domingo, 20 de octubre de 2013

VENDIMA harvest
Xa o estaba desexando, chegou a vendima e marchou, no meu caso rapidamente. Das distintas fases o longo do ano vitícola, a vendima e  da que menos gosto, non por que non me agrade o traballo da vendima,a adega e os seus distintos procesos, …., non ,o traballo paréceme precioso, poder no final da carreira recoller o ansiado premio, as ansiadas uvas.Pero ei esta o problema, ter que vendimar as uvas nuns días determinados para lograr de elas a súa máxima expresión,e iso e un chisco estresante e faime chegar casque a obsesión , co cal, non disfruto e aprendo todo o que debería, pero a suma de todas as vendimas que levo feito xa me van dando para acumular datos, sensacións , conclusións e sabiduría. Por exemplo ,iste ano tiven un agradable encontro co Caíño Bravo e co Caíño da Terra, topei o seu punto, ese intre de balanceo entre unha acidez de fío de navalla de enxerta e unha dozura doce, viva, xa e algo maís para gardar na mochila da experiencia.Polo demais esta vendima 2013 non tubo moita historia, as xeadas da Primavera e o Black Rot deixáronme sen moitos dos meus actores, agora ben, os que resistiron no escenario ate este intre, a uns días de rematar as fermentacións , penso que están a desenvolver o papel da súa vida, mais o acto tan so esta no seu inicio, o tempo a os xulgar.Ya lo estaba deseando, llego la vendimia y se fue, en mi caso rápidamente. De las distintas fases a lo largo del año vitícola, la vendimia es la que menos me gusta, no porque no me agrade el trabajo de vendimiar, la bodega con sus distintos procesos, no, el trabajo me parece preciso , poder al final de la carrera recoger el ansiado premio, las ansiadas uvas. Pero ese es el problema, tener que vendimiar las uvas en unos días determinados para lograr de ellas la máxima expresión es  estresante, hasta el punto de llegar a la obsesión, con lo cual no disfruto y aprendo todo lo que debería, pero de todas las formas  la suma de todas las vendimias  que llevo hecho durante estos años  me van dando para acumular datos, sensaciones, conclusiones y sabiduría. Por ejemplo , este año tuve un agradable encuentro con el Caíño Bravo y con el Caíño da Terra, encontré su punto , ese momento de balanceo entre una acidez de fio de navalla de enxerta  y una dulzura dulce, viva, ya es algo mas para guardar en la mochila de la experiencia. Por lo demás esta vendimia 2013 no tubo mucha historia, las heladas de Primavera y el Black Rot me dejaron sin muchos de mis actores, ahora bien, los que aguantaron en el escenario  hasta este momento, a unos días de finalizar las fermentaciones, pienso que están a desenvolver el papel de su vida, mas este acto tan solo está en su inicio, el tiempo los juzgara.I was already looking forward; the harvest came and went, too fast in my case. From all the stages along the wine year, the vintage is my least favourite, but not because I don’t like with the recollection job, the winery and its processes, …no, these works are wonderful for me, finally collect the desired reward at the end of the race, the grapes. However there is the problem, the obligation of harvest the grapes in some determined days to obtain from them its maximum expression, and that’s a little bit stressing, even making me feel an obsession, therefore, I don’t enjoy this time as much as I should. But the sum of all the harvests that I’ve made is giving me the chance to accumulate data, sensations, conclusions and wisdom. For example, this year I had a nice meeting with “Caiño Bravo” and “Caiñoda Terra” varieties, I found its right point, that moment of balance between a cutting acidity from the graft and a sweet and full of life sweetness, something more to save in my experience backpack. Otherwise, this 2013 vintage didn’t have too many history,  Spring freezes and the “Black Rot” leave me without too many of my actors,  however, I think the ones which resisted on the stage until this moment, just  a few days before the end of the fermentations, are representing the role of their lives, but the show is  just at the beginning, the time will judge themSen presa pero sen pausa , comezamos xa o novo ano vitícola, ca chegada dun Outono cheo de choivas anímanos a facer os pes dos socalcos do Fexaco , temos  aínda boa temperatura no chan , e as cepas están nun pequeno rexurdir vexetativo, mobilizar a materia orgánica nas liñas e limpar o pescozo das cepas, a axudar a acumulación de reservas da vide  e a limitar as enfermidades da madeira.

Slowly but surely, we started the new wine year, with the arrival of an Autumn full of rain encouraging us to dig the strain bases at “ O Fexaco”. We still have a good temperature on the ground, and the strains are in a short vegetative revival, so move the organic material along the lines, and clean the neck of the strains will help the accumulation of reserves in the plant, and also it will limit the wood diseasesInversión en I+D+I
I+D+I investment (Research, development, investment).Sen  querer molestamos a nosa amiga a cobra que xa quere invernar o abrigo das cepas e o paciente sapo.

Accidentally we are bothering our friend the snake, who wants to hibernate covered by the strains and a patient toad. 


A vendima e traballo e duro pero tamén e conversa, risas e comida, moita comida(e viño).
The harvest is a hard work, but is also conversation, laughs and food, so much food (and wine…).Os meus pequenos, aínda doces

  My little, still sweet