jueves, 27 de febrero de 2014

INVERNÌA winterEstamos no Inverno,  confirmado, dous meses sen parar de chover e con temperaturas mais ben frescas non dan lugar a dubidas. Non por iso podemos deixar de ir as viñas, co novo período de lúa descendente retomamos a poda en Campo Redondo e Firvidelas. Este ano fixen algunhas variacións a hora de planificala. Traballo con maís de 16 variedades de uvas,  con diferentes ciclos vexetativos e diferentes ciclos de maduración, iso pode levar a que a vendima sexa una locura en anos metereoloxicamente complicados (coma este pasado 2013). O xogar cas lúas e cas datas danos a posibilidade de poder agrupar as castes en dous grupos, as de ciclo medio- longo e as de ciclo moi longo. Podando nas primeiras lúas variedades de ciclo moi longo como a Tinta Amarela, Sousón , Caiño Bravo, Lado, Ferrol, conseguimos acercar o seu punto de maduración preto do Caíño da Terra do, Brancellao , Carabuñeira, Treixadura, iso a facilitarnos a vendima e a facer que esta sexa maís homoxénea, non sendo tan influenciable polos cambios metereoloxicos na entrada do Outono. O Caiño Bravo con ciclo tremendamente longo foi podado no Nadal, pero nesa mesma viña,  O Fexaco, a Carabuñeira  de ciclo medio- longo aínda o foi podada a semana pasada . A poda e a mesma, pero e maís traballosa xa que imos saltando de viña en viña en busca da caste que queremos  podar nese intre, en Outubro saberemos  se demos ca combinación axeitada, seguro que non, pero afortunadamente para o ano que ben temos que volver a podar.
 
TREIXADURA EN FIRVIDELAS
                      
Estamos en el Invierno , confirmado, dos meses sin parar de llover y con temperaturas más que frescas no dan lugar a dudas. No por eso podemos dejar de ir a las viñas, con el nuevo periodo de luna descendente retomamos la poda en Campo Redondo y Firvidelas. Este año hice algunas variaciones a la hora de planificarla. Trabajo más de 16 variedades de uvas, con diferentes ciclos vegetativos y diferentes ciclos de maduración, eso puede llevar a que la vendimia sea una locura en años meteorológicamente complicados(como este pasado 2013).El jugar con las lunas y con las fechas nos da la posibilidad de poder agrupar las variedades de ciclo muy largo como la Tinta Amarela, Sousón, Caiño Bravo, Lado, Ferrol, y conseguir  acercar su punto de maduración al del Caiño da Terra, Brancellao, Carabuñeira, Treixadura, esto nos facilita la vendimia y hace que sea más homogénea, no siendo tan influenciable por los cambios meteorológicos en la entrada del Otoño. El Caiño Bravo con ciclo tremendamente largo fue podado en las Navidades, pero en esa misma viña , El Fexaco , la Carabuñeira de ciclo medio-largo aun fue podado la semana pasada. La poda es la misma , pero es más trabajosa ya que vamos saltando de viña en viña en  busca de la variedad que queremos podar en ese momento. En Octubre sabremos si dimos con la combinación perfecta, seguro que no , pero afortunadamente para el año que viene tenemos más poda.

 Os montonciños de pedras repartidos por Campo Redondo serven de reservorio para os bechos. A good house of stones for the insects in Campo Redondo.

Is confirmed, we are in winter, two months of continuous rains with cold temperatures don’t leave room for doubts. Despite of these conditions we can’t stop going to the vineyards, as with the new descending lunar period we return with the pruning at “Campo Redondo” and “Firvidelas”. This year I’ve made some modifications during the planning. I’m working with more than 16 varieties of grapes, with different vegetative and maturation cycles, and that could lead to a craziness harvest session in years meteorologically complicated (as 2013 was). Playing with the Moon cycles and the dates give us the possibilityof lumptogether the varieties in two groups, medium-large cycle group and extra large cycle group. By pruning during the first moons the extra large cycle varieties like “TintaAmarela”, “Sousón”, “Caiño” “Bravo”, “Lado” and “Ferrol”, we are able to get closer its maturity point to “Caiñoda Terra”, “Brancellao” , “Carabuñeira” and “Treixadura” cycles, therefore making our harvest easyer and more homogeneous, not beign so influenced by Autumn weather changes. “Caíño Bravo”, with a huge maturation cycle was pruned on Christmas, but in the vineyard, “O Fexaco”, “Carabuñeira” (medium-large cycle) was still pruned the last week. The pruning is the same, but is more laborious, as we are jumping from vineyard to vineyard in search of the variety we want to prune in this moment. In October we’ll know if we matched the right combination, probably not, but fortunately next year we have to prune again.

CARABUÑEIRA NO FEXACO


Esta a espertar do letargo invernal, tíñame preocupado o Issué2011, pero xa dende fai 25 días vou notando a cada botella que abro a evolución, maior finura  na nariz,  boca, estase a armar una boa boca, longa, fresca como o verán do 2011, a seguir abrindo botellas (poucas)
 
CARABUÑEIRA EN CAMPO REDONDO

Is awakening from the winter’s lethargy, I was worry about Issué 2011, but from 25 days to now I’m getting in every new bottle I taste the evolution, more finesse in nose, in mouth is becoming good, large, fresh like 2011 Summer; we’ll keep on tasting bottles (a few).


 O Brancellao, o Caiño da Terra e a Carabuñeira da Canda teran que esperar a próxima Lúa descendente do mes de Marzo para ser podadas

Brancellao, Caiño da Terra and Carabuñeira has to wait to the next descendent moon of March to be pruning.

domingo, 9 de febrero de 2014

Mais Ribeiro, more RibeiroRecoñezo que estou namorado desta Ladeira  que mira cara o Sur Oeste do Val de San Vicente, na súa parte mais chaira  o pobo que lle da nome, O Rial, nel naceu a miña avoa Maruja, para logro cruzar o río Arnoia e ficar en Remuíño. Esta Ladeira e un claro exemplo da Antiga Viticultura do Ribeiro aló polos séculos XVI , XVII. Todo nela estaba estruturado  buscando a máxima eficiencia,  adaptándose a dura orografía do terreo. Nesta marabillosa encosta debaixo das arbores que xa a poboan , escóndense maís de 150 hectáreas de viñedo das que tan so apenas 15 resisten o paso do tempo e o abandono. Dende as terras mais próximas o río Arnoia ate a metade da Ladeira, socalcos e mais socalcos de viñas comunicadas entre si por estreitos carreiros. Na parte alta da Encosta, antes , monte baixo , toxo, xestas, carrascas…  . Preto do pobo pero achegadas as viñas, eli seguen as antigas adegas o carón do camiño de carro , si, elí seguen vendo pasar o tempo e as colleitas, xa sen viño nas súas pipas e bocois, pero impregnadas de históricos arrecendos.Reconozco que estoy enamorado de esta Ladera que mira cara el Sur Oeste del Valle de San Vicente, en su parte con menos desnivel , el pueblo que le da nombre, O Rial, en el nació mi abuela Maruja, para posteriormente cruzar el rio Arnoia y vivir en Remuíño. Esta Ladera es un claro ejemplo de la Antigua Viticultura  del Ribeiro allá por los siglos XVI  XVII. Todo en ella estaba estructurado  buscando la máxima eficiencia, adaptándose a la dura orografía del terreno. En esta maravillosa Encosta debajo de los arboles que ya la pueblan,  se esconden mas de 150 hectáreas de viñedo, de las que apenas 15 resisten el paso del tiempo y el abandono. Desde las tierras más próximas al rio Arnoia hasta la mitad de la Ladera, bancales y mas bancales de viñas comunicadas entre si por estrechos  senderos. En la parte mas alta de la Encosta, antes monte bajo, tojo, xestas , carrascas….. Cerca ya del pueblo pero pegadas a las viñas, allí siguen las antiguas bodegas comunicadas por un empedrado camino de carro, si allí siguen  viendo pasar el tiempo y las cosechas, ya sin vino en sus pipas y bocois, pero impregnadas de históricos aromas.

I admit  that , I am in love of this slope who looks to the South- West of the San Vicente Valley. I n the downhill the O Rial village, the village where my grandmather Maruja was born, then she went to live Remuiño  village. This slope  is a clear example of old viticulture in the 16 th 17 th century. All the things were structure to get the efficiency and adapt to the hard of slopes. Under the trees that you can see in the photographs it hides more than 150 hectares of vineyard , in this moment only 15 are in production. From the lands near to the Arnoia river to the middle of the slope, vineyards and more  vineyards  linked by smalls gravel roads cover of stones. And… the cellars are there, downhill near the  vineyards and the gravel  roads for the cart- load of draught animals, yes, there are the cellars see the  years past , now,  without wine in the barrels, but yes saturates of historical scents.