lunes, 21 de abril de 2014

ABRILEste mes de Abril, vai ser moi looongo. Comezamos a primeira semana  do mes enxertando no Fexaco. Desta volta foron tres socalcos os que cambiaron de variedade, nestas tres viñas, conviven cepas de 15, 30, 50 e mais de  70 anos,  a maioría de Torrontes e Palomino. Nun dos socalcos reenxertamos , Albilla, Verdello Antigo, e na parte inferior Ferrol. Noutro dos socalcos reenxertamos Tinta Amarela, e no último Caíño Bravo. A elección das variedades para cada viña foi bastante meditada, xa empezo a ter coñecemento das antigas castes tintas do Ribeiro, ciclo vexetativo, maduración, tipo de solo do que gostan ……Ainda que o Fexaco está na parte central da ladeira, os chans varían enormemente, podendo ser graníticos, graníticos e moi arxilosos e tamén arxilosos con pedra. Cada caste, pois no seu lugar.
Seguimos cos cortes de herba nos pes, apañado de Pedroulos (rillan os follatos),  aplicar en todas as viñas o Preparado 500 , o Maria Thun e nunha segunda pasada, maceracións de ortiga, consolda, con lithotame( receita de André Silva). Para cando remate este traballo replantar , cortar toda a herba e pasar os ganchos onde se precise.Vou toupar.

   


Este mes de Abril, va a ser muy laaargo. Comenzamos la primera semana del mes reinjertando en el Fexaco. Este año fueron 3 bancales los que cambiaron de variedad, en estas tres viñas, conviven cepas de 15, 30 ,50 y más de 70 años, la mayoría de Torrontés y Palomino. En uno de los bancales reinjertamos : Albilla, Verdello Antiguo, y en la parte inferior Ferrol. En otro de los bancales fue la Tinta Amarela, y en el ultimo Caíño Bravo. La elección de las variedades para cada viña fue bastante meditada, ya empiezo a tener conocimiento de las antiguas variedades tintas del Ribeiro, ciclo vegetativo, maduración, tipo de suelo que más le gustan…..Aunque el Fexaco está en la parte central de la ladera, los suelo varían mucho , pudiendo ir desde graníticos, graníticos con mucha arcilla y arcilla con piedra. Cada variedad en su sitio.

 Paco, o ciruxán xefe, o artífice, eu aprendendo e coidando os enxertos


Seguimos con los cortes de hierba en los pies de las cepas, captura de Pedroulos (gorgojos) comen los brotes, luego aplicar en todas las viñas el Preparado 500 + el Maria Thun, y en una segunda pasada maceraciones de ortiga ,consolda y lithotame( receta de André Silva). Para cuando finalice esto, replantar, cortar toda la hierba y pasar los ganchos donde sea preciso. Vou toupar.

 Albilla , Verdello Antigo e maís Ferrol, agochadiñas, protexidas pola mai terra


This April is going to be tooo long. We started the first week of the month grafting at “Fexaco”. This time three terraces changed its variety, and those three, 15, 30, 50 and more than 70 years old strains are living together, most of them “Torrontes” and “Palomino”. In one of the terraces,  we re-grafted “Albilla”, “Verdello Antigo”  and in the lower part “Ferrol”. In another terrace we re-grafted “TintaAmarela”,and in the last one “Caiño Bravo”. The election of the varieties for each vineyard was really meditated, I´m starting to have enough knowledge of old red Ribeiro varieties: vegetative cycle, maturation, preferred type of soil…Even though “Fexaco” is at central part of the hillside, the grounds are too variable, and these could be granitic, granitic and clayey and also clayey with stone. Therefore, each variety at its right place.

 Antes, na foto, Torrontés, agora Tinta Amarela


We keep on going cutting the grass below the strains, catching “Pedroulos” (they eat the sprouts), applying in all vineyards “500 Preparation” and “Maria Thun”, and in a second turn macerations of nettle and “consolda” with “lithotamel” (André Silva´s recipe). And once all this job is over, time for re-planting, cut all grass and passing the hook wherever is needed…I´m going to explode. 

 Caiño Bravo, pes, neste socalco de maís de 70 anosDinamizando e esparexendo os preparados


Carabuñeira no Fexaco 

Pedroulos rillando no Caíño da Terra en Campo Redondo


viernes, 4 de abril de 2014

Mais FUKUOKA (more)Mais Fukuoka.


O pensamento de Fukuoka na nosa relación como agricultores ca Natureza, para min, resúmese nunha soa palabra, imitación, nun solo feito, imitar. E tan simple como básico e tan profundo como innato, pero quen di que o ser humano e simple, quen di que o home actúa segundo a súa Natureza ,somos seres deformados pola codicia e iso nubra a nosa visión intuitiva, que se alimenta das experiencias propias e as dos demais .Imitación de quen, imitar a quen. Imitación de aquilo que temos o redor nosa, imitar a Natureza  Salvaxe para ser labregos, para ser parte de activa do Salvaxe, do innato do intuitivo. Para disfrutar nas viñas, nas hortas, nos montes, si,considérome un Salvaxe .


 A perfecta imitación: ser capaces de trasladar as nosas viñas, os chans e os  micromundos dos montes que as rodean. Todo o traballo que fago ca Agricultura Natural resúmese  neso . Ter un monte que pareza unha viña, ter unha viña que pareza un monte.

                                           Mais Fukuoka.


El pensamiento de Fukuoka en lo que concierne a nuestra relación como agricultores con la Naturaleza, para mi, se resume en una sola palabra imitación, en un solo hecho, imitar. Es tan simple como básico, es tan profundo como innato, pero quien dice que el ser humano es simple, quien dice que el hombre actue según su Naturaleza, somos seres deformados por la codicia y eso nubla nuestra visión  intuitiva, que se alimenta de las experiencias propias y las de los demás. Imitación de que, imitar a quien. Imitación de aquello que tenemos a nuestro alrededor, imitar al a la Naturaleza Salvaje para ser agricultores, para ser parte activa de lo Salvaje, de lo innato de lo intuitivo. Para disfrutar en las viñas, en las huertas, en los montes, si, me considero un Salvaje.


La  perfecta imitación : ser capaces de trasladar a nuestras viñas, los suelos y sus micromundos de los montes que las rodean. Todo el trabajo que hago con la Agricultura Natural, se resume en eso. Tener un monte que parezca una viña, tener una viña que parezca un monte.More Fukuoka


Fukuoka thoughts about our relation as farmers with Nature, to me, can be summarized in one single word, imitation, and one single fact, to imitate. Is so simple and basic, and so deep as innate, but who says the human being is simple, who says man acts as per its nature, were are beings deformed by greed, and that clouds our intuitive vision which is feed by our own and also others´ experiences. Imitation of who, imitates whom. Imitation of what surround us, imitation of Wild Nature to be farmers, to be an active part of Wilderness, a part of the innate and intuitive. To enjoy in vineyards, orchards, forests; yes, I consider myself a Savage.


The perfect imitation: being able to move to our vineyards, the soils and its micro-worlds from the forest surrounding it. All the work I’m doing with Natural Agriculture is summarized in that. To have forest that looks like a vineyard, to have vineyard that looks like a forest. 

 Chan granitico no socalco de Sousón na CandaCampo Redondo, pouco a pouco o toxo e envolvido polas herbas.


Carabuñeira reenxertada en cepa moi vella no chan arxiloso e granítico do Fexaco


Lado na Costiña (Firvidelas), chan moi pobre, granitico e profundo

                                      
                                              A Costiña, Lado e SilveiriñaO Curro, cepas prantadas polos meus avós de Ferrol en chan granitico.


                                   
                                      Ferrol no Fexaco