miércoles, 25 de julio de 2012


O proceso para validar calquera dos preparados que utilizamos e sinxelo , tan so nos compre tempo e condicións para ver os resultados .Ate este ano non puiden ter suficientes datos para afirmar que o  preparado que logo imos ver  era efectivo  para atallar o problema que tiñamos na viña.André en Portugal  si tiña datos que confirmaban que o extracto hidroalcohólico de fento tiña moi bo efecto no control do mosquito verde(empoasca fabae) .Non tiñamos coñecemento de este cicadélido ate fai 4ou 5 anos os períodos de seca fixeron que este insecto chupador se instalara nas viñas e cortizas das arbores e decidira quedarse a vivir na zoa.Insecticida e unha palabra perigosa ,viciosa, mais si a poboación de mosquito crece o suficiente , a súa capacidade para defoliar unha viña e espectacular.A condición para poder controlar o mosquito en aquelas parcelas que aparece e baixar a súa poboación a niveis  non preocupantes (xa se encargan as arañas de eles)pero non prexudicar o resto de insectos e seres vivos que están nas viñas.Bueno  pois 3 anos despois de facer as primeiras probas podemos dicir que o extracto hidroalcohólico de fento axuda a controlar o mosquito verde sen ningún prexuízo para o resto da fauna autoctona  que mora nas viñas.


       Este mes e un bo momento para apañar o fento xusto cando estan extendendo os esporangios.

El proceso para validar cualquiera de los preparados que utilizamos es sencillo, tan solo nos hace falta tiempo y condiciones para ver los resultados.Hasta este año no pude tener suficientes datos para afirmar que el preparado que luego vamos a ver era efectivo para atajar el problema que teníamos en la viña.André en Portugal si tenia datos que confirmaban que el extracto hidroalcohólico de helecho tenia muy buen efecto en el control del mosquito verde(empoasca fabae).No tuvimos conocimiento de este cicadélido hasta hace 4o 5 años los diferentes periodos de sequía hicieron que este insecto chupador se instalara en las viñas e cortezas de los arboles y decidiera quedarse  en la  zona.Insecticida es una  palabra peligrosa, viciosa, pero si no somos capaces de controlar la población de mosquito este puede defoliar viñas de hectáreas en tan solo unos días.La condición para poder controlar el mosquito en aquellas parcelas que aparece es poder bajar su presencia a valores normales(luego ya se encargan las arañas de ellos)pero no perjudicar al resto de insectos y seres vivos que están en las viñas.Bueno pues  3 años después de hacer las primeras pruebas podemos decir que el extracto  hidroalcohólico de helecho ayuda a controlar la población de mosquito verde sin ningún prejuicio para el resto de la fauna autóctona que vive en las viñas.

        Fento apañado na maña cedo augardente  e repouso en sitio fresco e escuro durante 30 dias.Por fin podemos baixar o ritmo, o final do mes Xullo marca un punto e seguido na temporada vitícola ,no momento en que Bradley Wiggins  cruzou a meta final nos Campos Eliseos  a viña díxonos  que podemos, cando menos baixar o pistón e aproveitar estas próximas semas para coller novos folgos para o final de temporada(engarrafados ,vendimas ,elaboracións, adega).Unha ollada polas viñas e darémonos conta de que estamos ante outro ano seco,a humidade no chan e mínima e deste xeito a cuberta vexetal que aguantaba a duras penas desapareceu por completo. As ladeiras e zonas medias dos vales xa están a sufrir.Ribeiro, tan cerca do mar, tan diferente.Non todas as plantas desaparecen nesta época a leitaruga explora con gran eficacia os nosos chans.

Fonte do Inquiau preto de Firvidelas .


Por fin podemos bajar el ritmo, el final del mes de Julio marca un punto y seguido en la temporada vitícola, en el momento en que Bradley Wiggins cruzo la meta final en los Campos Eliseos la viña nos dijo que podemos cuando menos bajar el pistón y aprovechar estas próxima semanas para coger nuevas energías para el final de temporada (embotellados,vendimias ,elaboraciones, bodega).Un vistazo en las diferentes viñas y nos daremos cuenta de que estamos ante otro año seco, la humedad del suelo es mínima y de esta manera la cubierta vegetal que aguantaba a duras penas desapareció por completo.Las laderas y zonas medias de los valles están sufriendo.Ribeiro, tan cerca del mar, tan diferente.No todas las plantas desaparecen en la viña la leitaruga explora con gran eficacia nuestros suelos.

 Todo o noso traballo no solo en na búsqueda da imaxe de enriba.A nosa teima non e enriquecer ,modificar ou suplantar a propia natureza do chan, a nosa teima e que a parte superficial do solo, o primeiro perfil estea vivo,cheo de insectos, fungos,bacterias....si conseguimos eso teremos un chan vivo e autosuficiente.Para acadar esto o chan non pode estar nu, o sol non debe incidir directamente na terra.

Todo nuestro trabajo en el suelo va direccionado en la búsqueda de la imagen superior.Nuestro empeño no es enriquecer, modificara o suplantar la propia naturaleza del suelo,nuestro fin es que la parte superficial de las viñas, el primer perfil estea vivo,lleno de insectos,hongos, bacterias...si conseguimos eso tendremos un suelo vivo y autosuficiente.Para conseguir esto el suelo no puede estar desnudo el sol no debe incidir directamente sobre la tierra.

Esta e a leitaruga,o traballo de esta planta e fantastico perfora,descompacta o solo aporta materia organica as suas follas cubren o chan, e nos ca nosa ignorante intelixencia pretendemos contruir e fabricar maquinas e insumos quimicos que suplanten a Natureza.Pois vale,vamos bien.
Esta es la leitaruga, el trabajo de esta planta es fantastico, perfora,descompacta el suelo le aporta materia organica,sus hojas protegen la tierra,y nosotros con nuestra ignorante inteligencia pretendemos construir y fabricar maquinas y abonos quimicos que suplante a la Naturaleza.Pues vale, imos ben.

Fexaco Val de San Amaro as cepas vellas de Treixadura non notan a seca, durante estes ultimos 70 anos   sufriron e padeceron,pero ahi as estan.

Firvidelas na maña cedo. Durante o mes de Xullo a xornada de traballo nas viñas ten que se limitar as mañas e a tardiña pero  despois de que baixe o sol.Nestes momentos a viña esta bonita,ainda medrando, xa falta pouco para o pintor(envero).Ainda que a parte superficial da planta estea seca, as suas raices todavia teñen unha pequena actividade ,ademais extructuran e dan cobixo a insectos, microorganismos e fertilizan o solo que mais podemos pedir.

jueves, 12 de julio de 2012


Desculpas, durante estas ultimas semanas son incapaz de ir mostrando o traballo que facemos en Issué.Tanto o final de Xuño como o principio de Xulio están sendo bastante duros no referente os fungos da vide e a carga de traballo tamén esta sendo grande.Estivemos facéndolle os pes as cepas de Campo Redondo ,aireando a zoa da enxerta ,en ningunha outra viña fago esta laboura non sendo nas cepas moi noviñas ,pero o chan de Campo Redondo non esta o suficientemente estruturado  como para xenerar cuberta vexetal  que explore e abra vías de aire entorno o pe da cepa.Nas outras viñas e suficiente con facer cortes de herba alto por debaixo da cepa ,o ir secando as plantas a súa superficie radicular a deixar espazos de aire e a parte xa cortada a cubrir o chan para manter humidade e vida microbiana.O problema de este traballo e que temos que facelo a man, co instrumento e, a verdade costa un pouco foron  5 días completiños  e 1650 pes feitos ,seguramente Fukuoka  discreparía comigo nesta laboura pero en chans tan pobres e duros e con tanta insolación a cepa nova agradéceo.As miñas costas non.


Estralote

Disculpas , durante estas ultimas semanas no soy capaz de ir mostrando el trabajo que hacemos en Issué.Tanto el final de Junio como el principio de Julio están siendo bastante duros en lo referente a los hongos de la vid, y la carga de trabajo también esta siendo grande.Estuvimos haciendo los pies a las cepas de Campo Redondo, aireando la zona de la injerta ,en ninguna otra viña hago esta labor,no siendo en las cepas muy jóvenes,pero el suelo de Campo Redondo no esta lo suficientemente estructurado  como para generar cubierta vegetal que explore y abra vías de aire alrededor del cuello de la cepa.En las otras viñas es suficiente con hacer cortes de hierba altos por debajo de la cepa,al ir secando las plantas su superficie radicular va a dejar  espacios libres por donde a penetrar el oxigeno y la parte cortada cubrirá el suelo para mantener humedad y vida microbiana.El problema es que este trabajo lo tenemos que hacer a mano con ayuda del instrumento ,y la verdad es un poco duro fueron 5 días completos y 1650 pies hechos, seguramente Fukuoka discreparía conmigo en las razones para llevar a cabo el trabajo , pero en suelos tan pobres y duros y con tanta insolación las cepas aun jóvenes lo agradecen .Mi espalda no.

 Sacho, o do instrumento e por que temos un rapaz no pobo que cando vai cabar di que vai tocar o Stradivarius. Bromas   aparte o sacho fai unha moi voa labor xa que non pulveriza a terra, abre espazos e profundiza o suficiente, pero non ten motor.

Sacho, lo del instrumento es por que tenemos un chaval en el pueblo que cuando tiene que ir a cabar dice que va tocar el Stradivarius.Bromas aparte el sacho hace una muy buena labor ya que no pulveriza la tierra, abre espacios para oxigenar y profundiza lo necesario, pero no tiene motor

       O obxetivo e descompactar o chan que esta o redor do punto de enxerta da cepa.

    El  objetivo de esta labor es descompactar el suelo a nivel del punto de injerta de la cepa

A estas filas de Tinta Amarela creo que lles vai sentar ben este traballo,fixádevos que con respecto a fotos de esta misma parcela tan so 15 dias antes como desapareceu case toda a vexetación no centro das calles.Falta de humidade, chan pobre, moita insolación ,Campo Redondo.

A estas filas de Tinta Amarela creo que les va a sentar bien este trabajo,comparar con respecto a fotos de esta misma parcela tan solo 15 dias antes la vegetación en las calles desapareció por completo.Falta de humedad,suelo pobre, mucha insolación.Campo Redondo.

Patacas, ovos, cebolas da horta e galiñeiro da miña sogra. Este tipo de combustible e imprescindible no intre de botarlle a man o sacho. O Caiño da Terra morría de envexa.

Patatas,huevos, cebollas de la huerta y gallinero de mi suegra.Este tipo de combustible es imprescindible en el momento de hecharle la mano al sacho.O Caiño da Terra moría de envidia.

Non me gusta facer esta labor, encantame ver como evoluciona cada unha das pipas o longo do ano, todas conteñen o mesmo, pero todas son diferentes, cada unha cos seus matices os seus ritmos..... pero o proceso evolutivo esta feito sentencia Sevio.Baleiramos as pipas despois de 10 meses e 2 dias, todo fica no deposito a espera......
No me gusta hacer esta labor, me encanta ver como evoluciona cada una de las barricas a lo largo del año,todas contienen lo mismo, pero todas son diferentes, cada una con sus matices  sus ritmos.... pero el proceso evolutivo esta hecho sentencia Sevio.Vaciamos las barricas después de 10 meses y 2 días, todo reposa en el deposito, a  la espera.....


Todo se aproveita.Con estas borras,maceración de ortiga e consolda, borralla de leña e auga faremos un preparado para aplicar no solo da viñas no Outono.
Todo se aprovecha. Con estas lias, maceración de ortiga y consolda, cenizas de leña y agua haremos un preparado para aplicar en el suelo de las viñas en Otoño
v

As condicions metereoloxicas estaban forzando a sua aparición, 4 dias despois do Xan Xoán, ataque de mildeu en folla.Os extractos funcionan o mildeu seca.

Las condiciones meteorológicas estaban forzando su aparición ,4 días después del San Juan, ataque de mildiu en hoja.Los extractos funcionan el mildeu seca.

Rematou a esfarna, a colleita a ser pequena,estamos acostumbrados.Acio de  Lado na Costiña, Firvidelas.

Finalizo la floración, la cosecha va a ser pequeña,estamos acostumbrados.Racimo de Lado na Costiña Firvidelas

Despois de facer os pes en Campo Redondo aproveitamos a primeira choiva que empapou o chan para facer a 2 aplicación do preparado 500.

Despues de hacer los pies en Campo Redondo aprovechamos la primera lluvia que empapo el suelo para hacer la 2 aplicación del preparado 500.


A dinamización do 500 en auga morna faise durante unha hora, logo espallaremos o preparado en todo o chan da  viña ,o tamaño da gota debe ser gordo e o solo debe estar húmido

La dinamización del 500 en agua tibia se hace durante una hora, luego pulverizaremos el preparado en todo el suelo de la viña, el tamaño de la gota de ser grueso y el suelo debe estar húmedo.O dia perfecto para aplicar o preparado, choiva na maña, chan humido e lugar que o necesita.
Unha hora da para moito colocar o bidón para dinamizar nun sitio con boas vistas e un acerto.Si ollaba cara o oeste encontro do rio Arnoia e Miño, nubes e montes, cepas de Carabuñeira e Tinta Amarela.

El día perfecto para aplicar el preparado,lluvia en la mañana,suelo húmedo y lugar que lo necesita.
Una hora da para mucho, colocar el bidón para dinamizar en un sitio con buenas vistas es un acierto.Si miraba hacia el oeste encuentro del rio Arnoia y Miño, nubes y montes,cepas de Carabuñeira y Tinta Amarela.


             Si ollaba cara o sur, Remuiño (Val de San Vicente) o pobo dos meus avos maternos.

            Si miraba hacia el sur, Remuiño(Valle de San Vicente) el pueblo de mis abuelos   maternos.


Xusto despois de aplicar o 500 preparamos todo para pulverizar tamén sobre o chan a maceración de ortiga e consolda que elaboramos fai un mes .Aplicamos un total de 100 litros cunha disolución de 25 litros da maceración.Todos os esforzos que fagamos por activar e extructurar o chan de Campo Redondo anse reflectir tanto na súa propia saúde como na calidade das uvas que de eli saian.

Justo después de aplicar el 500 preparamos todo para pulverizar también sobre el suelo la  maceración de ortiga y consuelda que elaboramos hace un mes.Aplicamos un total de 100 litros con una disolución de 25 litros de maceración.Todos los esfuerzos que hagamos por activar y estructurar el suelo de Campo Redondo se van a reflejar tanto en su propia salud,como en la calidad de las uvas que de allí salgan.