viernes, 14 de septiembre de 2012

CASTESEstrés, maduración, estamos na recta final esprintando cara a vendima.Posiblemente  esta sexa a ultima  entrada que faga no blog atè despois da vendima.En 10 ou 15 días ese estrés pasara das cepas o viticultor, pero non e nada  que non coñezamos xa.As viñas nestes intres están agotando parte das súas reservas xa non temos crecemento vexetativo e o seu esforzo centrase en completar a maduración.A falta de auga no solo, temperaturas bastantes altas e un lixeiro vento nas tardes fai que o sufrimento das viñas sexa alto.Voltamos a palabra clave na Viticultura Natural, equilibrio. Si durante o transcurso do ano fomos capaces de respetar o máximo o ciclo vital do solo e das cepas, estes non nos han fallar. As uvas cas características particulares do ano han ser as mellores uvas que poden criar as nosas viñas, con elas  elaboraremos  viños vivos e con alma propia.
E tamén un bo momento para que coñezades as castes brancas e tintas que dan forma o noso proxecto moitas de elas castes esquecidas, apartadas ,con un común denominador ,a súa pequena colleita e a súa grande riqueza.


Estrés ,maduración , estamos en la recta final ,esprintando hacia la vendimia.Posiblemente esta sea la ultima entrada en el blog hasta después de la vendimia. En 10 o 15 días ese estrés pasara de las cepas al viticultor, pero no es nada que no conozcamos ya.Las viñas en estes momentos están agotando  parte de sus reservas, ya no tenemos crecimiento vegetativo y todo su esfuerzo se centra en completar la maduración.La falta de agua en el suelo, temperaturas bastantes altas y un ligero viento  en las tardes, hace que el sufrimiento en las viñas sea alto.Volvemos a la palabra clave en la Viticultura Natural, equilibrio, si durante el transcurso del año fuimos capaces de respertar al máximo el ciclo vital del suelo  y las cepas, estes no nos van a fallar.Las uvas con las características particulares del año serán la mejores uvas que pueden criar nuestras viñas, con ellas elaboraremos vinos vivos y con alma propia.
Es también un buen momento para que conozcáis las variedades blancas y tintas que dan forma a nuestro proyectomuchas de ellas variedades olvidadas, apartadas, con un común denominador,su pequeña cosecha y su gran riqueza.

                                                                           Lado

                                                                          Silveiriña

                                                                        Albilla

                                                                       Verdello

                                                                        Loureira

                                                                        Godello

                                                                       Treixadura Cambio de color nas follas, textura recia e agostamento da madeira , a vendima esta preto.Lado na Costiña (Firvilelas).

                                                                Tinta Amarela

                                                                 Caiño da  Terra

                                                                      Carabuñeira

                                                                     Caiño Bravo

                                                                     Brancellao

                                                                        Sousón

                                                                         Ferrol


                                                                   
domingo, 2 de septiembre de 2012

A búsquea do saber. O coñecemento do por que das cousas, o sabor doce de topar finalmente o que estaba a buscar. A miña máxima satisfación e disfrute e dende logo o camiño que tes que percorrer e as veces abrir o longo dos días, semanas, colleitas, anos , ei esta o meu medio natural, no traballo físico, no contacto directo ca terra, no tempo que paso as veces mirando para un becho ou para o chan, para unha cepa.Sabendo como sei que a Natureza e indescifrable, maravillosamente complexa e afortunadamente sabia.
Agora, despois de mais de 12 anos traballando nas viñas teño unha pequena idea de viticultura, mais o meu proceso finaliza na elaboración de viño, polo tanto ese mesmo proceso de aprendizaxe que se fai nas viñas ten que ser completado na adega.Coñecer os ritmos do viño, a evolución , saber percibir o que nos quere transmitir , ser capaz de reflexar nunha copa o lento transcorrer do ano vitícola.ISSUÉ 2009, cada sema dende xuño de 2010 abro unha botella e ….aprendo.Durante o ano 2010 as variacións na botella eran incribles,semellaba un viño moi inestable,de súpeto a froita ia por unha banda, verdores na outra, madeira.Dúas semas despois froita moita froita ,redondez , lonxitude.Estamos finalizando 2012 e moitas botellas abertas e ritmos i estados da viña.Brotación, floración, pintor, madurez, inverno e de novo Primavera, lúas.O que sucede na viña percibímolo no viño, co paso do tempo case imperceptible,agora fala mais a terra.


La búsqueda del saber.El conocimiento del por que de las cosas, el sabor dulce de encontrar finalmente lo que estaba buscando.Mi máxima satisfacción y disfrute es desde luego el camino que tienes que recorrer a veces abrir, a lo largo de los días, semanas, cosechas, años, hay esta mi medio natural, en el trabajo físico, en el contacto directo con la tierra, en el tiempo que paso a veces mirando para un bicho o para el suelo, para una cepa.Sabiendo como se que la Naturaleza es indescifrable, maravillosamente compleja y afortunadamente sabia.
Ahora después de mas de 12 años trabajando en las viñas tengo una pequeña idea de viticultura, pero mi proceso finaliza en la elaboración de vino,por lo tanto ese mismo proceso de aprendizaje que se hace en las viñas tiene que ser completado en la bodega.Conocer los ritmos del vino, la evolución, saber percibir lo que nos quiere transmitir, ser capaz de reflejar en una copa el lento transcurrir del año vitícola.ISSUÉ 2009,cada semana desde junio de 2010 abro una botella y….aprendo. Durante el año 2010 las variaciones en la botella eran increíbles, parecía un vino muy inestable, de repente la fruta iba por un lado, verdores en la otra, madera.Dos semanas después fruta mucha fruta,redondez , longitud.Estamos finalizando 2012 muchas botellas abiertas y ritmos y estados de la viña. Brotación, floración, envero, madurez, invierno y de nuevo Primavera, lunas. Lo que sucede en la viña lo percibimos en el vino, con el paso del tiempo casi imperceptible, ahora habla mas la tierra.


Pero desta volta non so abrín unha botella de Issué 2009,quería facer unha comparativa das distintas evolucións dos viños que xa temos elaborados, e un bo momento xa que na viña estamos iniciando a maduración, os viños come´nzan tamén o seu proceso de maduración , redondez ,evolución ,será esí ate a chegada do Inverno, quería ver en que momento esta cada un.

Pero en esta ocasión no solo abrí una botella de Issué 2009, quería hacer una comparativa de las evoluciones de los vinos que ya tenemos elaborados, estamos en un buen momento ya que la viña
esta iniciando la maduración, los vinos comienzan también su proceso de maduración, redondez, evolución, sera así hasta la llegada del Invierno, quería ver en que momento esta cada uno.

Issué 2009, sinceiramente creo que esta no inicio do seu mellor momento, o arrinque da maduración nas viñas reflexase perfectamente no viño, esta moi longo, mais redondo que na Primaveira con unha carga de froita moi interesante e con un fondo mineral que o volve mais expresivo.A nariz semellaseme mais complexa
e contundente.(esto son opinions personais do que eu creo percibir, non teñen mais valor ca iso).

Issué 2009,sinceramente creo que esta en el inicio de su mejor momento, el arranque de la maduración en las viñas se refleja perfectamente en el vino, esta muy largo, mas redondo que en la Primavera, con una carga de fruta muy interesante y con un fondo mineral que lo vuelve mas expresivo.La nariz me parece mas compleja y contundente.(esto son opiniones personales de lo que yo creí percibir, solo tienen ese valor).


Facía xa 7 meses que non abría unha botella de Issué 2010 decidín non abrir unha ate este mes xa que a sua evolución na botella estaba sendo lentísima.Issué 2010 e un viño que poderíamos dicir de accidente, tan so se elaboraron 1100 botellas.Este foi o resultado do traballo en cáseque 18000m2 de castes brancas.O traballo en Viticultura Natural e máis Biodinámica e complexo e moi denso, mais co tempo e esforzándose os resultados chegan .Pero o que non permite este tipo de traballo son erros, podémonos equivocar, pero non ter erros por presas, olvidos, descoidos, a peaxe e cara moi cara.Rendementos de 100 e 200 gr cepa fixeron un viño de moita concentración, bruto, contundente, e agora empeza a abrirse, a mostrarse, pero moi lonxe do que realmente e, esperaremos a Primaveira para ver a súa evolución.

Hacia ya 7 meses que no abría una botella de Issué 2010 decidí no abrir una asta este mes ya que su evolución en la botella estaba siendo lentísima.Issué 2010 es un vino que podríamos decir de accidente, tan solo se elaboraron 1100 botellas.Este fue el resultado del trabajo en casi 18.000 m2 de variedades blancas.El trabajo enViticultura Natural y Biodinámica es complejo y muy denso, pero con el tiempo y esforzándose los resultados llegan.Pero lo que no permite este tipo de trabajo son errores, podemos equivocarnos, pero no tener errores por prisas, olvidos, descuidos, el peaje es caro muy caro.Rendimientos de 100 y 200 gr cepa hicieron un vino de mucha concentración, bruto, contundente y ahora empieza a abrirse a mostrarse, pero muy lejos de lo que realmente es. Esperaremos a la Primavera para ver su evolución.


Issué 2011 recen quitado do deposito onde esta a espera de ser engarrafado.Nervio, fresco, con moitas asperezas, pero tamén moi moi longo, riqueza de  matices, amplio, tamén duro.Máis presenza de Lado, Silveiriña e Verdello antiguo, o grande tesouro que son as nosas castes enriquece o traballo do solo.Fáltalle tempo,tempo e màis tempo.

Issué 2011 recién quitado del deposito donde esta a la espera de ser embotellado.Nervio, fresco,con muchas asperezas, pero también muy muy largo,riqueza de matices, amplio, también duro.Mas presencia de Lado, Silveiriña y Verdello antiguo el gran tesoro que son nuestras variedades enriquece el trabajo del suelo.Le falta tiempo, tiempo y mas tiempo.

Rústico, así calificaron uns amigos que viñeron de visita as viñas e a adega a primeira elaboración en serio que fixemos eu e máis Sevio cas castes tintas.Pouco a pouco vai amansando o Brancellao, Sousón, Tinta Amarela, Ferrol, Carabuñeira, Caiño da Terra e Garnacha que están ainda metidas nesta pipota.Pero dende aquela visita xa tivemos moi boa evolución pero ...... o tempo dirá.

Rustico, así calificaron unos amigos que vinieron de visita a las viñas y al bodega la primera elaboración en serio que hicimos yo y Sevio con las variedades tintas.Poco a poco va amansando el Brancellao, Souson, Tinta Amarela,Ferrol, Carabuñeira,Caiño da Terra y Garnacha que están aun metidas en esta barrica.Pero desde aquella visita ya tuvimos muy buena evolución pero.... el tiempo dirá.E de sobremesa, Tostado.Cando empezei a ter a necesidade de expresar de algun xeito o respeto e paixón que teño pola terra, a necesidade de crear algo, fose grande ou pequeno pero fiel a miña maneira de pensar e de ver o mundo da agricultura e a producción de alimentos(por que o viño e un alimento, con todo-los seus matices)cando pechar o circulo e poder ofrecer todo o traballo de un ano condensado nunha botella de viño se fixo unha necesidade, o uso da palabra adega era necesario.Teño a ilusión de que da miña adega sáian viños brancos, tintos e tostados.Antes de Issué fixéronse probas, brincadeiras e tostados.Este que vedes na imaxe e unha mistura dos anos 2007 e 2008 de uvas pasificadas en varas de mimosa das variedades Treixadura (cepas vellas do Fexaco)Lado, Loureira (Firvidelas) e Albillo (do Curro).Sen SULFITOS, esta bárbaro.Pero de momento quedara ei, nunha brincadeira.

BRANCELLAO


Y de postre, Tostado. Cuando empecé a tener la necesidad de expresar de alguna manera el respeto y pasión que tengo por la tierra, la necesidad de crear algo, fuese grande o pequeño pero fiel a mi manera  de pensar y de ver el mundo de la agricultura y la producción de alimentos(por que el vino es un alimento, con todos sus matices) cuando cerrar el circulo y poder ofrecer todo el trabajo de un año condensado en una botella de vino se hizo necesidad, el uso de la palabra bodega era necesario. Tengo la ilusión de que de mi bodega salgan vinos blancos, tintos y tostados.Antes de Issué se hicieron pruebas, juegos y tostados.Este que veis en la imagen es una mezcla de tostado de los años 2007 y 2008 de uvas pasificadas en ramas de acacia de las variedades Treixadura(cepas viejas del Fexaco)Lado y Loureira(Firvidelas)y Albillo (do Curro).Sin sulfitos, esta bárbaro.Pero de momento quedará en un juguete.

TREIXADURA


Na viña o proceso de maduración e xa imparable, lento pero seguro.No traballo en Vitucultura Natural temos que ser moi respetuosos co ciclo da vide, as interferencias no discurrir da vida diaria nas viñas teneñ que ser mìnimas.Podamos si, pero dende ei ate a vendima os traballos que supoñan alterar o natural evoluir da cepa son excluidos.Nen despuntamos nen esfollamos nas nosas viñas salvo grave risco de botrite a maduración a chegar polo fin do ciclo vexetativo, por concentración, por estres hídrico,  nunca por deshidratación da uva o equilíbrio esta en xogo.


TREIXADURA


En la viña el proceso de maduración es ya imparable, lento pero seguro.En el trabajo en Viticultura Natural tenemos que ser muy respetuosos con el ciclo de la vid, las interferencias en el discurrir de la vida diaria de las viñas tienen que ser mínimas. Podamos si, pero desde ahí hasta la vendimia los trabajos que supongan  alterar el natural evoluir de la cepa son excluidos.Ni despuntamos ni deshojamos en nuestras viñas salvo grave riesgo de botritis, la maduración a de llegar por el fin del ciclo vegetativo, por concentración, por estres hídrico,  nunca por deshidratación de la uva ,el equilibrio esta en juego.

A CANDA

FIRVIDELAS