martes, 24 de diciembre de 2013

CORAXE


Ask a wish to the 12 grapes of this year; last year ones already did it, as we asked to release our red wine Maí  2011 and Issué 2010
And this time we are gonna ask for a good harvest, so the up coming years will be successfull for everyone

Happy 2014


Saúde, i esí arranxar, terra, forza e coraxe, se o unimos todo e tamén nos unimos nos seremos quen de poder con iles( iles: entes que crean tristura).

Apertas Bernardo

miércoles, 11 de diciembre de 2013

AndréEu son viticultor, labrego, o pouco ou o moito valor que eu teña non esta nas miñas viñas, nos meus viños , no material, o meu valor, o  valor de calquera labrego esta nos seus coñecementos , na súa experiencia, nos seus errores e acertos , nas súas vivencias a carón da natureza,na capacidade  teñamos de  escoitar a quen mais sabe, na capacidade de esforzo que teñamos en por en practica aquilo que se nos transmitiu, na capacidade que teñamos en ser quen de transmitir todo o que o longo dos anos acumulamos na nosa memoria e nas nosas mans. So coñezo unha forma de aprender, escoitar a quen maís ca min sabe i moito esforzo.Yo soy viticultor, agricultor, el poco o mucho valor que yo tenga, no está en mis viñas, en mis vinos, en lo material, mi valor, el valor de cualquier agricultor esta en sus conocimientos, en su experiencia, en sus errores y aciertos, en sus vivencias al lado de la Naturaleza, en la capacidad que tenga de escuchar a quien más sabe, en la capacidad de esfuerzo que tengamos para poner en práctica aquello que se nos transmitió, en la capacidad que tengamos en ser quien de transmitir todo lo que a lo largo de los años acumulamos en nuestra memoria  y en nuestras manos. Solo conozco una forma de aprender, escuchar a quien más que yo sabe y mucho esfuerzo.

I am a winegrower, a farmer, the little or great value that I have is not in my vineyards, in my wines, my value, the value of each farmer is in his knowledge, in his experience, successes and mistakes, in his life close to the nature, in his and my ability to listen to wise people, in our capacity to put into practice the wisdom transmitted to us, in our ability to transmit all the knowledge accumulated through the years in our memory, in our hands. I just know one way to learn, listen to those who know more than me, and so much effort.O pasado día 28, André( Andre Henriques da Silva)voltou o Ribeiro para dar comezo e continuidade as 7 Xornadas de Viticultura Natural e Biodinámica, desta volta en Castrelo de Miño, vira de novo o próximo día 12 de Decembro para a 2ª parte do curso. A dúas persoas que direccionan a viticultura e a maneira que teño de entender o traballo ca Natureza, unha e Masanobu Fukuoka e a outra e André, basta so con asistir a calqueira dos seus cursos para darse conta de que  André, o que nos esta a transmitir non son so datos, técnicas, tratamentos, o que André transmite e paixón polo medio Natural, profundos coñecementos, ate do mais pequeno suceso que ocorre na Natureza, experiencia, moitos erros, grandísimos descubrimentos e moito esforzo e rigorosidade. Portugal e a Galiza unidos pelo André.
Obrigado 

 
El pasado dia 28,  André (André Henriques da Silva)volvió al Ribeiro para dar comienzo y continuidad a las 7 jornadas de Viticultura Natural y Biodinámica, de esta vez en Castrelo de Miño, volverá el próximo día  12 de Diciembre para la 2ª parte del curso. Dos personas  direccionan la viticultura y la manera que tengo de entender el trabajo con la Naturaleza, una es Masanobu Fukuoka y la otra André, basta tan solo con asistir a cualquiera de sus cursos para darse cuenta de lo que André nos está a transmitir no son solo datos , técnicas , tratamientos, lo que André nos transmite es pasión por el medio Natural, profundos conocimientos, hasta el mas pequeño suceso que ocurre en la Naturaleza, experiencia, muchos errores, grandísimos descubrimientos,  y mucho esfuerzo y rigurosidad. Portugal e Galiza unidos por André.
Muchas gracias André

Last 28th, André (André Henriquesda Silva) came back to “O Ribeiro” to begging and continue the 7th edition of Natural and Biodynamic Wine culture Journeys, this time at Castrelo de Miño. He’ll be back next 12th of December for the second part of the course. The two persons who drive the wine culture and the way that I have to understand the work with the Nature are Masanobu Fukuoka and André. Enough to attend to any of his courses to realize that André is not transmitting us just data, techniques or treatments, what André is transmitting is passion by Natural environment, a deep knowledge even of the smallest event happening in the Nature, experience, many mistakes, great discoveries and so much effort and stringency. Portugal and Galiza united through André.
Obrigado 

Chegou de golpe e sen avisar. Menudos 15 días de frío levamos todas as mañás por debaixo de-2ºc , pois non queda mais remedio que quentarse o lado da pota. A destilar , necesitamos repoñer as nosas reservas de augardente para facer as extraccións hidroalcohólicas.

Suddenly arrived without warning. What a 15 days of cold, every morning we wake up below -2ºC, so there is no other option than get warmed close to the pot. We have to distil; we need to recover our hard liquor reserves in order to prepare the hydro alcoholic extractions.


 


 viernes, 29 de noviembre de 2013

APRENDENDO LearnigO longo de estes últimos 5 anos o noso proceso de aprendizaxe nas viñas foi acompañado tamén  cun proceso de adquisición de coñecementos i experiencias na adega da man de Sebio. No descorche  de cada garrafa temos e debemos ir notando os pasos cara adiante ou cara atrás da suma da terra e a adega. Agora no Outono, cas viñas xa en  fase de adormecemento  e de interiorización outro proceso similar esta a suceder na adega, os viños tamén dormen, vólvense mais estables fixan neles todo o que na viña aconteceu( tamén os viños xa embotellados de colleitas pasadas). A brotación, floración e sobor de todo madurez , de Xulio  ate Outubro o medrar dos viños e evidente  i e agora  no final do ano cando a suma de acontecementos na viña se reflexa no viño. Imos pois a ver que sorpresas nos prepara o paso do tempo, a pegada que esta a deixar nos viños os sucesos nas viñas durante iste ano 2013.

FEXACOA lo largo de estos últimos 5 años nuestro proceso de aprendizaje en las viñas fue acompañado también con una adquisición de conocimientos y experiencias en la bodega de la mano de Sebio. En el descorche de cada botella tenemos y debemos ir notando los pasos hacia delante o hacia atrás de la suma de la tierra y la bodega. Ahora en el Otoño, con las viñas en fase de adormecimiento y de interiorización, otro proceso similar esta a ocurrir en la bodega, los vinos también duermen, se vuelven mas estables, fijan en ellos todo lo que en la viña aconteció durante el año( también en los vinos ya embotellados de cosechas pasadas). La brotación, floración,  sobre todo  la madurez, de Julio a Octubre el crecer de los vinos es evidente y es ahora en el final del año cuando la suma de acontecimientos en la viña se reflejan en el vino. Vamos pues a ver que sorpresas nos depara el paso del tiempo, la huella que esta a dejar en los vinos los sucesos en las viñas durante este año 2013.

Along the last 5 years our learning process with the vineyards was also accompanied by the acquisition of knowledge and experiences at the wine cellar with Sebio. With the uncorking of every bottle, we have to and we must, note the steps forward and backward of the union between the land and the cellar. Now in the Autumn, with the vineyards already in its numbness and internalization phase, a similar process is happening at the winery, the wines are sleeping as well, they become more stable, and all that happened at the vineyards remains over them (also in the bottled wines from previous campaigns). The sprouting, flowering and specially the maturity from July to October, the growth of the wines is evident, and now at the end of the year, is when the sum of all these events happened at the vineyard is reflected on the wine. Let’s going to see what kind of surprises is preparing for us the over time, the footprint that is remaining in the wines from the events at the vineyards along 2013. 


ISSUÉ 2010

O retraso  estacional  deste ano 2013 notouse moito no viño, a súa fase de maduración na botella non chegou a completarse ate fai uns 25 días, agora no que resta de ano debe fixar esa melloría. Temos menos froita fresca, pero ganamos en complexidade e sutileza, o que me di iste 2010 e que o traballo na búsqueda de maís identidade planificado por André e mais eu na viña  está  ben encamiñado.


ISSUÉ 2010

The seasoning delay of 2013 was really present in the wine, its maturity phase into the bottle was not completed until 25 days, and now, during the remainder of this year it must bind this improvement. We have less fresh fruit, but we’ve earned complexity and finesse; this 2010 is telling me that the work for the searching of more identity planned by André and myself at the vineyard is following the right path.
ISSUÉ 2011

Mesmo retraso no proceso de evolución que o 2010, pero un gran avance con respecto as botellas abertas fai 3 meses. De partida un viño mas equilibrado que 2010, xa  podemos ver maís frescura  e  tamén maís arestas na boca , pero non creo que este viño mostre parte do seu potencial antes de Abril-Maio fáltalle moita redondez .

ISSUÉ 2011

Again the same delay in the development process as 2010 ISSUÉ, but shows a big improvement compared with the bottles opened 3 months ago. Is more balanced than 2010, we can notice more freshness and also more edges into mouth. But I don’t think this wine is going to show us a big part of its potential before April-May, the lack of roundness is evident.
 


ISSUÉ 2012

O embotellado  inda e moi recente, e o viño esta completamente descolocado, aínda esi , persiste  a sensación salgada e mineral.

ISSUÉ 2012

The bottled is still too recent, and the wine is totally misplaced, nevertheless, the salty and mineral sensation is still there.
 
ISSUÉ 2013

Neste momento esta maís aberto que o 2011 e 2012 maís gustoso  pero marcan moito os tons vexetais , na nariz moita froita fresca, o volume i estrutura  batese entre o bruto e o goloso.
 
ISSUÉ 2013

At this moment is more open than 2011 and 2012 wines, more tasty, but the vegetal shades are strong, with a bouquet with a lot of fresh fruit; the volume and structure are fighting between the rough and the greedy.


 

Este ano renovamos parte dos cornos que utilizamos para facer o preparado  Biodinámico de bosta  500. Este pasado xoves  fomos  a por bosta das vacas a montaña i enterramos os cornos  no noso  horto, elí han estar ate a Primavera.

This year we renewed some horns used to prepare the Biodynamic preparation dung 500. Last Thursday we went to pick some dung from mountains cows, and we’ve buried the horns in our orchard, it will remain there until Spring.