miércoles, 28 de agosto de 2013

SEN FORZAS Without forcesXa van moitos días dende a ultima vez que escribín no blog, falar do meu traballo, dos viños, das castes e reconfortante, necesario e faime medrar coma viticultor, pero xusto dende esa ultima entrada as forzas tanto mentais coma físicas abandonáronme,  e agora moitos días despois cando empezo de novo a pensar en positivo i a tentar seguir medrando como viticultor. O Black Rot, e a perdida casque total da colleita son os culpables.Arrancamos o ano con bastante merma de colleita debido as xeadas, pero non todo estaba perdido, pero o evoluir do ano seguiu a ser complicado, pasamos do Inverno directamente o Verán, a Primavera  tan necesaria para a boa  evolución do chan e para un bo crecemento das cepas durou a penas unha semana .A floración  foi moi complicada con temperaturas moi  frías na maña e demasiado calorosas nas tardes, o vento do Norte leva soprando dende o Inverno e incluso neste mes de Agosto con temperaturas próximas os 40º c sigue a soprar e a resecar plantas e chan.En comparación cun ano “ normal” a maduración vai entre 20 e 25 días de retraso, o que nos levaría a vendimas moi entrado o mes de Outubro.Pois ise retraso foi o culpable de que o ataque de Black Rot fose tan duro e devastador, sen nada de asucar na uva e dificilísimo poder controlalo , casque imposible nunha agricultura Natural e Biodinámica.E moi duro traballar todo un ano e ver que en 2 días todo ese esforzo queda en nada ou case nada, si, e necesario que abra un período de reflesión  e profundización  no meu traballo e na construción de novos protocolos para poder superar iste tipo de baches, pero seque intacta a miña teima de que  poidan convivir nas viñas, cepas , bechos ,plantas, fungos , microorganismos e mais eu, sigue intacta e aínda mais reforzada a miña teima en elaborar viños Naturais. Recoñezo que o golpe me tombou e que aínda estou en proceso de levantarme, pero sei que unha vez que chegue o Outono e o Inverno i fale con André, as forzas han volver, i ei sementar, podar, atar, traballar o chan, aplicar extractos vexetais, vendimar i engarrafar viño, viño feito cas uvas das miñas viñas ,que han transmitir chan, castes, paixón, e sobor de todo, a forza da Natureza.


                                                  Dende as Illas Cies

Ya van muchos  días desde la última vez que escribí en el blog, hablar de mi trabajo, de los vinos, de las variedades es reconfortante, necesario ,y me hace crecer como viticultor, pero justo desde la última entrada, las fuerzas tanto mentales como físicas me abandonaron  y es ahora , muchos días después cuando empiezo de nuevo a pensar en positivo y a intentar seguir creciendo como viticultor. El Black Rot, y la pérdida casi total de la cosecha son los culpables. Arrancamos el año con bastante merma debido a las heladas, pero no todo estaba perdido, pero el discurrir del año siguió siendo complicado, pasamos del Invierno directamente al Verano, la Primavera tan necesaria para una buena evolución del suelo y para un buen crecimiento de las cepas duro apenas una semana. La floración fue muy complicada con temperaturas muy frías  en la mañana y demasiado calurosas por las tardes, el viento del Norte lleva soplando desde el Invierno e incluso en este mes de Agosto con temperaturas próximas a los 40ºC sigue a soplar y a resecar plantas y suelo. En comparación con un año “normal”la maduración  lleva entre 20-25 días de retraso, lo que nos llevaría a vendimias muy entrado el mes de Octubre. Pues ese retraso en la maduración fue le culpable de que el ataque del hongo fuese tan devastador, sin nada de azúcar en la uva es muy difícil poder controlar el Black Rot trabajando con una Agricultura Natural y Biodinámica.Es muy duro trabajar todo el año y ver que en dos días todo ese esfuerzo queda en nada o casi nada, si,  es necesario que abra un periodo de reflexión y profundización en mi trabajo, y en la construcción de nuevos  protocolos para poder superar este tipo de baches, pero sigue intacto mi propósito de que puedan convivir en las viñas, cepas, bichos, plantas, hongos, microorganismos y yo, sigue intacto y aun mas reforzado mi propósito de elaborar vinos Naturales. Reconozco que el golpe me tumbo y que aun estoy en el proceso de levantarme, pero sé que en cuanto llegue el Otoño , el Invierno y hable con André, las fuerzas van a volver, y pondré semientes en las viñas, y podaré, ataré, trabajaré el suelo y aplicaré extractos vegetales, vendimiaré, embotellaré vino, vino elaborado con las uvas  de mis viñas, que transmitirán suelo, variedades, pasión, y sobre todo, la fuerza de la Naturaleza.It’s been a long time since my last update in this blog, talk about my work, the wines and the verities, is heartwarming, necessary and makes me grow as winegrower, but just from that last update, both physical and mental strength abandoned me, and is now, many days after, when I begin to think positive again, trying to keep on growing as winegrower. The “Black Rot”, and the lost of almost all the harvest are the responsible. We begun the year with significant losses due to the freeze, but not all was gone, however, the evolution of the year continued to be really complicate, we had a straight pass from Winter to Summer, the Spring, so necessary for a good development of the soil and a proper grow of the strains lasted barely a week.  The flowering was really complicated with cold mornings and too hot afternoons, and the north wind is being blowing since the winter, and even in August with temperatures close to 40ºC , drying the plants and the ground. Compared with a “normal year”, the maturation process is delayed about 20-25 days, which lead us to a harvest in middle October. That delay is the responsible of the devastating effect of the Black Rot attack, as without any sugar into the grapes, is really hard to control it, almost impossible with a Natural and Biodynamic wine culture. Is really hard being working all year long, and see that only in two days that effort was reduced to nothing or almost nothing. Yes,  a discussion and analysis process of my work is needed, and also the construction of new protocols intended to overcome this kind of situations, but my intention of keep living together strains, plants, bugs, fungus, microorganisms and myself is still alive and intact, and even reinforced my purpose of elaborate Natural wines.  I recognize that this blow knocked me and I’m still through the recovering process,  but I know that with the arrival of the Autumn and then the Winter, and with the talks with André, the forces will back, and I will seed, prune, tie, work with the soil, apply vegetal extractions, I will harvest and bottle wine, wine elaborated with the grapes of my vineyards, which will transmit soil, varieties, passion and more than any other thing, the force of Nature.
 
CARABUÑEIRA
                                                                   

domingo, 4 de agosto de 2013

Val de San Amaro


Val de San Amaro

Imos  pois a percorrer  as viñas que temos no Val de San Amaro , e describir de forma gráfica o seu estado , tanto do chan coma das cepas  e os seus froitos.
Vamos pues a recorrer las viñas que tenemos  en el Valle de San Amaro, y describir de forma gráfica su estado, tanto del suelo como de las cepas y sus frutos.


San Amaro Valley

Let’s go for a walk through our vineyards located at San Amaro valley to describe in a graphic manner the state of the soil and also of the strains and its fruits.Campo Redondo

Viña  nova de 5 anos  situada no pobo de Sendín, ladeira que mira cara o sur do Val. A orientación  da viña e Sur tamén  mirando cara a o encontro entre os ríos Arnoia e Miño. O seu chan e moi interesante polo gran contido en pedra : xistos, cuarzo, pizarra, granito e xábrego ,pero tamén moi complicado para cepa tan nova. A viña nestes momentos  xa esta a sufrir estrés ,  de tódolos xeitos temos un gran avance con respeto o ano pasado. Castes tintas como a Tinta Amarela, Caiño da Terra e Carabuñeira  crean a viña.“Campo Redondo”

5 years old new vineyard located at “Sendín” village, a hillside that looks to the South of the valley. The orientation of the vineyard is also to the South, looking to the meeting point of “Arnoia” and “Miño” rivers. This soils is really interesting due to the big content of stone as “xistos”, quartz, slate, granite, but is also a complicate soil for these young strains. Right now the vineyard is already stressed, but anyway we have a big improvement compared with last year. Red grape varieties like “TintaAmarela”, “Caiñoda Terra” and “Carabuñeira” are the soul of this place.

                                                                              TINTA AMARELA

Fexaco

 Cepas na súa maior parte vellas e moi vellas, situadas na ladeira orientada o Oeste do Val. Viñas dos avós de Maria a miña compañeira e parte do proxecto. Chan granítico e arxiloso con boa capacidade de retención de auga. No Fexaco levamos xa tres anos reinxertando aqueles socalcos  nos que as variedades de uva que dan a súas cepas non nos parecen interesantes a hora de elaborar os viños.“Fexaco”

Mostly old and very old strains, located at the hillside oriented to the West of the valley. Vineyards owned byMaria’s grandparents, my girlfriend and also part of the project. Is a Granitic and clayey soil, with good water retention capacity. At “Fexaco” we’ve been re-grafting for the last three years those terraces at which the grape varieties produced were less interesting for us in order to elaborate our wines.Socalco de Lado, viña moi vella na súa maior parte por enriba dos 70 anos . Este e o seu segundo ano despois da reenxerta  se todo vai ben na vendima a ter unha boa colleita.“Lado” terrace, really old vineyard, mostly over 70 years. This is its second year after being re-grafted, and if everything goes right we’ll have a good harvest.Socalco de Silveiriña, cepas entre 40 e 70 anos,e o primeiro ano despois da reenxerta , non todas as cepas traen racimos pero no global estou satisfeito.“Silveiriña” terrace, strains between 40 and 70 years old, is the first year after the re-grafting, not all the strains have clusters, but overall I’m satisfied.Socalco de Treixadura moitas cepas de maís de 80 anos, este ano esta magnifica.


“Treixadura” terrace, a lot of strains older than 80 years, this year is superb.


Socalco de castes tintas.Carabuñeira, Caiño Bravo e Ferrol , e o seu primeiro ano despois da reenxerta , pero parece como si fose o 4 ou 5 estan expectaculares ,cunha colleita pequena pero moi equilibrada.Cepas entre 40 e 80 anos.


                                          CARABUÑEIRA, CAIÑO BRAVO E FERROL


Red varieties terrace. “Carabuñeira”, “Caiño Bravo” and “Ferrol”, this is the first year after being re-grafted, but it seems to be the fourth or the fifth, as they are spectacular, with a small harvest but really balanced. Strains between 40 and 80 years old.O resto de socalcos de Treixadura mixturan cepas de 13 anos e cepa vella de 40 – 60 anos .


The rest of the terraces with “Treixadura” are a mixing between 13 years old young strains, and 40-60 years old strains.