sábado, 25 de mayo de 2013

VENTO wind



A Natureza non ten presa, non se rexe polas nosas necesidades e apuros, por iso compre estar atento os seus sinais e mensaxes.Uns dos alicerces no que se sustenta o noso traballo e a utilización de plantas para, curar, fortalecer, protexer, alimentar, outras plantas, no noso caso as cepas.Recoller esas plantas no intre no que son mas ricas en principios activos, e fundamental para que as extraccións hidroalcohólicas, tisanas e maceracións que utilizamos nas viñas sexan todo o efectivas que precisamos para o bo desenrolo de chan e cepas.Nesta parte do ano, xa ben entrada a Primavera moitas das plantas que utilizamos están perfectas para ser recollidas.

BECHIÑO

La Naturaleza  no tiene prisa, no se rige  por nuestras necesidades  y apuros, por eso conviene estar atento a sus señales y mensajes. Una de las bases  en la que se apoya nuestro trabajo es la utilización de plantas para, curar, fortalecer, proteger, alimentar a otras plantas, en nuestro caso las cepas. Recoger esas plantas en el momento en que son mas ricas en principios activos, es fundamental para que las extracciones hidroalcohólicas, tisanas y maceraciones que utilizamos en las viñas sean  de la máxima efectividad,  de ello dependerá el buen desarrollo de suelo y cepas. En esta parte del año, ya bien entrada la Primavera, muchas de las plantas que utilizamos  están en perfectas condiciones para ser recogidas. 
CAMIÑO OS CASAS
 

The Nature is in no hurry, it doesn´t follows our needs and rush, that´s why we must be focus to its signals and messages. One of the pillars that sustain our work is the use of plants in order to cure, fortify, protect and feed other plants, in our cases the vine strains. Harvest these plants at the precise moment in which the concentration of active principles is the best, is fundamental, as the hydro alcoholic extractions, infusions and macerations that we use in the vine yards will be more effective in order to achieve a good development of soil and strains. In this part of the year, with the Spring at its summit, a great part of the plants the we use are perfect to be collected.

CONSOLDA

Consolda, esta xusto en pre-floración, agora e cando maís rica e en nitróxeno, ferro, potasio, sílice e en menor medida boro e zinc.Para nos e unha planta fundamental utilizámola durante todo ano ben sexa en extracto hidroalcohólico, tisana ou fermentación, en todas as nosas aplicacións sempre poñemos algo de consolda.

“Consolda”, is exactly at pre-flowering, now is when it is richer in nitrogen, iron, potassium, silica, and in less proportion in boor and zinc.  For us is a fundamental plant, and we use it throughout the year as hydro alcoholic extraction, infusion or fermentation; in all our applications we always add some “consolda”.

                                                                                 SALVIA

Salvia, tamén esta en prefloración, agora e cando as súas follas son maís ricas en aceite esencial.Ten un bo efecto antifúnxico contra o mildeu, pero a súa mellor cualidade e a grande axuda que presta no adecuado desenrolo das primeiras semanas despois da brotación das cepas.O seu efecto estimulante e tamén moi boa  axuda no intre da delicada floración.


“Salvia”, also at pre-flowering stage, now is when its leaves are richer in essential oils. It has a good antifungal effect against the “mildeu”, but its best property is the great help it gives for the adequate development of the first weeks after the sprouting of the strains. Its stimulant effect is also a good help during the delicate moment of the flowering.
A CANDA


Estamos tendo unha Primavera un tanto fría, os ventos do Norte sopran nas tardes baixando moito a temperatura do chan , isto fai que o crecemento dos novos brotes sexa lento, pero por contra a incidencia de fungos nas cepas e moi baixo. Imos botarlle un vistazo a algunha das nosas viñas.
OS CASAS


This Spring is being a little bit cold, North winds are blowing at the afternoons, cooling so much the temperature of the ground. This circumstance is slowing the growth of the new sprouts, but in the other hand, the incidence of fungus over the strains is so low. Let´s take a look to some of our vine yards.

CAMPO REDONDO
LADO NO FEXACO
TINTA AMARELA(campo redondo)

















jueves, 9 de mayo de 2013

MAIO May



Maio, ate Outubro xa non pararemos, ate o de agora non e que estivésemos precisamente quietos pero estes próximos seis meses e, a bloque(a escachar).Para asegurarnos unha boa descomposición da herba cortada e fomentar o desenvolvemento microbiano no solo, pasamos os ganchos en todas as viñas.E un pase moi lixeiro simplemente abrir vías de penetración do oxixeno no solo e cubrir levemente o cortado con terra.Esta labor suponnos casque cinco días xa que mais da metade das viñas isto tense que facer  a man ca axuda dun motocultor.Acompañounos o tempo e, unha vez rematado este traballo dous días de choiva fixeron que o chan se humedecerá de xeito idóneo para a aplicación do preparado Biodinámico de bosta 500 e o Maria Thun.Nun dia aplicamos os preparados nas viñas que temos no Val de San Vicente e no seguinte nas viñas do Val de San Amaro, ambos na Arnoia.A nosa pequena aportación na Primavera para axudar o chan a estar en equilibrio rematou.Nos días seguintes tocou ocuparse das cepas e facer a primeira aplicación do ano na parte foliar.Combinamos xa dende o primeiro momento un tratamento que cubra a necesaria micronutrición fortalecemento da planta e tamén unha protección antifúnxica.



Mayo, hasta Octubre ya no pararemos, no es que estuviésemos precisamente quietos durante estos meses pasados pero los próximos seis son , a bloque(a romper).Para asegurarnos una buena descomposición de la hierba cortada y fomentar el desenvolvimiento microbiano del suelo, pasamos los ganchos en todas las viñas. Es un pase muy ligero, simplemente abrir vías de penetración de oxigeno en el suelo y cubrir levemente lo cortado con tierra.Esta labor nos supone casi cinco días ya que mas de la mitad de las viñas esto se tiene que hacerse a mano con la ayuda de un motocultor.El tiempo nos acompaño, y una vez finalizado este trabajo dos días de lluvia hicieron que el suelo se humedeciera de forma idónea para la aplicación del preparado Biodinámico de bosta 500 y el Maria Thun.En una jornada aplicamos los preparados en las viñas que tenemos en el Valle de San Vicente y en la siguiente las viñas en el Valle de San Amaro, ambos en Arnoia.Nuestra pequeña aportación de Primavera para ayudar  al suelo a estar en equilibrio finalizó.En los días siguientes toco ocuparse de las cepas y hacer la primera aplicación del año en la parte foliar.Combinamos ya desde el primer momento un tratamiento que cubra la necesaria micronutrición y fortalecimiento de la planta y también una protección antifúngica.

CAMPO REDONDO


May, and until October we’ll not stop, up to now it doesn’t mean that we’ve been precisely still, but the next 6 months we’ll be at maximum. To ensure a good decomposition of the cut grass and to promote the microbial development on the ground, we’ve passed the hook in all vineyards. Is a really light pass, enough to open oxygen penetration lines over the ground, and to cover with soil the cut material. This task lasts almost 5 days, as in more than the half of the vineyards this work have to be done by hand, with the help of a rotavator. The weather was our allied, and once the work was completed, 2 days of rain contributed to moisten the ground to an optimal level for the application of biodynamic dung preparation “500” and the “Maria Thun” as well. In one day we applied the preparations in our vineyards located at San Vicente Valley, and the following at San Amaro Valley, both at Arnoia. Is our little contribution during the Spring in order to help the soil to be balanced. During the following days the attention was for the strains, and we applied the first dose of the year over the leaves. From the very beginning we combine a treatment that covers the needed micro-nutrition of the plant and also an anti-fungal protection.



O pase cos ganchos e moi lixeiro sen profundizar maís de 20-25 cm, a intención e fomentar tamén a aparición de unha segunda cuberta vexetal de plantas autóctonas de Primavera.



The work with the hooks is really light, without going deep more than 20-25cm, is also intended to promote the growing of a second vegetal cover composed by Spring native plants



O preparado 500 vai activar a flora microbiana do solo,fomentar a aparición de micorrizas e axudar as raíces das plantas a profundizar no solo.

“500” preparation is going to activate the microbial flora of the soil, will promote the appearance of micro reefing and will also help the plants roots to deepen in the ground


O preparado de bosta de Maria Thun e un potente activador da descomposición de materia orgánica en superficie, a axudar a que a cuberta vexetal e os restos de poda se descompoñan de forma idónea.

Dung preparation “Maria Thun” is a powerful activator for the decomposition of the organic material at the surface; it will help the suitable decomposition of the vegetal cover and the rests of the pruning



O preparado 500 debe ser dinamizado durante 1 hora , 20 minutos antes de rematar añadimos  o preparado Maria Thun.

The “500” preparation must be boosted during 1 hour, and 20 minutes before the end we add the Maria Thun preparation



Extracto hidroalcohólico de allo(ajo), de Milenrrama, de Consolda(consuelda) e  Xarxa(salvia) ,e leite, maís  120 g de cobre metal por hectárea nas viñas maís adiantadas, a primeira aplicación do ano.

. Hydroalcoholic extract of garlic, “Milenrama”(achillea millefolium), “Consolda”(symphytum officinale ), “Salvia”(salvia officinalis) , milk and 120g of metal copper per hectare, the first application of the year
.
.
.

.

miércoles, 1 de mayo de 2013

SEGA Cut



Estes días foron xa intensos no traballo,cortamos a cuberta vexetal de todas as viñas, una previsión de tempo moi frío fainos ser cautos e a herba que en moitas casos xa esta a altura  das cepas e un risco a maís.O corte na parte central das filas non he a ras de terra cortamos a herba entre 10- 15 cm de altura.As razóns para este tipo de corte son as seguintes: - Si as condicións de temperatura e humidade son boas parte de esas plantas cortadas han brotar de novo co cal xeramos mais fertilización.-No caso que non rebrote a fase de degradación das raíces da planta cortada a ser moi lenta o que facilita a poboación microbiana nas raíces sexa moi alta e polo tanto moi beneficiosa para o chan.- Asegurámonos que a superficie do solo non quede a exposición directa dos raios solares, pero deixamos espazos para que as sementes de plantas autóctonas de Primavera xerminen e medren.



Estos días fueron ya intensos en trabajo, cortamos la cubierta vegetal de todas las viñas, una previsión de tiempo muy frio nos hace ser cautos y la hierba que en muchos casos esta a la altura de las cepas e un riesgo añadido.El corte en la parte central de las filas no es a ras de tierra, cortamos la hierba entre 10-15 cm de altura.Las razones para este tipo de corte son las siguientes:- Si las condiciones de temperatura y humedad son buenas parte de esas plantas cortadas volverán a brotar, con lo cual generaremos mas fertilización .- En el caso de que no rebrote la fase de degradación de las raíces de la planta cortada será muy lenta lo que facilita que la población microbiana en las raíces sea muy alta y por lo tanto muy beneficiosa para el suelo.-Aseguramos que la superficie del suelo no este directamente expuesta a la incidencia de los rayos solares, pero dejamos espacios para  que las semientes de plantas autóctonas de Primavera  germinen y crezcan.


These days were intense at work, we’ve cut the vegetal cover in all vineyards, as a cold weather forecast makes us cautious, and the grass which in much places is at strains height, is another risk. The cut at the central part of the rows is not close to the ground, we cut the grass at 10-15 cm height. The reasons for this type of procedure are the following: - If temperature and humidity conditions are good, a part of those cut plants will sprout again, therefore generating more fertilization. – If there is no re-sprout, the degradation phase of the roots will be slow enough to facilitate high microbial concentration in those roots, being really beneficial for the soil. – We ensure the ground’s surface is not directly exposed to sunlight, but we leave space enough to Spring native plants seeds for germinate and grow.



Mais que un corte e un deitado da parte aérea da planta, esi tardara moito mais en degradarse, e iste acolchado(mulching)axudanos a conservar a humidade na superficie.

Mas que un corte es un tumbado de la parte aérea de la planta, así tardara mucho mas en degradarse, y este acolchado (mulching) nos ayudara a conservar la humedad en la superficie.

More than a cut, this is a “lying” of the aerial part of the plant, thus it will last longer to be degraded, and the  mulch  help us to keep the humidity on the surface.



                                    O corte e alto, o chan no debe quedar nu.

                              The cut is high; the ground should not remain one naked


Esta semana tamén desenterramos os cornos que enterramos no Inverno para elaborar o preparado 500.Este ano co bo grado de humidade e as boas temperaturas  o preparado de bosta 500 ficou maduro  moi cedo.O contido dos cornos na súa maioría estaba perfectamente maduro, solo os mais pequenos acusaban algo de sequidade.Segun van pasando os anos a nosa experiencia a hora de elaborar os preparados biodinámicos i extraccións  vai sendo maior ,conseguindo moi bos resultados.


Esta semana también sacamos los cuernos que enterramos en el Invierno para elaborar el preparado 500. 
Este año con el buen grado de humedad y las buenas temperaturas el preparado de bosta 500 maduro mucho antes que el año pasado.El contenido de los cuernos en su mayoría estaba perfecto, solo los cuernos mas pequeños acusaban algo de sequedad.Según van pasando los años nuestra experiencia a la hora de elaborar los preparados biodinámicos  y extracciones va siendo mayor, consiguiendo muy buenos resultados.


This week we also unearthed the horns that we buried in winter to elaborate the 500 preparation. This year, with the good humidity grade and the right temperatures, the dung 500 preparationwas mature really early. The content of our horns was perfectly mature in most of them, and only the smallest ones were a little bit dry. Over the years our experience elaborating biodynamic preparations and extractions is increasing, achieving really good results.


A colleita de este ano foi boa, o grupo que colaboramos no traballo ca Biodinámica e a Viticultura Natural vai estar ben provisto, eu, Sebio, Xose Manuel Lourido, Begoña, Iago e algún mais imos ter 500 para todo o ano.

The harvest of this year was great, the group which collaborated with Biodynamic and Natural Viticulture is going to be well provided, Sebio, Xose Manuel Lourido, Begoña, Iago, myself and even some more, we’ll have 500 for all the year.


                        Algúns cornos estaban co seu contido perfecto, ate bonito.

                        Some horns were with a perfect content, even beautiful.