”, “Zapateiros”...we are all working with the same purpose, live on.

miércoles, 6 de febrero de 2013

"SIN- METODO"A Agricultura moderna e, exactamente, unha industria máis, que utiliza a enerxía do petróleo na forma de fertilizantes, pesticidas, e maquinaria diversa para manufacturar produtos alimentarios  sintéticos que son desafortunadas imitacións  dos alimentos naturais.O Labrego converteuse na man asalariada da sociedade industrializada.

O Cultivo Natural, a forma verdadeira e orixinal da Agricultura, e, o método “sin-método” da Natureza.O obxetivo do Cultivo Natural e a non acción, e un retorno a Natureza; e un método centrifugo e converxente

Masanobu Fukuoka
La Agricultura moderna es , exactamente, una industria mas, que utiliza la energía del petróleo  en la forma de fertilizantes, pesticidas, y maquinaria diversa para manufacturar productos alimentarios sintéticos , que son desafortunadas imitaciones de los alimentos naturales. El Agricultor se ha convertido en la mano asalariada de la sociedad industrializada.

 El Cultivo Natural, la forma verdadera  y original de la Agricultura, es, el método “sin- metodo” de la Naturaleza. El objetivo del Cultivo Natural es la no acción y un retorno a la Naturaleza; es un método  centrifugo y convergente.
 Masanobu FukuokaModern agriculture is exactly another industry, which uses the energy from the petrol in different ways, such as fertilizers, pesticides and diverse equipment to manufacture synthetic food products, which are unlucky imitations of natural food. The farmer has become the wage manpower of the industrialized society.

The Natural Culture, the true and original form of the agriculture, is the method “without method” of the Nature. The aim of the Natural Culture is the non action, is the return to the nature; is a centrifuge and convergent method. 
Masanobu Fukuoka

                                 Remuiño, o meu sitio .Remuiño, my place 


Este martes  finalizou o período de Lúa descendente , o longo de estes días estivemos podando en Firvidelastemos todas as castes xa podadas(Treixadura, Albilla,Verdello Antigo, Silveiriña, Godello e Loureira) menos o Lado que quedara para o próximo periodo dentro de 14 días.Finalicei tamén  a lectura de LA SENDA NATURAL  DEL CULTIVO  e a segunda vez que o leo e penso que aínda me quedaran unhas cantas máis. A cada volta que lle dou o libro, máis me convenzo na necesidade de esforzarme na busqueda da verdadeira Agricultura Natural  e de ser capaz de integrar nela o meu xeito de vida.


Este martes finalizó el periodo e Luna descendente, a lo largo de  estos días estuvimos podando en Firvidelas .Tenemos todas las variedades podadas(Treixadura, Albilla, Verdello Antiguo, Silveiriña, Godello y Loureira)menos el Lado que quedara para el próximo periodo dentro de 14 días.Finalicé también la lectura de LA SENDA DEL CULTIVO NATURAL, es la segunda vez que lo leo, y pienso que aun me quedan unas cuantas mas.Cada vez que lo leo , mas me convenzo de la necesidad de esforzarme en la búsqueda de la verdadera Agricultura Natural y de ser capaz de integrar en ella mi modo de vida.

A Treixadura de Firvidelas xa esta toda podada.The Treixadura in Firvidelas is all pruning

Last Tuesday, the descending Lunar period finished, along these days we’ve been pruning at “Firvidelas”, and all we already have all the varieties pruned (Treixadura, Albilla, Verdello Antigo, Silveiriña, Godello and Loureira) except the “Lado”, which will remain until the next period after 14 days. I also finished the reading of “The Natural Path of the Culture”, is the second time I’ve read it, but I think it will be more. Every time I go through it, more convinced I am about the need of try harder to find the true Natural Agriculture, and to be able of integer on it my way of life.Tivemos moita choiva i en canto aparece un raio de sol empezan a saír dos seus agochos, bechos e flores , pero aínda a vir o frío .

Tuvimos mucha lluvia y en cuanto aparece un rayo de sol empiezan a salir de sus escondites bichos y flores , pero aun a de venir el frío.

We had so much rain, so when a sunbeam appears, the bugs and the flowers begin to emerge from their hiding places, but the cold is still to come.Juan necesitaba un lugar onde as súas abellas puideran estar sen riscos ,poder beneficiarse das flores das viñas e voar cara a Peneda na búsquea de Carballos, Sobreiras e flores do monte.I eu necesitaba enriquecer a Biodiversidade de Firvidelas e sentir que ese espazo era cada vez máis autosuficiente.Na parte orientada o Leste da viña mirando cara o río Arnoia colmeas e froiteiras autóctonas.Juan necesitaba un lugar donde sus abejas pudieran estar sin riesgos, poder beneficiarse de las flores de las viñas y volar hacia la Peneda en la búsqueda de Robles, Sobreiras y flores del monte. Yo necesitaba enriquecer la Biodiversidad de Firvidelas y sentir que ese espacio era cada vez mas autosuficiente.En la parte orientada al Este de la viña mirando al rio Arnoia colmenas y árboles de fruta autóctona.

                                                               REMUIÑO


Juan needed a place where his bees could stay without risks, to benefit of the vineyard flowers and fly to the “Peneda” in searching of Oaks, “Sobreiras” and mountain flowers. I needed to enrich the biodiversity of “Firvidelas” and feel that place more and more self-efficient. At the East oriented side of the vineyard, looking to ArnoiaRiver, beehives and native fruits.

                                        Laura (Manzaneda) e Xosé Manuel (Gomariz) na Canda

O intercambio de experiencias e saberes e fundamental para enriquecer o noso traballo.Xentes diferentes, lugares distintos pero unha mesma paixón, facer viños que reflictan a nosa terra e o ríspeto e admiración pola Natureza.


El intercambio de experiencias y saberes es fundamental para enriquecer nuestro trabajo.Gentes diferentes, lugares distintos pero una misma pasión, hacer vinos que reflejen  nuestra tierra y el respeto y admiración por la Naturaleza.


The exchange of experiences and knowledge is fundamental to enrich our work. Different people, different places but the same passion, elaborate vines which reflect our land, and respect and admiration for Nature.